Vzdělávání - ops nebo spolek

Dobrý den, provozujeme sdruzeni jehoz cilem je vzdelavani. Nase hlavni cinnost je poradani prednasek pro posluchace  (cleny sdruzeni) i pro verejnost. Soucasti nasi cinnosti jsou i online kurzy, ktere nabizime za poplatek - vydelecna cinnost. Do budoucna planujeme rozsireni nasich aktivit i do jinych mest. Vetsinu cinnosti sdruzeni v soucasne dobe vykonava 1 clovek. V soucasne dobe resime zda-li zmenit nas statut do konce roku na ops a nebo sdruzeni transformovat na spolek. Jake vyhody a nevyhody pro nasi cinnost by mela zmena na ops a na spolek?
V pripade, ze se zmeni nas statut na na spolek bude nutne upravit soucasne stanovy? V pripade, ze ano tak jake zmeny.

Dekuji za vase stanovisko 

S pozdravem 

Stanislav Miler

Stanovy Občanského sdružení Akademie soběstačnosti

Dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Název občanského sdružení je Akademie soběstačnosti, o.s.
Sídlo sdružení je na adrese: Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1

2. ČINNOST A CÍL SDRUŽENÍ
Cílem Akademie soběstačnosti je  poskytnout informace a předat zkušenosti v oblasti sobestačného a trvale udržitelného způsobu bydlení, dopravy, produkce potravin, získávání energie a sdílení zkušeností. Sdružení je založeno za účelem podpory budování a rozvoje občanské společnosti, právního vědomí občanů, podpory kulturního a sportovního života, správné výživy a zdravovědy, ekologie a ochrany krajiny, flory a fauny, zejména v regionech ekonomicky a sociálně slabých se zaměřením na rizikové skupiny obyvatelstva. Sdružení působí na území EU. K naplňování cíle má přispět zejména následující činnost sdružení:

2.1. Vytváření prostředí pro realizaci školení, kurzů a poradny v oblasti enviromentální výchovy a zodpovědného chování k životnímu prostředí
2.2.  Školení a vytváření interaktivního prostředí pro vzdělání, e-learning a realizaci osvětového internetového portálu v oblasti udržitelného chování a soběstačnosti
2.3. Spolupráce s příslušnými orgány při ochraně životního prostředí, se zaměřením na ochranu ohrožených druhů zvířat, hmyzu a rostlin.
2.4. Organizování aktivit ve volném čase, zejména se zaměřením na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže v oblasti kultury a sportu, ochrany životního prostředí, osvěta v oblasti zdravé výživy a životního stylu.
2.5. Organizování kulturních podniků, akcí a besed.
2.6. Budování školícího a osvětového střediska v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy, ekologického a udržitelného chování.
2.7. Organizování dalších, veřejně prospěšných akcí a osvětové činnosti.
2.8. Spojování s příslušnými orgány a organizacemi ohledně výkladu a chápání historie a historických událostí, navazování reformačních mostů mezi národy.
2.9. Spolupráce s tuzemskými a zahraničními orgány a organizacemi při začleňování se cízích státních příslušníků, žadatelů o azyl.

3. VZNIK A POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ

3.1. Vznik členství
Novým členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, a to na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje výkonný výbor sdružení.

3.2. Členové sdružení mají právo účastnit se činnosti sdružení a být členy jeho orgánů.

3.3. Členové sdružení mají právo využívat zařízení, které sdružení užívá, jakož i další prostředky, a to v souladu s "vnitřním řádem využívání prostředků sdružení".

3.4. Členové sdružení jsou povinni řídit se stanovami sdružení a dle svých možností napomáhat činnosti a plnění cílů sdružení.

3.5. Členské příspvěvky jsou nepovinné, jejich výše je dobrovolná a jejich placení nemůže být podmínkou členství.

3.6. Zánik členství
3.6.1. Členství člena sdružení ve sdružení zaniká vystoupením člena, a to okamžikem, kdy je sdružení doručeno oznámení člena o tom, že ze sdružení vystupuje
3.6.2. Členství člena sdružení ve sdružení zaniká vyloučením člena sdružení. Členská schůze sdružení či výkonný výbor sdružení může rozhodnout o vyloučení člena sdružení porušuje-li tento závažné povinnosti dané mu stanovami. Členství člena ve sdružení zaniká okamžikem, který je určen v rozhodnutí členské schůze sdružení. Není-li tento okamžik uveden, zaníká členství okamžikem rozhodnutí.

4. ORGÁNY SDRUŽENÍ

4.1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a je složená ze všech členů sdružení. Do její působnosti patří:
4.1.1.1. schvalování změn stanov sdružení
4.1.1.2. jmenování a odvolání výkonného výboru sdružení
4.1.1.3. rozpouštění sdružení nebo sloučení s jiným sdružením
4.1.1.4. schvalování vnitřního řádu využívání prostředků sdružení
4.1.1.5. vytváření a schvalování programu činnosti sdružení
4.1.1.6. vytváření vzdělávacího programu
4.1.1.7. schvalování výdajů sdružení přesahující částku 200.000,- Kč
4.1.1.8. nabývání a zcizování nemovitého majetku
4.1.1.9. rozhodování ve věcech, které si členská schůze vyhradí v rozhodování.

4.1.2. Člen sdružení se zúčastňuje jednání členské schůze osobně a nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci.

4.1.3. Členská schůze je schopná usnášení při účasti nejméně 2/3 (dvoutřetinové) většiny všech členů s hlasovacím právem. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 2/3 (dvoutřetinová) většina členů sdružení s hlasovacím právem, koná se do čtrnácti dnů náhradní členská schůze, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. Každý člen - právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let má hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas.

4.1.4. Členská schůze rozhoduje 2/3 (dvoutřetinovou) většinou hlasů přítomných členů sdružení.

4.1.5. Výkonný výbor sdružení svolává členskou schůzi alespon jednou ročně. Termín a program členské schůze se oznámí členům sdružení ve lhůtě 10 dnů přede dnem jejího konání a to pozvánkou umístěnou na informační desce sdružení. Nemá-li sdružení výkonný výbor sdružení, je oprávněn svolat členskou schůzi kterýko člen sdružení.

4.2. Výkonný výbor sdružení (dále jen "výbor")

4.2.1. Statutárním orgánem sdružení je výbor. Výbor je tříčlenný. Za výbor jedná navenek jménem sdružení každý člen výboru.
4.2.2. Výbor jmenuje členská schůze z řad členů sdružení. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům.
4.2.3. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze.
4.2.4. Rozhodnutí výboru jsou přijímána prostou většinou všech jeho členů.
4.2.5. Výbor je povinen vést seznam členů sdružení a informovat členy sdružení o záležitostech sdružení. Výbor je dále povinen zajistit řádné hospodaření sdružení s poskytnutými dary a příspvěvky.
4.2.6. Osoba, která je členem výboru, může ze své funkce odstupit.
4.2.7. Výbor volí ze svých členů předsedu výboru (předsedu sdružení)  - Předseda výboru řídí jednání výboru a reprezentuje sdružení navenek.

5. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

5.1.  Prostředky sdružení tvoří zejména granty, příspvěvky, dotace, dary a dobrovolné členské příspěvky. Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznámi právními předpisy a těmito stanovami.

6. ZÁNIK SDRUŽENÍ

6.1. Sdružení zaníká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze, na základě dohody členů sdružení či pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
6.2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání a likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník, o likvidaci obchodních společností.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tyto stanovy byly schváleny schůzí přípravného výboru dne 12.července 2012 v Praze.
7.2. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
7.3. Tyto stanovy nabývají na účinnosti dnem registrace sdružení.

— Stanislav Miler, Akademie soběstačnosti

Odpověď:

Dobrý den, pane Milere. Změna právní formy je čistě na vašem uvážení. Vámi popisované aktivity mohou dobře fungovat jako spolkové, stejně tak, je může zajišťovat o.p.s. Jde o to, jaký vliv na řízení organizace členové skutečně mají a jaký by chtěli mít v budoucnu. Pokud jsou spíše "pasvními posluchači" a vše stojí na jednom člověku, pak je jistě možné, pokud s tím budou členové souhlasit (podmínka) k transformaci přistoupit. To, jestli máte nějakou činnost vedlejší, výdělečnou ani to v kolika městech vaše aktivity provozujete by nemělo mít na vaše rohodnutí podstatný vliv. Co se týká případné úpravy stanov. Jejich detailní rozebrání je nad rámec tohoto projektu. Doporučuji nastudovat drobný materiál, který jsme jako základní vodítko připravili http://www.crdm.cz/download/predpisy/CRDM-Manual-NOZ.pdf. Pokud by vám něco nebylo jasné, můžete se obrátit na autorku textu, Mgr. Alenu Hájkovou, advokátku. akhajkova@seznam.cz hezký den, Ing. Aleš Sedláček

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz