Postup zrušení spolku s likvidací

Nejjednodušší způsob, jak zrušit spolek, je rozhodnutím orgánu, o němž to předpokládají stanovy. Pokud stanovy upravují, který z orgánů může rozhodnout o zrušení spolku, zařiďte se podle nich. Svolejte schůzi orgánu a rozhodněte o zrušení spolku s likvidací.

Zároveň bude třeba jmenovat likvidátora (může jím být např. dosavadní statutární orgán) a následně provést likvidaci.

Pokud by nebylo možné zrušit spolek takto, nezbude než podat návrh na rejstříkový soud, aby rozhodl o zrušení spolku z důvodu, že je nefunkční. Návrh může podat kterýkoliv člen spolku nebo kdokoliv jiný, kdo na tom osvědčí právní zájem. Soud prošetří okolnosti fungování spolku, a pokud zjistí, že nefunguje, zruší ho s likvidací a zároveň jmenuje likvidátora. Pak už to bude stejné, jako když rozhodne příslušný orgán spolku.

Likvidátor podá návrh na zápis probíhající likvidace do veřejného rejstříku (na stránkách justice.cz přes inteligentní formulář, stejně jako se podávají jiné změny zápisu v rejstříku). Nechá zapsat změnu názvu (za název spolku se připojí „v likvidaci“), sebe jako likvidátora a skutečnost, že je spolek v likvidaci, protože spolek byl zrušen rozhodnutím příslušného orgánu (do kolonky „ostatní skutečnosti“).

Likvidátor zveřejní údaj o likvidaci v Obchodním věstníku https://ov.ihned.cz/(zpoplatněno cca 2200 Kč vč. DPH) nebo u spolku tato povinnost (jako právnické osoby zapsané do jiného než obchodního rejstříku) považuje za splněnou také tím, že je ve spolkovém rejstříku zveřejněna informace o:

a) vstupu spolku do likvidace,

b) údaje identifikující likvidátora a

c) výzva pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky (ve lhůtě určené nejméně v délce 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu). Informace je jistě možné uvést do oddílu „Ostatní skutečnosti“, která je posledním údajem ve veřejném rejstříku (a také poslední kolonkou interaktivního formuláře návrhu na změnu zápisu v rejstříku), ale je možné, že postupem času bude v systému veřejného rejstříku vytvořena zvláštní kolonka, do které bude možné tyto údaje zapsat.  Tato možnost byla vytvořena zákonem č. 164/2019 Sb., kterým byl novelizován § 13 vyhlášky č. 351/2013 Sb. upravující kromě jiných i některé otázky o Obchodním věstníku.

Likvidace je v podstatě proces vypořádání majetku zrušeného spolku. Podrobné kroky popisuje občanský zákoník (viz níže Informace)

Po skončení likvidace likvidátor podá návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku, čímž spolek definitivně zanikne.

Přílohy do Sbírky listin:

na začátku likvidace: rozhodnutí o zrušení spolku, usnesení o jmenování likvidátora, souhlas likvidátora s výkonem funkce a jeho zveřejněním v rejstříku

po skončení likvidace: konečná zpráva o průběhu likvidace,

dále bývá požadována zpráva o dvojím zveřejnění likvidace v Obchodním věstníku, souhlas finančního úřadu s výmazem, potvrzení o archivaci dokumentů, účetní závěrka apod. Přesný výčet vyžadovaných dokumentů není k dispozici. Pokud soudu nějaký dokument chybí, soud si ho vyžádá.

Spolek lze zrušit bez likvidace pouze v případě, že celé jeho jmění přebírá jeho právní nástupce nebo je-li v úpadku.

Informace:

Zákon č. 89/2012 Sb. zákon občanský zákoník § 168 – 173, § 187 – 209

V příloze najdete vzor prohlášení a souhlasu likvidátora.

 

Eva Beránková

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz