Komu můžu dát plnou moc na VH spolku?

Dobrý den,
ráda bych se zeptala na níže uvedené otázky ohledně valné hromady z.s.
1) Bude se konat valná hromada z.s., kde je delegovaná osoba, která se z pracovních důvodů nemůže valné hromady zúčastnit, ale delegát nechce nechat propadnout své hlasovací právo a chce udělit plnou moc za zastupování své osoby na valné hromadě. Je možné udělit plnou moc komukoliv, nebo se musí plná moc udělit opět jen členovi klubu z.s.? Jak je to se zákonnými zástupci, pokud je členem klubu z.s. nezletilé dítě, je možné aby na VH byl delegován zákonný zástupce tohoto dítěte?
2) Pokud chci, aby se se mnou, jakožto s delegovanou osobou, zúčastnil valné hromady můj právní zástupce, je možné ho na valnou hromadu vzít s sebou bez souhlasu VV ? Nebo jakým způsobem je možno se na VH dostat s právníkem?
Děkuji za odpovědi a přeji pěkný den
Denisa Dimitrovová

— Denisa Dimitrovová

Odpověď:

1) Nejprve je třeba zkoumat, zda-li stanovy spolku nezakazují zastoupení na VH spolku. Pokud by takový zákaz ve stanovách byl, je zastoupení vyloučeno. Jestliže stanovy žádný podobný zákaz neobsahují, je zastoupení za níže uvedených podmínek možné.

Je však třeba rozlišit o jaké formě delegátů se v uvedeném případě hovoří. Jedna možnost je, že se jedná o delegáty, kteří jsou voleni členy spolku, aby reprezentovali jejich vůli na VH. Druhou možností je, že se jedná o všechny členy spolku, kteří se za delegáty pouze označují, například proto, že shromáždění členů se nazývá kongres.

V prvním případě by mohl být zmocněn pouze jiný delegát, protože NOZ v § 159 odst. říká, že "Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho, při jeho neúčasti hlasoval."
V druhém případě, kdy se jedná o delegáty pouze titulově, nikoli jako volené zástupce členů spolku, je možné pro účely hlasování zmocnit kohokoli, kdo je k tomuto způsobilý.

Zákonný zástupce nezletilého dítěte může toto dítě zastupovat ve všech záležitostech, pokud to nebude v rozporu se stanovami spolku - například kdyby stanovy odpíraly nezletilým členům možnost hlasování.

2) Pokud to stanovy nevylučují, obecně nespatřuji důvod, proč by se VH nemohl účastnit právní zástupce delegované osoby. Pokud se však jedná o delegáty volené členy spolku pro účely VH i zde platí, že zástupcem takto voleného delegáta může být pouze jiný zvolený delegát. Ani to však dle mého nevylučuje možnou fyzickou přítomnost právního zástupce řádně zvoleného delegáta. Jistě by bylo korektní na tuto skutečnost upozornit svolatele VH a případně další zúčastněné členy, ale na souhlas tato přítomnost vázána není. V případě projednávání citlivých informací z vnitřního dění spolku by bylo možné zavázat tuto osobu, stojící mimo spolek mlčenlivostí o projednávaných skutečnostech.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz