Stížnost na neplatnost valné hromady

Dobrý den,
mám dva dotazy.
1) pokud členská schůze byla neplatná ( z důvodu nedodržení 30 denní lhůty od vypsání členské schůze), ale schůze se přesto konala, na schůzi se dohodlo, že se ve schůzi bude pokračovat, může nějaký člen platnost schůze zpětně napadnout? V jaké lhůtě a jakým postupem?

2) pokud by chtěla členská schůze odvolat výkonný výbor jako celek, jak to může udělat? Stanovy spolku se k tomuto nevyjadřují, ani ke způsobu odvolávání jednotlivých členů zastupitelského orgánu. Jaký by pak byl další právní postup pokud ve stanovách nemáme tuto situaci upravenou?

Děkuji.

— Linda Nováková

Odpověď:

Dobrý den,

Ad 1)

Každý člen spolku a osoba mající na tom právní zájem může dle § 258 a násl., Občanského zákoníku, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. Právo dovolat se tímto způsobem neplatnosti zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

Ad 2)

Pokud stanovy v tomto ohledu mlčí a členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, je možné, aby členská schůze rozhodla usnesením za účasti většiny členů spolku o odvolání členů výboru a jmenování členů nových. Podmínkou přijetí takového usnesení je usnášeníschopnost členské schůze, tedy přítomnost takového počtu členů spolku, který předpokládají stanovy nebo, v případě, že stanovy mlčí i v tomto ohledu, za přítomnosti většiny všech členů spolku. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných a členská schůze je usnášeníschopná, jak je naznačeno výše.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 15. 11. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz