Posudek zdravotní způsobilosti

Pořadatelé zotavovací akce, školy v přírodě nebo jiné podobné akce pro děti:

Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.

Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby.

Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků vysílající škole nebo pořádající osobě pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).

 

Účastníci - dítě na škole v přírodě nebo zotavovací akci:

Pořadatel může na zotavovací akci/školu v přírodě přijmout jen dítě, které

a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,

b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vzor posudku (viz příloha) upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Skutečnosti uvedené v odstavci b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení (tzv. „prohlášení o bezinfekčnosti“) zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).

 

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

Fyzické osoby činné při stravování (kuchaři, dospělí pomocníci v kuchyni) musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první. Při prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví postupuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 19 odst. 3.

S nabytím účinnosti novely zákona, táborový kuchař od 1. 7. 2023 nemusí mít zdravotní průkaz, ale stále musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Přijde-li na tábor kontrola, může znalosti prověřit.

Je proto dobré si nastudovat vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Požadavky na provoz polní kuchyně nebudou, samozřejmě shodné s velkou vývařovnou. Z praxe se krom zjevné čistoty kontroluje uskladnění potravin, teplota chlazení, popřípadě mražení, hygiena personálu kuchyně, zamezení přístupu nekompetentních osob, tzv. křížení provozů, potravin a pokrmů.

Eva Beránková

(Můžou děti pomáhat na táboře s vařením?)

 

Běžnou praxí je, že pořadatel si ponechává kopie posudků zdravotní způsobilosti. Originály zůstávají rodičům/vedoucím/zdravotníkům…

 

Více informací najdete v Poradně v kategorii Tábory. Zejména pak v článku Přehled legislativy pro pořádání letních táborů a u zodpovězených dotazů.

 

Eva Beránková

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz