Přehled legislativy pro pořádání příměstských táborů

Úvodem pro jistotu vymezím, co se pro účely tohoto článku pojmem „příměstský tábor“ rozumí. Příměstským táborem je nejčastěji celodenní hlídání dětí po dobu jednoho týdne, kdy program v jednotlivých dnech bývá (ale nemusí nutně být) programově propojen a probíhá od ranních do odpoledních hodin. Děti mají v místě konání tábora během dne zajištěné stravování, ale nepřespávají tu. V určitou hodinu si je vyzvedne rodič nebo jiná oprávněná osoba a jdou domů. V podstatě jde tedy o svěření dítěte do péče pořadatele tábora na dobu několika po sobě jdoucích dnů, a to na předem stanovený časový úsek v každém jednotlivém dni.

Pokud jsou k tomu splněny podmínky[1], pořadatel je povinen zajistit vyhovující podmínky pro pobyt dětí v místě konání tábora vyplývající, stejně jako pro jiné dětské tábory, ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“) - o tom blíže článek Přehled legislativy pro pořádání letních táborů“.

Pokud ale podmínky nejsou splněny, ZoVZ se na pořádaný příměstský tábor nevztahuje. I tak ale není zcela na libovůli pořadatele tábora, v jakých podmínkách budou děti v průběhu tábora pobývat, protože podmínky pobytu dětí na táboře podléhají jiným „normám“. Prvním korektivem podmínek je vlastně povinnost rodičů a jiných osob, které mají dítě v péči (dále jen „rodič“) zajistit, aby dítě bylo ve vyhovujících podmínkách a bylo dobře zabezpečeno (asi žádný rodič by nepřihlásil své dítě na akci, kde není možnost se během celého dne napít, najíst, posadit nebo třeba dojít si na toaletu nebo pokud zjistí, že prostory, v nichž se akce koná jsou v polorozbořeném domě, v těsné blízkosti staveniště nebo dokonce v rozestavěné budově), která vyplývá z jejich rodičovské odpovědnosti[2]. V tomto případě je tedy prostředkem k ošetření zájmů dětí povinnost rodiče a nikoliv pořadatele. Ze strany pořadatele je tu zájem zajistit takové podmínky, aby rodič na dobu tábora dítě pořadateli svěřil.

Kromě toho je tu ale i vlastní povinnost pořadatele zajistit vyhovující podmínky k pobytu dětí v místě konání tábora, která vyplývá z odpovědnosti pořadatele za dítě, nad kterým převzal na dobu trvání akce dohled (od okamžiku, kdy je mu dítě v určený čas a na určeném místě svěřeno, do doby, kdy si je převezme zpět rodič). Z této odpovědnosti vyplývá, že pořadatel je povinen zajistit dítěti při pobytu na táboře takové podmínky, aby byla chráněna a zachována všechna jeho práva jako člověka a osoby nezletilé[3], za niž odpovídá[4]. Obecně řečeno je pořadatel povinen zajistit dítěti bezpečné a nezávadné prostředí. Odpověď na otázku jaké prostředí to je, není jednoduché nalézt, záleží na konkrétní situaci. Jako určité měřítko lze v tom případě použít podmínky, které pro organizovanou akci pro děti (z hlediska prostoru, v němž probíhá, stravování i osob, které po dobu akce o dítě pečují a dalších podmínek) stanoví právě ZoVZ a zejména na něj navazující Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (dále jen „vyhláška“).  Vzhledem k účelu ZoVZ i vyhlášky by dodržení v nich stanovených podmínek pořadatelem příměstského tábora mělo zajistit, že z hlediska dětí bude prostředí i další podmínky pobytu na táboře vyhovující.

Vyhláška stanoví požadavky na umístění, prostorové podmínky, ubytování, vybavení a úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadu a nakládání s odpadními vodami, stravování a režim dne dětí na akci. Pro informaci uvádím výčet základních hygienických požadavků na zotavovací akce, podrobnosti je ale třeba vyhledat přímo ve vyhlášce:

Umístění

 • mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor[5]
 • k pozemku, na kterém je umístěno konání akce musí vést přístupová cesta

Prostorové podmínky

 • bydlení může být zajištěno ve stavbách nebo ve stanech
 • ve stavbách - prostory musí být suché, s přirozeným větráním a osvětlením; plocha na jedno ubytované dítě musí být nejméně 2,5 m2, musí být zajištěno místo pro uložení věcí a pohyb mezi lůžky
 • stany musí mít pevnou nepromokavou plachtu, prostory pro spaní musí být izolovány od země proti vlhku a chladu a prostory pro uložení věcí musí být izolovány proti vlhku
 • musí být vytvořeny podmínky pro osobní hygienu; v umývárně musí být na 5 dětí 1 umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty, na 30 dětí musí být jedna sprcha (sprchování musí probíhat odděleně pro děvčata a hochy a musí být zajištěno soukromí při očistě)
 • na 15 dětí musí být zajištěn 1 záchod, záchody odděleně podle pohlaví a musí být zajištěno soukromí, v blízkosti záchodů musí být zajištěna možnost umytí rukou v tekoucí vodě
 • ošetřovna a izolace – ve stavbách musí být v oddělených místnostech vybavených umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody. Izolace musí mít svůj vlastní záchod s možností mytí rukou v tekoucí vodě. Lůžka na ošetřovně a v izolaci nesmějí být patrová a nesmí sloužit k jiným účelům. Na 30 dětí musí být jedno lůžko. ve stanech může být ošetřovna a izolace zřízena v oddělených stanech. Léky a zdravotnická dokumentace musí být zajištěny tak, aby k nim neměly přístup děti ani jiné nepovolané osoby

Ubytování, vybavení, úklid

 • ubytování dětí musí být zajištěno odděleně podle pohlaví – ledaže zákonný zástupce vysloví souhlas se společným ubytováním
 • osoby činné jako dozor musí být ubytované odděleně, v blízkosti dětí, zdravotník v blízkosti ošetřovny a izolace
 • úklid musí být proveden před zahájením akce, mezi jednotlivými běhy a po ukončení akce
 • v průběhu akce musí být prováděn denní úklid prostor sloužících akci;

Zásobování vodou

 • akce musí být zásobována pitnou vodou tak, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob, které zajišťují stravování a k provozu ošetřovny a izolace
 • k přinášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze čisté uzavíratelné nádoby z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné pouze k tomuto účelu; označené nádoby musí být ukládány na chladném a stinném místě

Odpady a odpadní vody

 • pevné odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob, které lze snadno čistit a dezinfikovat, nebo do jednorázových plastových obalů
 • odpady se skladují mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami
 • s odpadními vodami a látkami škodlivými vodám je možné nakládat a zacházet jen za podmínek stanovených zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Stravování

 • prostory pro stravování s výjimkou ohniště musí být zastřešené a zabezpečené před nepříznivými zevními vlivy
 • prostory musí zahrnovat alespoň prostory pro přípravu pokrmů, konzumaci pokrmů, mytí nádobí a skladování potravin; v prostoru přípravy pokrmů nesmí docházet ke křížení současně prováděných čistých a nečistých činností nebo postupů a úkonů, které se mohou negativně ovlivňovat
 • pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být z materiálu vhodného pro styk s potravinami
 • pracovní plochy (mohou to být i desky z materiálu vhodného pro styk s potravinami) musí být označeny a odděleny tak, aby na všech stupních výroby, zpracování a distribuce byly potraviny nebo pokrmy chráněny před kontaminací, která by mohla způsobit, že by potraviny nebo pokrmy byly zdravotně závadné
 • potraviny musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; nesmí být podávány a používány potraviny, které mohou být zdravotně závadné, potraviny, které nelze skladovat v souladu se zákonem nebo pokyny výrobce musí být ihned tepelně zpracovány a podávány ke konzumaci (nesmí být skladovány)
 • denně musí být pro děti zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře; strava musí odpovídat věku a fyzické zátěži dětí
 • nápoje musí být k dispozici celý den (v krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo rozlévané z originálních balení)

Režim dne

 • v režimu dne musí být pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování
 • režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí
 • fyzická a psychická zátěž musí být přiměřená věku, schopnostem a možnostem dětí; při soustavné fyzické zátěži dětí v prvních dvou dnech akce musí být třetí den vyhrazen odpočinku
 • osoby činné jako dozor musí průběžně kontrolovat oblečení, obuv a lůžkoviny dětí, aby byl chráněny před provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí dětí; kontrolují také dodržování osobní hygieny dětí
 • koupání musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem
 • koupat se mohou děti jen pod dohledem osoby činné jako dozor; dozor může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnou záchranu tonoucímu
 • koupat se děti mohou nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení
 • při zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž dětí přesáhnout 6 hodin denně

________________________________________________

[1] pokud se akce účastní více než 30 dětí mladších 15 let, považuje se každý jednotlivý den příměstského tábora za "jinou podobnou akci pro děti" ve smyslu § 12 ZoVZ

[2] viz. ust. § 858 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

[3] vyjádřená v základní podobě jako právo člověka na ochranu zdraví a života, svobody, cti a důstojnosti a rovněž právo na ochranu proti újmě utrpěné pro nedostatek věku nebo z důvodu závislosti - viz. § 3 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); 

[4] viz. ustanovení o náhradě majetkové a nemajetkové újmy § 2894 a násl. občanského zákoníku

[5] příslušné předpisy poznámky k textu vyhlášky

Ondřej Šejtka 22. 5. 2016

Komentář

Dobrý den, v zákonech ani vyhláškách nemohu najít informaci o povinném počtu dospělých na určitý počet dětí. Je to někde stanoveno?

děkuji, Marešová

Marešová (neověřeno)

Dobrý den,

zákon neurčuje počet dětí na jednoho vedoucího.

Eva Beránková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz