Spolek a účetní závěrka

Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní jednotky.

Většina spolků spadá do kategorie:

mikro účetní jednotka - aktiva celkem do 9 000 000 Kč, čistý obrat do 18 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 10

nebo

malá účetní jednotka - aktiva celkem do 100 000 000 Kč, čistý obrat do 200 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 50

Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinný audit, můžou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (Zákon 563/1991 Sb. § 13a).

 

Jednoduché účetnictví můžou vést spolky a pobočné spolky, které nejsou plátcem DPH, jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

 

Účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, můžou sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu.

 

Účetní závěrku jako nedílný celek tvoří:

a) rozvaha (ukázka rozvahy ve zkráceném rozsahu zde)

b) výkaz zisku a ztráty (ukázka výkazu ve zkráceném rozsahu zde)

c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b)

(základní informace, které má obsahovat příloha zde) (Vyhláška 504/2002 Sb. § 29 a § 30)

 

U jednoduchého účetnictví – ukázka přehled příjmů a výdajů a přehled majetku a závazků.

 

Účetní závěrka musí obsahovat:

a) název a sídlo

b) IČO (pokud je má účetní jednotka přiděleno) a informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,

c) právní formu účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je v likvidaci,

d) účel, pro který byla účetní jednotka zřízena,

e) rozvahový den (§ 19 odst. 1) nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje (§ 19 odst. 3),

f) okamžik sestavení účetní závěrky,

a musí být podepsána statutárním orgánem.

(Vyhláška č. 504/2002 Sb.)

 

Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit účetní závěrku ve veřejném rejstříku ve Sbírce listin.

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

Stále ale mají povinnost zveřejnit ostatní součásti účetní závěrky – tedy rozvahu a přílohu, v případě, že vedou podvojné účetnictví.

Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví zveřejňují Přehled o majetku a závazcích.

 

Informace:

Zákon č. 563/1991 Sb.  Zákon o účetnictví

Vyhláška č. 504/2002 Sb.

 

 

Eva Beránková

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz