Žádné články nebyly nalezeny.

Dotazy k tématu

vystoupení ze spolku a jeho následné zrušení

Dobrý den, co mohu udělat pro to, abych oficiálně odešla ze spolku (založeno jako občanské sdružení), kde jsou jen 3 členové (vč. mně)?
S předsedou spolku nejsem v kontaktu, při poslední příležitosti před 3 měsíci nechtěl o mém odchodu slyšet - předpokládám, že by došlo ke zrušení spolku, pokud nezahrnuje minimálně 3 osoby.
Spolek dlouhodobě neplní své právní povinnosti a nechci žít ve strachu z exekutora nebo jiných problémů.

neplatné členství

Dobrý den, pokud neproběhlo schválení členství výborem (máme ve stanovách) je tedy čleství přihlášených neplatné, např. od roku 2016. Nejvyšším org. je členská schuze (schvalování členství členskou schůzí, není uvedeno ve stanovách). Zakladatelky a někteří členové výboru, jsou nařčení, a uráženi návalem nových členů. nevíme jak se bránit. Schůze výboru svolány nebyly, tudíž by zůstali členové jen zakladatelé a hrstka prvních členů z první členské schůze kde se volil výbor? Jáké plynou sankce, za neuskutečnění schůzí výboru a kde se máme ,,udat,,?

Musí spolek přijmout nového člena?

Je povinností spolku přijmout vždy nového člena? Podmínkou je věk a podána přihláška, přičemž členství vzniká schválením statutárním organem. Pokud ke schválení nedojde, členství nevznikne. Má právo se nepřijaty člen domáhat přijetí? A musí statutární orgán své rozhodnutí o neschválení nového členství odůvodnit?

Náležitosti přihlášky do spolku

Dobrý den,
prosím, je povinnou součástí přihlášky do spolku a následné evidence členů spolku datum narození člena spolku?
Děkuji za odpověď.
Miriam Jandlová

počet členů spolku

Vážení, máme problém s městem, snaží se zpochybnit naši existenci. Byli jsme tři členové výboru (nemáme žádné členy, jen pomocníky) a založili jsme v tomto počtu spolek s cílem ochrany přírody a krajiny. Výbor mě zvolil předsedkyní spolku a jsem jí dodnes. 10. 12. 2015 nám zemřela jedna členka výboru. Místo ní jsme 12. 12. 2015 zvolili další členku výboru, která měla podmínku, že je to jen dočasně, dokud nezvolíme řádného člena výboru. Toho jsme zvolili 16. 2. 2016.

hlasování na členské schůzi

Je možné při hlasování na členské schůzi o vyloučení člena spolku hlasovat an blok o celém usnesení členské schůze najednou, nebo se musí hlasovat o tomto bodu/ návrh na vyloučení člena spolku / samostatně ?

Náležitosti členské přihlášky

Dobrý den,
v našem spolku "Členství vzniká přijetím písemné přihlášky na předepsaném tiskopise výborem Spolku." . Zajímá mě, jestli tento tiskopis má nějaké povinné náležitosti nebo stačí mít nadepsané "Přihláška", vyplněné nezbytné osobní údaje a dole podpis.
V některých vzorech přihlášek jsem viděl např. text "Podepsáním přihlášky prohlašuji že jsem si přečetl stanovy spolku a že s nimi souhlasím a tímto žádám o členství ve spolku"
Děkuji

Automatické členství ve spolku

Dobrý den,
je možné ve stanovách spolku, konkrétně SRPŠ, určit, že členství automaticky vznika rodičům a zákonným zástupcům tím, že jejich děti chodí do dané školy? Bez předchozího souhlasu mi takový předpoklad vzniku členství nepřijde v souladu s legislativou, § 233, odst. 2 NOZ.
Děkuji za odpověď, K. Nováček

Stačí elektronická přihláška?

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, pro členství ve spolku, je nezbytná písemná papírová přihláška, ručně podepsaná, nebo stačí přihláška formou elektronického formuláře?

Mnohokrát děkuji za odpověď a přeji hezký den!

Odpovědnost člena spolku

Dobrý den!Za předpokladu,že statutárním orgánem spolku bude předseda spolku a já budu jen řadový člen spolku,mohou mi hrozit případne nějaké negativní důsledky plynoucí z činnosti spolku?Dekuji

Může spolek zbavit členství rozhodnutím o nepřijetí?

Fyzická osoba se stává členem sdružení ke dni rozhodnutí výboru sdružení o přijetí její žádosti.Tolik nové stanovy od letošního roku.Může sdružení "vyloučit člena""rozhodnutim nepřijetim za člena.ač jsem členem od roku 2015. Děkuji za včasnou odpověď. .

Nezletilý člen ve spolku - odpovědnost

Dobrý den, mohl bych Vás požádat o pomoc ? Jako spolek existujeme asi 1/4 roku. Zabýváme se vojenskou historií. Do spolku chceme nabírat i členy, kteří ještě nejsou plnoletí, ale nejsem si jistý jednou věcí a to je zodpovědnost za tyto nezletilé členy. Jak jsme uvedl, zabýváme se vojenskou historií a ve většině případu se jedná o "divadelní představení" pro veřejnost, ale i soukromé akce (například v lesních porostech, nezpevněné cesty apod). Pokaždé, kdy na takové "akce" dojde, děláme vše proto, aby nedošlo k žádnému zranění a nepříjemným úrazům.

Hlasovací právo??

Dobrý den. Ve spolku má ve stanovách různé formy členství. Řádné členství - aktivní řemeslníci, kde členové mohou být voleni do všech orgánů a MAJÍ hlasovací právo. Pak jsou další formy členství, které neplatí žádný nebo platí symbolický členský příspěvek : Senior člen, Junior člen, Čestný člen .... kteří NEMAJÍ hlasovací právo a nemohou být voleni do orgánů cechu. Pouze Senior členové mohou být voleni do Rozhodčí komise.

členství ve spolku

Dobrý den,
1.jakým způsobem rozhodnou tři zakládající členové o přijetí dalších členů do spolku? musí být v zápise uvedeno že hlasovali pro přijetí člena 1 - 20?
2. musí členská schůze zvolit na svém prvním či dalším zasedání vedení spolku, když vedení jsou zakládající členové?
Díky

Hlasovací právo členů seniorů ve spolku

Dobrý den, jsem členem kontrolní a revizní komise spolku CMLT ČR a obrátil se na nás jeden s členu v kategorii senior, se stížnostmi, kdy nesouhlasí s odejmutím hlasovacích práv této skupině členů-seniorů v našich stanovách. Nemožnost hlasování teto skupině členů je dle jeho tvrzení diskriminační a v rozporu z ústavou ČR (LZPS).

Pozastavení členství ve spolku při absenci této úpravy ve stanovách.

Dobrý den, je možné jako člen spolku, požádat o/oznámit pozastavení členství ve spolku, ačkoli o této možnosti stanovy i NOZ mlčí? Pokud ano, který orgán o tom bude rozhodovat/brát na vědomí? Předpokládám, že v takovém případě to bude nejvyšší orgán spolku. Pokud je tento pozastavený člen spolku navíc i členem statutárního orgánu spolku, předpokládám, že je třeba tohoto člena vymazat z veřejného rejstříku a doplnit novou osobou, jakoby byl člen např. vyloučen. Mám pravdu? Děkuji za odpověď.

Je zakladel spolku současně i jejím členem?

Dobrý den,

je zakladatel spolku automaticky i jejím členem, když to to neuvádí stanovy spolku? Statutárním orgánem je 1 člen a to předseda spolku a nejvyšším orgánem je členská schůze /která se však nikdy nesešla, předseda ale zahájil činnost spolku/. Jako zakladatelka již nechci mít nic společného s tímto spolkem, je potřeba dobrovolně odejít ze členství spolku /pokud teda jsem i členem?/. Mnohokrát děkuji, B.

Horní věková hranice členství

Dobrý den,
náš klub je je z.s., cílová skupina našich akcí jsou teenageři.
Jednalo by se o diskriminaci, pokud bychom do stanov prosadili, že členem může být každý od 18 let (to tam je) do 65 let?
Děkuji moc a přeji hezké dny, Marie Antošová

Musíme žádat o opětovné přijetí za členy?

Dobrý den jsme zapsáni v rejstříku soudu od 2014 jako spolek,musíme žádat opětovně o přijetí za členy- členství ve spolku jestliže byly zapsány do rejstříku nové stanovy Děkujeme .

Zrušení členství ve spolku?

Dobrý den mám smlouvu se sdružením 1.7.2015 pronájem pozemků po registraci na spolek 5 .10 2016 jsem nadále pozemek využíval platil prispevky a podílel se na činnosti ve spolku nyní my bylo sděleno že nejsem členem spolku dána výpověď . prosím o upřesnění zda je to v souladu se zákonem a jaká je výpovědní lhůta nájemní slouvy

členství ve spolku

Dobrý den, mám dotaz ohledně platnosti právního úkonu vystoupení ze spolku. Oznámení o vystoupení jsem formuloval takto: ...tímto dopisem Vám oznamuji své rozhodnutí ukončit členství ve spolku... , tímto také odstupuji ze všech funkcí ve spolku. Chci se zeptat jestli je tento právní úkon platný, i když neobsahuje explicitně slovo vystoupení (obsahuje samozřejmě identifikaci osoby, která končí členství a organizace, které je adresován).

Děkuji

Přijímání členů do spolku

Dobrý den, chci se prosím zeptat, zda se může Myslivecký spolek uzavřít a nepřijímat nové členy. Je třeba podoktnout, že myslivost se řídí zákonem 449/2001. Od roku 2013 podáváme přihlášky za členy a je nám vždy odpovězeno, že pro daný rok nepřijímají nové členy. Tento MS má pronajatou honitbu od Honebního společenstva. Sice ve stanovách má , že bude přijímat nové členy ze zákona 449/2001 §32 od.6, ale neděje se tak. V organizačním řádu MS mají, že budou přijímat pouze rod. příslušníky(dcera,syn). Přijímají pouze tyto lidi s tím, že je berou tvz.

Zrušení členství v neziskové organizaci

Dobrý den,
chtěla bych zrušit členství v neziskové organizaci,kde jsem zakládajícím členem a současně pokladníkem.Předseda společnosti na mou žádost bohužel nereaguje.Chci abych byla vymazána i z rejstříku.
Děkuji za odpověď.

seznam členů spolku

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je nutné, aby spolek vedl seznam členů spolku? Pokud ano, jaké všechny údaje musí obsahovat ? Je spolek povinen se zaregistrovat na ÚOOÚ ?
Děkuji za odpověď

 

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz