Stanovy spolku

Stanovy obsahují alespoň:

a) název a sídlo spolku, (Název spolku, Sídlo spolku)

b) účel spolku,

c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, (Členství ve spolku)

d) určení statutárního orgánu. (Statutární orgán spolku)

 

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

Stanovy se vkládají do Sbírky listin.

 

Ustanovení stanov rozlišujeme na kogentní a dispozitivní.

kogentní - od jejich obsahu se nelze odchýlit, jsou pevně dané zákonem („stanovy určí“)

dispozitivní – zákonná úprava platí, pokud stanovy spolku neurčují jinak, tzn. spolek si může upravit („stanovy mohou určit“, „neurčí-li stanovy jinak“, „určí-li stanovy“, apod.)

 

Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda).

Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku; do jeho působnosti zpravidla náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Stanovy dále určí, jak bude seznam členů zpřístupněn, anebo že zpřístupněn nebude.

Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.

Stanovy mohou založit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku nebo určit, jakým způsobem se pobočný spolek zakládá a který orgán rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.

Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku.

Určí-li stanovy, že členství je různého druhu, vymezí zároveň práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhy členství.

Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen za podmínek určených předem ve stanovách, jinak se souhlasem většiny dotčených členů. To neplatí, má-li spolek k omezení práv nebo rozšíření povinností spravedlivý důvod.

Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze.

Neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období pětileté.

Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

Neurčí-li stanovy jinak, použijí se pro svolání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku § 156 a § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. a přiměřeně též ustanovení o členské schůzi.

Je-li podle stanov statutární orgán spolku i jeho nejvyšším orgánem a není-li s to vykonávat působnost po dobu delší než jeden měsíc, může alespoň pětina členů spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na shromáždění přechází působnost nejvyššího orgánu spolku. To neplatí, určí-li stanovy něco jiného.

Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze; ustanovení § 248 až 257 se na členskou schůzi použijí, pokud stanovy neurčí něco jiného.

Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve spolku na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena nebo jiným způsobem určeným stanovami.

O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku.

Stanovy mohou určit výši a splatnost členského příspěvku nebo určí, který orgán spolku určí výši a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem.

Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

Neurčí-li stanovy jiný orgán, rozhoduje o vyloučení člena statutární orgán.

Neurčí-li stanovy jinak, může návrh na vyloučení podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

Stanovy mohou určit, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů.

Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů. Není-li to dobře možné, mohou stanovy určit pro volbu delegátů rozumnou odchylku.

 

V tomto článku je uvedený pouze neúplný výčet. Kompletní informace najdete v zákoně č. 89/2012 Sb. občanském zákoníku.

 

Shrnutí:

Stanovy jsou zakládající dokument spolku. Obsahují povinné údaje v minimálním rozsahu:

a) název a sídlo spolku, (Název spolku, Sídlo spolku)

b) účel spolku,

c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, (Členství ve spolku)

d) určení statutárního orgánu. (Statutární orgán spolku)

 

Ve stanovách si spolek může určit, např. jestli bude mít pobočné spolky, kontrolní a revizní komisi, jestli a jak povede seznam členů, bude-li mít různé druhy členství apod.

Kompletní znění stanov musí být uložené v sídle spolku a taktéž se ukládá do veřejného rejstříku – Sbírky listin.

O změně stanov zpravidla rozhoduje nejvyšší orgán spolku.

 

Další užitečné informace najdete také zde: http://crdm.cz/download/predpisy/CRDM-Manual-NOZ.pdf

 

Eva Beránková

Sekretariát ČRDM 26. 10. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz