Požadované znalosti kuchařky - zotavovací akce

Dobrý den,
¨
pořádáme zotavovací akci pro děti, na které máme vyučenou kuchařku, která má samozřejmě platný potravinářský průkaz. Podle doposud získaných informací může případná kontrola z hygienické stanice vyzkoušet osoby činné při přípravě jídla z některých vyhlášek, postupů při přípravě jídla a hygienických požadavků.
Můžete mi prosím tuto záležitost upřesnit? Existuje někde něco jako příručka s informacemi, které osoby podílející se na přípravě musí znát a na které se tedy případná kontrola může ptát?

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

S pozdravem
Milan Šimo
Volný čas dětí, z.s.

— Milan Šimo, Volný čas dětí, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,
pořadatel zotavovací akce je povinen zajistit dodržení hygienických požadavků pro stravování na zotavovací akci. Podrobnosti stanoví především Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Žádný právní předpis nestanovuje, jaké penzum znalostí právních předpisů musí personál zajišťující stravování mít, ale z logiky věci plyne, že aby tato osoba mohla zajišťovat stravování účastníků akce v souladu s hygienickými předpisy, musí tyto předpisy alespoň rámcově znát. Například výše uvedené vyhláška stanovuje, že „Zařízení, pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být důkladně očištěny, a je-li to nezbytné, dezinfikovány. Čištění se musí provádět tak často, aby se vyloučilo riziko kontaminace potravin nebo pokrmů. Musí být zajištěny odpovídající podmínky pro mytí potravin, nádobí a rukou osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné. Mytí kuchyňského a jídelního nádobí musí být odděleno.“Povědomí o těchto požadavcích by osoba zajišťující stravování mít měla a je povinností pořadatele, aby na zajišťování stravování participovaly jen takové osoby, které své povinnosti po „odborné stránce“ znají.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 8. 2018

Komentář

Rozsah znalostí pro kuchaře je upravený vyhláškou č. 490/2000 Sb., Příloha 3.
Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažné:
1. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence alimentárních nákaz u osob vykonávajících pracovní činnosti při výrobě a oběhu potravin a ve stravovacích službách jsou:
a) požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,
b) zásady osobní hygieny při práci,
c) zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce, technologie výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků,
d) alimentární nákazy a otravy z potravin (základní znalosti o jejich epidemiologii a zásadách předcházení jejich vzniku a šíření),
e) speciální hygienická problematika podle příslušné pracovní činnosti.

Sylva Polzer (neověřeno)

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz