ZZO - podávání inzulínu

Dobrý den, prosím, může osoba, která má platný průkaz zdravotníka zotavovacích akcí, pravidelně aplikovat diabetickým dětem v MŠ nebo ZŠ inzulín?
Děkuji.

— Marcela Sasková

Odpověď:

Dobrý den,

obecně platí, že by učitel (případně jiná osoba ve škole zaměstnaná), byť by měl/a platný průkaz zdravotníka zotavovacích akcí, žákům bez vědomí rodičů (zákonných zástupců) žádné léky podávat neměl/a. Pokud by totiž tímto podáním byla způsobena dítěti újma, vystavuje se tato osoba potažmo škola nebezpečí odpovědnosti za tento neodborný „zákrok“. Zdravotník zotavovacích akcí je v průběhu těchto akcí v jiném postavení a tedy v poněkud jiném zákonném režimu. Samotný průkaz zdravotníka zotavovacích akcí k takovému podávání léků rozhodně neopravňuje.

K uvedenému se blíže vyjadřuje ministerstvo školství ve svém stanovisku, uveřejněném v časopise Týdeník školství 10/2016 dostupné http://www.tydenik-skolstvi.cz/data/files/uvod-5935.pdf.

„Trpí-li dítě onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání (např. cukrovka), je podle školského zákona a zákoníku práce v pravomoci ředitele školy uložit zaměstnancům školy povinnost poskytnout nemocnému dítěti zvláštní péči, jež může spočívat například v podávání určitých léků, pravidelném sledování zdravotního stavu dítěte nebo v jiné potřebné pomoci, a to podle druhu a míry onemocnění.

Musí však jít o činnosti, ke kterým není třeba odborné kvalifikace a ke kterým nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí, popřípadě osoby splňující další požadavky stanovené právními předpisy k poskytování zdravotní péče.

Odbornou kvalifikaci ovšem nelze ztotožňovat s řádným proškolením zaměstnanců, které je pro efektivní poskytnutí pomoci i pro vyloučení případné právní odpovědnosti školy (zaměstnanců) nezbytné. Zaměstnanec tak musí být proškolen v oblasti projevů onemocnění a možných komplikací, jakož i o způsobu péče o dítě, a musí jednat na základě odborného vyjádření lékaře, popř. na základě předpisu potřebných léků. Nezbytný je též souhlas zákonných zástupců dítěte, neboť podání léčiv či jiné úkony ze strany školy je třeba považovat za zásahy do jeho tělesné integrity, které mohou být bez svolení zákonných zástupců protiprávní.

Je-li tedy škola informována o tom, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání, škola:

projedná otázku onemocnění dítěte se zákonnými zástupci,

vyzve je k předložení odborného vyjádření lékaře,

zajistí jejich písemný souhlas k úkonům vyžadovaným ze strany školy a

proškolí zaměstnance v oblasti příznaků a projevů onemocnění a o náležité péči.

Projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění a takové komplikace, které již vyžadují odbornou lékařskou pomoc, bude škola řešit přivoláním zdravotní záchranné služby, popř. poskytnutím péče odpovídající zásadám první pomoci. Při splnění uvedených podmínek nenese škola ani její zaměstnanci právní odpovědnost za případná rizika a komplikace spojené s onemocněním dítěte.“

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 21. 12. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz