Přehled legislativy pro pořádání letních táborů

Pořádání dětského tábora není uceleně upraveno v jednom právním předpisu. Pochopitelně to ale neznamená, že jeho realizace nepodléhá zákonným normám a pořadatel tábora musí vědět jaké předpisy se na pořádání akce typu dětský tábor vztahují, popř. za jakých podmínek, aby nezanedbal některou svou povinnost. Počínaje povinnostmi vyplývajícími z odpovědnosti za dítě, které na dobu tábora převezme pořadatel tábora do péče (občanskoprávní odpovědnost za výchovu a rozvoj dítěte, škodu na zdraví a věcech dítěte, trestněprávní odpovědnost za jednání osob činných při pořádání tábora vůči dítěti…) a povinnostmi vůči státním i regionálním úřadům konče je takových povinností celá řada. Tento článek se dále věnuje tématu povinností, které vyplývají pro pořadatele dětského tábora ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“) a předpisů souvisejících.

ZoVZ je pro pořadatele dětského tábora relevantní proto, že v § 8, ustanoveních následujících a ustanoveních na něj navazujících, upravuje podmínky pro pořádání tzv. „zotavovací akce“, kterou je při splnění určitých podmínek i dětský tábor. A jaké jsou to podmínky?

Zotavovací akce (dle § 8 ZoVZ ) je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti [1], a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Dlužno dodat, že dětský tábor je zotavovací akcí, pokud jsou splněny všechny tři podmínky (počet dětí, trvání tábora déle než 5 dnů a účel vymezený zákonem) splněny najednou – tzv. „kumulativně“ [2]

Pořadatel zotavovací akce [3] je na základě ZoVZ povinen zajistit její umístění, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky  stanovenými prováděcím právním předpisem a je také povinen dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, rovněž v souladu s prováděcím předpisem. Prováděcím předpisem ZoVZ rozumí  vyhlášku č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 106/2001 Sb.“).

ZoVZ pořadateli zotavovací akce dále ukládá jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví [4]:

 • termín a místo konání zotavovací akce,
 • počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,
 • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a
 • způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.

Jako součást tohoto ohlášení je pořadatel povinen předložit (v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2 ZoVZ) protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody [5]. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.

Pořadatel může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které:

 • je zdravotně způsobilé k účasti na akci a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
 • nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem…), a
 • ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocnění nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Přitom:

 • zdravotní způsobilost dítěte pro účast na zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, a v posudku tento poskytovatel zároveň uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci [6]. Posudek o zdravotní způsobilosti má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte [7].
 • skutečnosti uvedené v bodech b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Prohlášení nesmí být starší než jeden den.
 • posudek zdravotní způsobilosti a písemné prohlášení předá zákonný zástupce dítěte pořadateli tábora

Pořadatel je rovněž povinen zajistit, aby

 • při zotavovací akci byly činné jako dozor nebo zdravotník jen fyzické osoby, které jsou k této činnosti zdravotně způsobilé [8]
 • při stravování na zotavovací byly činné jen fyzické osoby splňující požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první ZoVZ [9].

Pořadatel je dále povinen zajistit:

 • základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem a prováděcími právními předpisy a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely ZoVZ považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci [10], a student lékařství po ukončení třetího ročníku;
 • účast pouze fyzických osob, které splňují stanovené podmínky; účast zdravotníka při převzetí posudků a prohlášení zákonných zástupců dětí, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a který poskytovatel zdravotních služeb posudek vydal,
 • vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení zotavovací akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při zotavovací akci,
 • vybavení lékárničky pro zotavovací akci podle druhu akce [11],
 • péči praktického lékaře dostupného z místa konání zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací akce,
 • vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení zákonných zástupců dětí, výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při zotavovací akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení zotavovací akce,
 • informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.

Pořadatel je dále povinen zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.

Pro stravování na zotavovací akci je pořadatel povinen zajistit:

 • ve stavbách, v nichž se stravování zajišťuje jen po dobu konání zotavovacích akcí a na stanových táborech hygienické požadavky upravené v ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb.
 • stravování v provozovně stravovacích služeb, které zajišťují stravování i mimo dobu konání zotavovací akce (např. restaurace, školní jídelny, menzy) a jejichž činnost je v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími poskytování stravovacích služeb [12].

Jiné podobné akce pro děti

Pokud je tábor pořádán pro méně než 30 dětí do 15 let nebo na méně než 5 dní, nepovažuje se za zotavovací akci, ale za „jinou podobnou akci pro děti“ ve smyslu § 12 ZoVZ. V tom případě je pořadatel povinen zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce [13] a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené pro osoby činné při zotavovací akci (dozor, zdravotník, osoby činné při zajištění stravování).

Další povinnosti, které by měl pořadatel při pořádání „zotavovací akce“, přitom však nejsou výslovně uloženy zákonem (viz. druhá věta tohoto odstavce) v tomto případě odpadají. Každý pořadatel by ale měl zvážit, zda jejich splnění, byť mu nejsou uloženy zákonem, není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, za něž na dobu tábora převzal odpovědnost.

Ostatní akce pro děti

Kromě táborů naplňujících kritéria zotavovací akce nebo alespoň jiné podobné akce pro děti, na které je v ZoVZ myšleno, jsou samozřejmě pořádány rovněž „tábory“, které nenaplňují kritérium počtu 30 dětí ve věku do 15 let a zároveň nenaplňují ani kritérium trvání tábora více než 5 dní [14].

Možno konstatovat, že na takové tábory se úprava ZoVZ vůbec nevztahuje, nelze však říci, že v případě pořádání takového tábora, není třeba zajistit ani minimální podmínky pro pobyt dětí „na táboře“. 

Povinnosti pořadatele vyplývají v tomto případě z jeho odpovědnosti za dítě, kterou převezme v okamžiku, kdy je mu dítě v určený čas a na určeném místě svěřeno. Pořadatel je samozřejmě odpovědný za zdraví dítěte i majetek, který dítě na tábor „přiveze“. Z toho vyplývá, že pořadatel je povinen zajistit dítěti bezpečné a nezávadné prostředí, kterým nebude jakkoliv poškozeno. Pouze při zajištění takových podmínek při pobytu na táboře se totiž pořadatel může ubránit situaci, kdy bude povinen uhradit dítěti škodu, která mu při pobytu na táboře vznikla. Jen v takovém případě může totiž prokázat, že zajistil všechno potřebné proto, aby vzniku škody zabránil, a škoda proto nevznikla jeho vinou.

Z tohoto hlediska lze pořadateli tábora doporučit, aby zákonné povinnosti pořadatele zotavovací akce pro děti vzal jako dobré vodítko pro zajištění bezpečných a kvalitních podmínek pro pobyt dítěte na jeho táboře, kterého se děti nepochybně rády zúčastní a osoby za ně odpovědné se nebudou bát pořadateli tábora dítě svěřit.


[1] ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
[2] Pokud nejsou splněny všechny tři najednou, nejde o zotavovací akci, ale tábor může být „jinou podobnou akcí pro děti“ ve smyslu ustanovení § 12 ZoVZ ; o tom více v závěru tohoto článku.
[3] rozuměj ten, kdo přijal děti na zotavovací akci
[4] v tomto případě, je jím místně příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice
[5] Dejte pozor na to, že některé KHS nepovažují tuto povinnost za splněnou, pokud z předloženého protokolu vyplývá, že odběr vody pro rozbor neprovedla odborná laboratoř (ale provedl jej např. pořadatel tábora sám). 
[6] vzor posudku obsahuje příloha č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb.
[7] Pro letní tábor v červenci může tedy dítě použít i posudek, který mu byl vyhotoven pro potřeby účasti na škole v přírodě v září předchozího roku.
[8] Posudek vydává fyzické osobě registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek nemusí předkládat pořadateli pedagogický a zdravotnický pracovník.
[9] znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví (vyhláška č. 137/2004 Sb.)
[10] náplň kursu stanoví vyhláška č. 106/2001 Sb.
[11] minimální vybavení uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb.
[12] nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, ZoVZ, vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
[13] vyhláška 106/2001 Sb. a v návaznosti na ni vyhláška č 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů
[14] typicky tzv. „příměstské tábory“, kdy jsou děti „na táboře“ jen část několika po sobě jdoucích dnů

Ondřej Šejtka 22. 5. 2016

Komentář

Dobrý den, do jaké kategorie spadá dětský tábor s kapacitou 15 dětí do 15 let a doba pořádání je 6 dní? Rozumím správně, že se jedná o ostatní akce pro děti? Děkuji Vám za odpověď.

Roman Straka (neověřeno)

Dobrý den,

akce pro 15 dětí do 15 let na dobu delší než 5 dní spadá do kategorie "jiná podobná akce pro děti". 

Aby akce pro 15 dětí do 15 let spadla do kategorie "ostatní akce", nesměla by trvat víc než 5 dní. Aby akce, která trvá 6 dní spadla do "zotavovací akce", muselo by na ni jet více než 30 dětí do 15 let.

Eva Beránková

 

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz