Jednání jménem spolku

Dobrý den,
provádíme změnu údajů, které vyplynuly z jednání členské schůze a zajímalo by nás, jestli je možné formulovat způsob jednání statutárního orgánu následovně "Jménem spolku jedná ve všech věcech jeho předseda, který je statutárním orgánem spolku. Za spolek mohou rovněž jednat předsedou zmocnění členové výboru a předsedou zmocnění členové spolku. Zmocnění se provádí písemnou plnou mocí, kterou uděluje předseda spolku."? Nejsem si jistý, jestli je možno členy výboru předsedou zmocňovat, zda-li na toto nemají nárok ze zákona. Jde nám o to, aby pak některý člen výboru nejednal tzv. "na vlastní pěst".
Druhý dotaz se týká znění čestného prohlášení předsedy spolku dle § 152 odst. 2 a § 153 zák. č. 89/2012 Sb. a souhlasu předsedy se zápisem do spolkového rejstříku. Nejsme si jistí především formulací odkazující na příslušné paragrafy týkající se svéprávnosti a úpadku.
Předem děkuji za Vaši odpověď.

— Jan Hodničák

Odpověď:

Dobrý den pane Hodničáku,

pokud je statutární orgán individuální (je jím jen předseda), pak členové výboru ani členové spolku bez plné moci předsedy za spolek jednat nemohou. Druhou a třetí větu určení způsobu jednání bych vypustila, protože tato možnost vyplývá ze zákona a je zbytečné ji do údajů zapisovaných do spolkového rejstříku uvádět. Do způsobu jednání za spolek tedy uveďte jen větu: Jménem spolku jedná ve všech věcech samostatně předseda, který je statutárním orgánem spolku.

Níže uvádíme pro inspiraci použitelnou formulaci prohlášení: Prohlašuji, že

a) splňuji podmínky stanovené pro členství v orgánu právnické osoby zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a že u mé osoby není dána žádná překážka pro výkon funkce člena statutárního orgánu spolku, zejména prohlašuji, že: jsem plně svéprávný; nebyl osvědčen úpadek mé osoby; nebylo ohledně mého majetku vedeno insolvenční řízení, ani nebylo ohledně majetku obchodní korporace, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, vedeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., v účinném znění, ani řízení podle ust. § 63 až 65 zák. č. 90/2012 Sb., v účinném znění a že u mne není dána žádná jiná překážka výkonu této funkce.

b) souhlasím se zápisem mé osoby do veřejného rejstříku.

V úvodu prohlášení je třeba, aby člen orgánu uvedl své osobní údaje (jméno, příjmení, datum narozeni, adresu bydliště) a aby součástí textu bylo jakou funkci vykonává a v jakém spolku.

Podpis člena orgánu na prohlášení musí být ověřený.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz