provedení výpisu ze zdravotní dokumentace přímo na táboře

Dobrý den, prosím o informaci, jakou formou je nutné provádět výpis ze zdravotní dokumentace přímo na táboře. Doposud jsme výpis prováděli pouze u dětí, které mají zdravotní problémy nebo omezení, a to tak, abychom měli informace o nich rychle po ruce. Nyní (dnes) vznesla hygienička požadavek, abychom tento výpis prováděli u VŠECH dětí s tím, že u těch, které nebudou mít problém, zapíšeme bez problémů a dále vždy uvedeme jméno lékaře, který posudek vystavil. Opírá se o zákon 258/2000 Sb.
Já jsem v zákoně podrobnosti o náležitostech výpisu ze zdravotní dokumentace nenašla a nebyly ani v požadavcích KHS na provozovatele táborů2022. Pro úplnost přikládám korespondenci s hygienikem. Děkuji za informaci S pozdravem Stela Dolínková

Dobrý den,
Posílám dle telefonní domluvy část z legislativních požadavků na Vás jako pořadatele zotavovacích akci (vztahuje se na školy v přírodě a zotavovací akce), jedná se o zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. S pozdravem

§ 11
Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby

(1) Škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, a pořádající osoba jsou povinny zajistit

a) základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3 způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student studijního programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis,

b) účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10; účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob uvedených v § 10 odst. 3, při převzetí posudků a prohlášení podle § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti (§ 9 odst. 3 a § 10 odst. 2) zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a který poskytovatel zdravotních služeb posudek vydal,

c) vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo zotavovací akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě nebo zotavovací akci,

d) vybavení lékárničky pro školu v přírodě nebo zotavovací akci podle druhu akce; nejmenší obsah lékárničky pro školy v přírodě a zotavovací akce upraví prováděcí právní předpis,

e) vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení podle § 9 odst. 3 věty páté, výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení školy v přírodě nebo zotavovací akce,

f) informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu školy v přírodě nebo zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.

děkuji moc za odpověď.

— Stela Dolinkova, HIPO KORYČANY, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

dotčená povinnost se nachází pod písmenem e) citovaného zákonného ustanovení – podle něj musí být veden zdravotnický deník a seznam účastníků, shromážděna prohlášení a posudky o zdravotní způsobilosti dětí a provedeny výpisy z těchto posudků (prosím nezaměňovat s pojmem „zdravotnická dokumentace“, který má zcela jiný zákonný obsah). Výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti by se, dle našeho názoru, měly týkat těch dětí, které jsou způsobilé s omezením a výpis se činí právě proto, aby bylo evidováno toto omezení a podmínky, za jakých se dítě akce může účastnit. Pro děti způsobilé považujeme výpis za nadbytečný, protože není „co“ vypsat – dítě je způsobilé bez omezení a všechny údaje (o vystavujícím lékaři, mimo jiné) obsahuje samotný posudek. Nicméně, může se samozřejmě stát, že je obvyklá praxe konkrétní hygienické stanice jiná, a pak doporučujeme zvážit možnost postupovat dle jejích pokynů a tuto administrativu zpracovat alespoň zjednodušeným časově nenáročným postupem.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 6. 1. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz