Bývalý předseda nechce předat funkci

Na VH spolku (12.12.2018) byl zvolen nový předseda, který je nový SZ spolku. Starý SZ po VH byl pověřen vyřídit změnu v Rejstříku a výkonem funkce do 31.12.2018, od 1.1.2019 mělo být provedeno předání funkce se všemi souvisejícími náležitostmi. K tomu do dnešního dne (15.2.2019) nedošlo, bývalý předseda rozhoduje o všem dále, včetně financí, údržby areálu, podepisování smluv a zastupování spolku navenek. Stále argumentuje tím, že nic nepředá, dokud to nenabude právní moci v Rejsříku. Postupuje správně? Pokud ne, tak jak se máme tomuto postupu bránit. Děkuji za odpověď.

— Milan Grézl, Sokol Velké Losiny z. s.

Odpověď:

Dobrý den,

z uvedeného vyplývá, že původnímu předsedovi zanikla funkce k poslednímu dni roku 2018. Od této chvíle jedná za spolek neoprávněně. Zápis ve veřejném rejstříku má toliko deklaratorní charakter – pouze osvědčuje skutečnosti, které jsou již z pohledu práva účinné. Argumentace bývalého předsedy je chybná a měl by na to být upozorněn. Pokud by jeho jednáním vznikla spolku újma, je spolek oprávněn po něm žádat náhradu takto způsobené újmy.
Vzhledem k tomu, že funkce nového SZ vznikla dne 1. 1. 2019, může nový předseda už skoro čtvrt roku jednat za spolek bez ohledu na to, co si o tom původní předseda myslí. Nový předseda je od 1. 1. 2019 zejména oprávněn podepsat návrh na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku. K návrhu doloží rozhodnutí o svém zvolení a prohlášení o způsobilosti vykonávat funkci + souhlas se zápisem do rejstříku a soud změnu zapíše. Z právního hlediska nemá předchozí SZ nad spolkem žádnou moc, to že jedná, jak popisujete, je především výsledkem vaší obavy se mu postavit. Je to na vás. Můžete začít tím, že všem subjektům, se kterými jste jako spolek běžně v kontaktu oznámíte, že původní SZ již nevykonává funkci předsedy a nemá oprávnění jednat za spolek, a aby se obraceli na nového předsedu. Základ je prostě v tom, že se nový předseda výkonu své funkce aktivně ujme.
Pro úplnost uvádíme, že spolek je vázán jednáními původního předsedy vůči třetím osobám, pokud tyto osoby jednali v dobré víře v zápis ve spolkovém rejstříku (a nemohli vědět, že zápis není aktuální.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz