Jaká jsou právní rizika, která přináší táboření v aktivní záplavové zóně?

V rámci snahy o změnu vodního zákona, tak, aby nebyly likvidovány tábory na zelené louce v aktivních zónách záplavových území na našich řekách a potocích, jsme se setkali i s dotazem pořadatelů na právní rizika, která, takovéto táboření přináší. Prosím, nenechte se děsit, ale je dobré, aby všichni dopředu věděli, s jakým rizikem musí počítat.

ČRDM stále podniká kroky, aby došlo k úpravě textace ve vodním zákonu. Ministerstvo životního prostředí má podklady z terénu, které jsme sesbírali. O problému je informovaný i zpravodaj zákona poslanec Tureček. Garanční výbor pro životní prostředí bude věc projednávat až cca za měsíc, takže stále máme ještě čas publikovat, vysvětlovat. Čekáme i na právní stanovisko Povodí Vltavy, kde Petr Halada za Sdružení místních samospráv, které nás velmi podporuje, jednal s panem ředitelem.

Ing. Aleš Sedláček, předseda ČRDM

 

Odpověď na otázku, co přesně hrozí pořadateli tábora, který se nachází v aktivní záplavové zóně i přes nesouhlasné stanovisko vodoprávního úřadu, je komplikovaná.

1) Za samotné porušení zákazu zřízení tábora, kempu a jiného ubytovacího zařízení v aktivní zóně dle § 67 odst.2. vodního zákona je možné uložit finanční postih:

- fyzické osobě za přestupek do 20 000 Kč.
- právnické osobě za správní delikt do 100 000 Kč.

Dále je zde možné, i když asi ne velké riziko, že tábor bude úředním postupem fakticky zrušen a policií vyklizen.(Poznánka Mgr. Petra Pavloka, JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. - advokát)

Je otázka, zda-li obce s rozšíženou působností, které jsou vodoprávními úřady dle tohoto zákona budou k sankcionování pořadatelů přistupovat a budou skutečně "pronásledovat" dlouholeté pořadatele, kteří se ocitli v aktivní záplavové zóně. Pokud pořadatelé dostojí případným požadavkům ze strany těchto obcí z hlediska zpracování povodňového plánu a dalších povinností, lze snad předpokládat, že tomu tak nebude. U nově zřízovaných táborů bude vymáhání zákazu a případné sankcionování pravděpodobnější. Obecně však platí, že dokud se nezmění stávající legislativa, je riziko uložení výše uvedené sankce reálné.

2) Vzhledem k tomu, že je pořádání tábora v záplavové oblasti striktně vzato v rozporu s výše uvedeným § 67 odst. 2. vodního zákona, je pořadatel tábora odpovědný také podle § 2910 NOZ, tj. odpovědný za škodu, kterou způsobí porušením zákona - "Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva."

Např. v situaci, kdy při povodni vodou nesené "kusy tábora", poškodí most, sousední pozemky či jinak zhorší následky povodně.

3) "Krizové scénáře" a odpovědnosti za ně:

Pokud by při povodni došlo k újmě na zdraví dětí a ukázalo by se, že tábor se i přes zákaz nachází v aktivní záplavové oblasti, mohl by být a pravděpodobně by i byl pořadatel volán k odpovědnosti za takto vzniklou újmu, byť by žádné jiné povinnosti nezanedbal. V případě, kdy by se jednalo o "řádný" tábor (mimo aktivní zónu), by se za této situace mohl vyvinit s poukazem na to, že s povodní, jakožto vyšší mocí, nemohl žádným způsobem počítat ani újmě jinak zabránit.

Za použití stejné argumentace je nutné počítat i s eventuelní trestní odpovědností pořadatele tábora. S ohledem na průběh a následky jednání pořadatele (pořádání tábora přes nesouhlasné stanovisko) by se mohlodopustit některého z trestných činů dopadajících na zdraví osob či majetek.

Toto je stručný přehled možných variant odpovědnosti pořadatele. Lze uvést, že se jedná o možnosti krajní a teoretické, které v praxi nastat nemusí.

Mgr. David Bareš, Advokátní kancelář – Mgr. Alena Hájková.

Sekretariát ČRDM 11. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz