Platnost volby.

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. V našem klubu proběhla minulý týden volba nového výboru. Dopadla tak, že se i přes výhrady opět zvolil stejný výbor způsobem o kterým si myslím že nebyl v pořádku. Předseda před schůzí obvolal členy klubu,u kterých byl předpoklad že se na schůzi nedostaví a vyžádal si od nich plné moci aby mohl za ně volit. Tímto způsobem byla celá volba ovlivněna a opět se navolili stejní členové. Nevím zdali je tento postup možný a jsem spíše přesvědčen že toto nejni možné. Po volbě nám bylo odmítnuto nnahlédnout do volebních lístků a do prezenční listiny. Podotýkám, že ve stanovách organizace není uvedena možnost uplatnit plné moci a od členů volební komise jsme se dozvěděli, že co není zakázáno tak je v podstatě dovoleno. Byl bych vděčný za informaci zda je takovýto postup možný a případně jak dále postupovat. Ještě dovolte jeden dotaz týkající se schůze. Na tomto jednání nebyl odhlasován  finanční rozpočet klubu na letošní rok a tak by mě zajímalo, jak může výbor hospodařit s klubovými financemi v nadcházejícím období. Děkuji předem za odpověď a jsem s pozdravem Klojda 

— Ladislav klojda, klob vodáků a vodního motorismu Stará plavba 2

Odpověď:

Dobrý den,

obecně skutečně není zakázáno zastoupení člena na zasedání orgánu spolku (předpokládám, že Váš klub je "spolkem"). S ohledem na ustanovení § 246 odst. 3 NOZ, je pak i pro rozhodování nejvyššího orgánu spolku (nevím jak se tento orgán ve Vašem klubu označuje, zákon jej označuje jako "členskou schůzi") jako orgánu kolektivního nutno použít ustanovení § 159 odst. 2, které sice předpokládá, že člen orgánu svou funkci vykonává osobně, ale zároveň připouští, že tato povinnost "osobního výkonu" funkce nebrání tomu, aby pro jednotlivý případ zmocnil člen orgánu jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Vyplývá z toho tedy, že nestanoví-li stanovy Vašeho spolku jinak, člen je oprávněn nechat se při hlasování na zasedání nejvyššího orgánu zastoupit jiným členem spolku.

Stejně tak není zakázána ani možnost kumulace plných mocí u jednoho zmocněnce.

Možnosti dalšího postupu závisí na obsahu stanov Vašeho spolku.

Jednání předsedy je jistě možné označit za přinejmenším nestandardní, nicméně, pokud mu oslovení členové klubu plnou moc udělili, nedá se s tím nic dělat. Přít byste se s ním (přesněji řečeno se spolkem o neplatnost volby, a to před soudem) mohl např. o to, že plná moc nebyla udělena platně nebo dostatečně určitě, apod., a proto není platná ani volba jako taková. Šlo by tedy o namítnutí nedodržení náležitostí volby orgánu a ne o rozpor postupu předsedy se stanovami nebo zákonem.

Prostřednictvím rozboru stanov můžete také dospět k závěru, že bylo porušeno Vaše členské právo, když Vám nebyla předložena k nahlédnutí prezenční listina, popř. volební lístky... a i v tomto směru byste se mohl dovolávat svých práv u soudu.

Vámi popsaný případ vyžaduje hlubší právní rozbor, bez něj se nedá navrhnout relevantní postup, který zvolit.

Co se týká nepředložení rozpočtu spolku ke schválení, záleží opět na stanovách spolku. Jestliže je předložení rozpočtu povinností, kterou výboru ukládají stanovy, pak stanovy určují postup, jak výbor za porušení takové povinnosti postihnout. Jestliže takový postup stanovy neurčují, použije se úprava obsažená v zákoně. Obecně bych řekla, že neplní-li výbor své povinnosti je členská schůze oprávněna výbor odvolat...Předpokládá to samozřejmě funkční členskou základnu, která "požene" výbor k odpovědnosti, a to stanovami nebo zákonem předpokládaným způsobem.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz