zahraniční nadace

Dobrý den, 
zajímalo by mě, jak je to s úpravou zahraniční nadace. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účiném do 31.12.2014, toto výslovně upravoval v § 27 a násl., kdy platilo, že právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, která je nadací nebo nadačním fondem podle práva státu, na jehož území má své sídlo, může na území České republiky působit za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako nadace nebo nadační fondy vzniklé podle tohoto zákona, není-li tímto zákonem nebo zvláštním zákonem  stanoveno jinak.
 V NOZ jsem nic podobného nenašla...
Děkuji za vysvětlení

— Martina, MF

Odpověď:

Dobrý den,

speciální úprava v tomto smyslu není, je třeba použít ustanovení NOZ o zahraniční osobě - § 3024, z něhož vyplývá, že způsobilost nabývat práva a zavazovat se k povinnostem se řídí podle práva, na jehož základě zahraniční (právnická) osoba vznikla (a to znamená, že má-li zahraniční nadace způsobilost podle práva, podle něhož byla založena, má takovou způsobilost i v ČR). Stejně tak se právním řádem, podle něhož byla tato osoba založena, řídí její vnitřní právní poměry a ručení jejích členů nebo společníků za její dluhy.

Co se týká vztahů, do nichž zahraniční právnická osoba vstupuje, je třeba použít ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, který přiznává zahraniční právnické osobě stejná práva a ukládá jí stejné povinnosti jako českým právnickým osobám. Jestliže tedy vstupuje zahraniční právnická osoba do vztahů obdobně (a vztahů obdobných) jako nadace založená podle práva ČR, má tato zahraniční právnická osoba stejná práva a povinnosti jako nadace založená podle práva ČR.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz