Nadační fond

Ráda bych se zeptala, zda pro nadační fond platí stejná pravidla jako pro nadace - konkrétně mi jde o vymezení subjektů, kterým nesmí být poskytnut nadační dar. Zároveň by mě zajímalo, zda i další paragrafy vztahující se k nadaci platí pro nadační fondy (v těch případech, které nejsou pro nadační fondy v OZ speciálně ošetřeny). Moc děkuji.

— Šárka Střížková

Odpověď:

Dobrý den,
použití ustanovení NOZ vztahující se k nadacím i na nadační fond je otázkou, kterou se odborná veřejnost zabývá a zatím převažujícím názorem je, že ustanovení NOZ upravující nadace se použijí přiměřeně i na nadační fondy. Včetně zákazů použití nadačních příspěvků. Nadační fondy mají vlastní zákonnou úpravu v ustanovení § 394 a násl. NOZ, která je oproti úpravě nadací poměrně stručná. Otázky, které v této speciální části zákona nejsou upraveny, se pak budou řídit obecnými ustanoveními NOZ o právnických osobách (§ 118 a násl.) a přiměřeně tedy i ustanoveními o nadacích. Některé zákazy pro nadace a nadační fondy vyplývají však i z jiných předpisů než z NOZ. Například zákaz podílet se na financování politických stran či politických hnutí vyplývá zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 20. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz