Jak postupovat při přeregistrování?

Jsme rodinné neziskové sdružení :

1, stanovy 
2, složení výboru: předseda, 1.místopředseda, 2.místopředseda + revizní komise (3 členové)
3, přísun penez: obec + členské příspěvky (ty se ale budou s největší pravděpodobností od tohoto roku rušit a bude se vybírat jednotné vstupné pro všechny soptíky/nesoptíky)
--------------------------------------
Stanovy občanského sdružení  „ Rodinné  sdružení  Soptíci  o. s. “ 
ČI. I. 
Úvodní ustanovení 
Název občanského sdružení: Rodinné sdružení Soptíci  o. s. 
Zkratka: (dále jen sdružení) 
Sídlo: Staré Ouholice 77, 27752 Nová Ves 

ČI. II. 
Právní postavení sdružení 
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 
2. Sdružení je právnickou osobou dle českého práva. 
3. Sdružení je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací vzniklou dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. 

ČI. III. 
Poslání a cíle činnosti sdružení 
1. Posláním sdružení je sdružovat rodiče a jejich přátele. 
2. Hlavním cílem činnosti sdružení pro naplňování poslání je se scházet a navzájem podporovat vývoj našich potomků. 
3. Specifickými cíli činnosti sdružení, které vedou k naplnění hlavního cíle a poslání sdružení jsou zejména: 
* pořádání různých společenských a kulturních akcí 
* vybudování dětského a sportovního hřiště 
* vybudování centra pro děti a mládež 
* rozvoj dětí ve výtvarných a ručních pracích 
* podporovat tradice a svátky s nimi spojené 

ČI. IV. 
Členství 
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a posláním sdružení. 
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení. 
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
4. Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci sdružení. 
5. Zánik členství: 
* vystoupení člena písemným oznámením 
* úmrtím člena 
*  u právnické osoby jejím zrušením 
* zrušením členství na základě valné hromady 
* zánikem sdružení 
6. Při zániku členství je povinností odevzdat členský průkaz. 

ČI. V. 
Práva a povinnosti členů 
1. Člen má právo zejména: 
* podílet se na činnosti sdružení 
* volit do orgánů sdružení 
* být volen od 18 let do orgánů sdružení 
* obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření 
2. Člen má povinnost zejména: 
* dodržovat stanovy sdružení 
* aktivně se podílet na plnění poslání a cílů sdružení 
* svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení 
3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy k 30. 1. daného roku. 

ČI. VI. 
Orgány sdružení 
Orgány sdružení jsou:   1. valná hromada 
  2. výbor 
  3. revizní komise 

ČI. VII. 
Valná hromada 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. 
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 2x ročně. Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení. 
4. Valná hromada zejména: 
* rozhoduje o změnách stanov sdružení 
* schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření 
* volí na dobu 1 roku členy výboru a revizní komisi 
* rozhoduje o zrušení členství 
* rozhoduje o zrušení sdružení 
5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

ČI. VIII. 
Výbor 
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 
2. Výbor má nejméně 3 členy. 
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. 
4. Výbor svolává předseda, v  jeho nepřítomnosti 1. místopředseda nebo 2. místopředseda nejméně 2x ročně. 
5. Výbor zejména: 
* volí ze svých členů předsedu a 1. a 2. místopředsedu výboru 
* koordinuje činnost sdružení 
* svolává valnou hromadu 
* zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady 
* rozhoduje o přijetí za člena sdružení 
6.  Předseda a 1. a 2. místopředseda jsou statutárním orgánem, zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. Sdružení zastupuje každý zvlášť – samostatně jednají a podepisují jeho jménem. 
7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení. 
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor. 

ČI. IX. 
Revizní komise 
1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě. 
2. Revizní komise má nejméně 3 členy. 
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 2x ročně. 
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti. 

ČI. X. 
Zásady hospodaření 
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
2. Zdroji majetku jsou zejména: 
* dary a příspěvky fyzických a právnických osob 
* výnosy majetku 
* členské příspěvky 
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky. 
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

ČI. XI.
Zánik sdružení 
1. Sdružení zaniká: 
* dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením se s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady 
* rozhodnutím ministerstva vnitra 
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.  
3. Dojde-li k zániku s likvidací, použijí se pro majetkové vypořádání přiměřeně ustanovení §70-75 Obchodního zákoníku. Rada se může rozhodnout o naložení s případným majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace. 

ČI. XII. 
Závěrečná ustanovení 
1.  Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují poslání a cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení. 
2.  Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení (a jiné vnitřní směrnice či předpisy, vztahující se na zdárný chod sdružení). 
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na orgány s peticemi. 

Ve Starých Ouholicích dne 12. 2. 2009 

 

— Veronika Kuchtová, Rodinné sdružení Soptíci o.s.

Odpověď:

1. Stanovy si projděte, dle návodu na stránkách:http://www.crdm.cz/download/predpisy/CRDM-Manual-NOZ.pdf

2. Ve složení výboru nevidím problém. Kontrolní komisi může spolek zřídit, viz odkaz výše a zveřejněné odpovědi.

3. Financování. Nevidím problém v nezavedení členského příspěvku. Úhrady na akcích - situace stejná jako nyní. Důelžité je, jestli jsou to akce v rámci vašeho poslání. Pokud ne, jedná se o vedlejší činnost. V tom případě podléhají výnosy po odečtení nákladů dani z příjmu. Výsledek po zdaěnění musí být reinvestovaný do hlavní činnosti.

Detailní rozbor stanov je nad rámec této poradny. Pokud byste měli zájem o spolupráci na jejich úpravě, obraťte se přímo na akhajkova@seznam.cz. Mgr. Alena Hájková je advokátka, se kterou dlouhodobě Česká rada dětí a mládeže spolupracuje. Ing. Aleš Sedláček, ČRDM

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz