Postup likvidace spolku – nečinnost třetí rok, funkční orgány spolku

Předpokladem pro využití toho postupu likvidace spolku je, že spolek už třetím rokem nevykonává činnost nebo alespoň nemá ze své činnosti žádné zdanitelné příjmy, nemá žádné závazky ani pohledávky vůči třetím subjektům a má funkční orgány nebo alespoň tři členy, kteří by je mohli „oživit“.

Informace k ochraně osobních údajů ve vztahu ke zveřejňování fotografií z činnosti dětských spolků

Na pořízení fotografie (nebo i jiné zachycení podoby osoby) se primárně vztahují ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Z hlediska OZ je fotografie jedním z možných způsobů zachycení podoby člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost. Jak zachycení, tak rozšiřování podoby člověka je v základu možné jen s jeho souhlasem. Zákon ale připouští výjimky z tohoto pravidla. Pro pořizování fotografií pro „zpravodajské účely“ je důležitá především tato:

Spolky a GDPR - východiska pro přípravu na účinnost Nařízení

Mnohé spolky se děsí nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které má u nás vstoupit v platnost od května 2018, ale pokud již data zpracovávají, zas tak mnoho nového je nečeká.

Cílem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR) je především sjednotit, zpřesnit a aktualizovat pravidla ochrany osobních údajů v rámci členských států Evropské unie (EU).

Spolek a účetní závěrka

Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní jednotky.

Většina spolků spadá do kategorie:

mikro účetní jednotka - aktiva celkem do 9 000 000 Kč, čistý obrat do 18 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 10

nebo

malá účetní jednotka - aktiva celkem do 100 000 000 Kč, čistý obrat do 200 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 50

Provedení změn zápisu ve spolkovém rejstříku - shrnutí praktických informací

Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost:

  • do dvou let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2016 – přizpůsobit svůj název požadavkům OZ
  • do tří let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2017 – přizpůsobit stanovy požadavkům OZ a doručit je rejstříkovému soudu.

Pokud jste ještě změnu neprovedli, můžete si stáhnout přiložený podrobný materiál, který vám poradí, jak na to.

Pokud již máte hotovo, můžete si zkontrolovat, jestli jste již učinili vše, co požaduje OZ...

Povinnost evidence tržeb ve vztahu ke spolkům (pobočným spolkům)

Povinnost evidovat tržby je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), který je platný od 13. 4. 2016 a nabývá účinnosti postupně (ve čtyřech fázích) pro různé druhy činností.

Jako první se povinnost evidovat tržby stane účinnou pro ubytovací a stravovací služby, a to od 1. 12. 2016.

Principielně:

Podkategorie

Dotazy k tématu

Pravidelná činnost spolku/počet vedoucích pracovníků

Zdravím, jsme zapsaný spolek a vedeme pravidelnou činnost pro děti a mládež/sportovní kroužek. Kolik je potřeba vedoucích na počet dětí v rámci našeho kroužku? Kdyz bude v tělocvičně současně 20 děti kolik musí být na místě vedoucích kroužku?

Zápis zasedání valné hromady

Dobrý den, rád bych se zeptal kdo smí nahlédnout do zápisu zasedání valné hromady spolku. Respektive zda ji může vyžadovat někdo, kdo není členem našeho spolku.

Například jiná organizace.

Děkuji za odpověď Plaček Petr

Zákon o archivnictví

Dobrý den,
je nutné podle Zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (Zákon č. 499/2004 Sb.) ukládat dokumenty do oblastního archivu pro zapsaný spolek?
Děkuji a přeji hezký den!
P. Pilař

Kdo je členem ?

Dobrý den, při rezignaci vedení nedošlo k předání účetnictví pouze razítka , tudíž nevíme kdo je členem , máme pouze presenční listinu z poslední schůze . Jak by se mělo v tomto případě pokračovat ? Děkuji Zuzka

Spolek - tichý společník

Dobrý den,
může se spolek stát tichým společníkem v s.r.o. a pokud ano, vklad do s.r.o. jako tichý společník se vykáže jako nákladová položka, dar........?
Děkuji

Volby do výkonného výboru spolku

Dobrý den, je možné v případě že není volební rád zvolit si předsedu spolku až na ustanovujicim zasedání výkonného vyboru? Valná hromada vy zvolila jen clen výkonného výboru

Změna názvu spolku a související otázky

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak postupovat při změně názvu spolku vůči partnerům, úřadům a dalším subjektům v mezidobí mezi schválením změny názvu spolku (a související změnou stanov) nejvyšším orgánem spolku do doby právní moci rozhodnutí re

datová schránka

Prosím o sdělení, zda jako řadový člen občanského sdružení musím mít zřízenu datovou schránku, či tato povinnost vyplývá pouze pro pověřenou osobu tohoto občanského sdružení.

Datové schránky pro spolky v likvidaci

Bude zřízena automaticky datová schránka i spolkům v likvidaci? Pokud ano jak se to dozvíme, když adresy na které je spolek původně registrován již neexistuje?

Výroční zpráva o činnosti spolku

Zdravím Vás,
prosím, kdy má spolek povinnost vytvářet Výroční zprávu? Má ji povinnost zveřejňovat na spolkovém rejstříku každý spolek?
Děkuji za odpověď

M.Duřtováý

Kontrola spolku

Jak je mozne,nechat zkontrolovat hospodareni spolku. Respektive komu dat podnet k jeho kontrole.

Rezignace předsedy spolku k určitému datu

Dobrý den, je možné aby předseda rezignoval na svůj mandát a oznámil to na schůzi v květnu s tím že jeho odstoupení bude k 31.8. a zároveň se na schůzi zvolil nový předseda k datu 1.9.? Nebo musí vždy odstoupit ihned kdy to oznámí?

pobočný spolek

Dobrý den,
prosím může mít pobočný spolek jiné sídlo než hlavní spolek? Chápu to správně, že má pobočný spolek své vlastní aktivity a hospodaření? Děkuji za odpověď.
Krátká

Nečinnost orgánů spolku

Dobrý den,
jak se má postupovat, pokud vedoucí orgán spolku (výkonný výbor) neplní úkoly mu zadané členskou schůzí, neodpovídá na dotazy členů a nesvolá valnou hromadu do jed oho roku od uplynulé valné hromady?

Listiny uložené ve sbírce listin

Dobrý den, je možné nějak získat ověřené kopie Stanov a ostatních dokumentů uložených ve Sbírce listin, pokud jsou originální listiny zničeny. Děkuji Jana Moravcová.

Bankovní účet

Dobrý den, prosím jeden dotaz ohledně účtu k neziskové sportovní organizaci. Účet určitě mít budeme, pouze se chci zeptat, zda je potřeba založení nového účtu pro neziskovku nebo mohu jeden z mých soukromých účtů přejmenovat a používat ten ?

Exekuce neziskový spolek

Dobrý den, chtěl bych se zaptat, když e neziskový spolek v exekuce jestli ta exekuce se stahuje na členy ráda spolku a co jm hrozí?
S pozdravem
Rosen Krumov

půjčení táborové základny

Dobrý den, prosím o vysvětlení problematiky uzavírání smluv o zapůjčení/vypůjčení/pronájmu tábora. Jaký je mezi nimi rozdíl? Mohli byste poskytnout nějaké vzory. Děkuji.

Neaktivní spolek - fakturace

Dobrý den, ve výpise jsme vedeni jako neaktivní spolek a čeká se na nabití právní moci usnesení o změnach dle nového zákona. Můžeme našim partnerům fakturovat za reklamní plochy? Děkuji za odpověď. FrTu

Funkce spolku

Dobrý den, chtěl jsem se Vás zeptat, jestli je možnost si založit spolek jako šipkový svaz, který má jako hlavní funkci pořádání šipkových turnajů, ale jako členy (provozovatele) bych si zvolil společnosti, konkrétně s.r.o., která by měla jako hla

Spolek, účetnictví, založení 11/21

Dobrý den, ráda bych se zeptala, náš spolek byl do Spolkového rejstříku zapsán v listopadu 2021, účet u České spořitelny jsme založili v lednu 2022.
Smlouvu s městem o nájmu máme také od ledna a centrum otevíráme 1.3.2022

Účet z.s.

Dobrý den,
Vím že dřív jsme byli registrování jako neziskový spolek a museli jsme mít účet jen u určitých bank.ústavů. Jak je to dnes? Můžeme mít účet kde si zvolíme?
Děkuji za odpověď.

Neaktivní spolek

Dobrý den, co se prosím děje v případě, že spolek je oficiálně neaktivní?

DPP pro předsedu spolku

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to u dpp pro předsedu spolku... Předseda je statutární orgán a jako jediný může spolek právnicky zastupovat - může ale být ve smlouvě uveden jako zaměstnavatel i jako zaměstnanec?

vznik spolku vs volno pro vedoucí

Náš Spolek byl založen stanovami 11.8.2016, do rejstříku byl zapsán 8.9.2016. Může naše organizace vystavit potvrzení vedoucím, kteří celoročně pracují s mládeží a i letos jedou na tábor?

Oživení "mrtvého" spolku

Dobrý den, rad bych se zeptal na možnosti oživení prakticky mrtvého spolku. Před lety jsme založili o.s., který však neměl dlouhého trvání a nikdy nevykazoval zisk. Členská základna se rozpadla a spolek "zanikl".

Členské příspěvky

Dobrý den, v našem spolku je určená výše členských příspěvků. Každý člen je hradí v jiném termínu. Město nám dává dotaci z rozpočtu města. Má město nějaký právní nárok na kontrolu příspěvků?

Online členská schůze spolku

Dobrý den,
je možné uspořádat Členskou schůzi online skrze aplikaci Skype nebo Zoom? V termínu, který nám ukládají stanovy (60 dní) se zřejmě nebudeme moci fyzicky setkat. Naše stanovy tuto situaci nijak neupravují.

Zápis do rejstříku skutečných majitelů

Dobrý den, automatické propisování z veřejného rejstříku se prý netýká stávajících subjektů, ale jen nově vzniklých. Je to tedy tak, že musíme nyní zapsat jméno náčelníka (statutára) do evidence skutečných majitelů sami?

Odvolání členů výboru spolku

Dobrý den. Spolek se skládá ze 7mi členů spolku a z jsou 3 členové výboru a 1 dozorce, který nemá hlasovací právo dle stanov. Dotaz zní. Je možné při svolání členské schůze odvolat všechny 3 členy výboru?

orgány spolku

Dobrý den, chystáme se založit spolek a můj dotaz zní: orgány spolku mohou tvořit jen
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) předseda jako orgán statutární,
c) kontrolní komise jako orgán kontrolní

Povinnost spolku za rok

Dobrý den chtěla jsem se zeptat.
Založili jsme nový spolek, který byl schválen 9. prosince 2020, máme nějakou povinnost ohledně spolku za rok 2020?
Ustanovující schůze byla odeslána už před tím s žádostí.

zkoušky hlavního vedoucího

Dobrý den, můj otec provozuje dětský letní tábor. Jelikož už je stár, budu tábor a jeho provozování přebírat já. Prosím co vše je nutné mít za zkoušky a ověření ohledně provozu tábora? Chtěla bych se stát hlavním vedoucím a vést běh.

Znak - logo

Dobrý den, pro náš Spolek jsme navrhli vlastní znak (logo), je nutné ho také někam zaevidovat? Nebo ho můžeme běžně používat? Děkuji

Pokračování spolku

Dobrý den,
prosím o radu,
pokud máme ve stanovách spolku, že předsednictvo se skládá z pěti členů, teď jeden chce odstoupit a já za něj nemám náhradu, musím upravit stanovy???

SRPŠ a zaměstnání OSVČ

Dobrý den, SRPŠ při naší ZŠ chce založit kroužek pro děti, který bych měla vést. Můžu tuto činnost vykonávat jen na DPP nebo i prostřednictvím ŽL, samozřejmě obojí s řádným pojištěním odpovědnosti. Děkuji.

statutarni organ zakladajici výbor členů

Dobrý den, může být výbor zakladajících členů zaroveň statutárním a výkonným orgánem spolku a může to být přímo zaneseno ve stanovách?
předem děkuji za odpověď

Účetní program

Dobrý den, můžete nám prosím poradit nějaký účetní program na minimum dokladů Spolku - sportovní činnost dětí (faktur max. cca 30 za reklamní předměty - na financování spolku). Něco hodně jednoduchého a nejlépe zdarma či za minimální cenu.

Spolek a daň z příjmu

Dobrý den,
založili jsme hokejbalový spolek.
Zajímá mne, zda-li je zapotřebí získat tzv. DIČ a stát se poplatníkem daně. Zdroje příjmu: dotace, členské příspěvky, sponzorské dary.

Děkuji.

Dva hlasy v jedné osobě

Dobrý den, pokud je člen spolku vedený jako fyzická osoba a zároveň na členské schůzi vystupuje jako statutární orgán právnické osoby, může volit dvěma hlasy? Lze toto ošetřit stanovami?

spolek a EET

Dobrý den, mezi hlavní činnost spolku (jezdecký klub) patří mj. i pořádání soutěžních dnů, závodů atd..., kde soutěžící platí startovné, další halvní činností je pořádání táborů pro děti atd....

Spolek pro školní družinu

Dobrý den, máme založený spolek při základní škole, v jehož stanovách nefiguruje financování akcí školní družiny. Může si školní družina založit svůj spolek? Pokud ano, jsou běžné postupy založení jako běžného spolku?

Jak vykázat náklady na zájezd

Dobrý den, vyplňujeme výkaz zisků a ztrát. Organizovali jsme zájezd, na který jsme vybrali příspěvek od účastníků na zaplacení autobusu a vstupného. Nevíme, do jaké kolonky ve výnosech máme takovou formu příspěvků uvést. Děkuji za odpověď.

Smlouva o dílo - zájmový spolek

Dobrý den,
můj dotaz se týká smluvních vztahů spolku. Může z.s., zastoupený mou osobou jakožto předsedou spolku (tedy právnická osoba) sepsat smlouvu o dílo se mnou, jakožto s fyzickou osobou a vyplatit mi honorář za ono dílo?

Pronájem automobilu od fyzické osoby

Dobrý den, máme založený spolek a rádi bychom si pronajali automobil od fyzické osoby k vykonávání naší činnosti na základě nájemní smlouvy. Co vše je nutné v tomto případě zajistit? Je potřeba automobil přihlásit k silniční dani?

Hospodář spolku

Dobrý den,
moc prosím o radu, zda jsou v občanském zákoníku (případně jiném předpise) ustanovení, která by upravovala pozici hospodáře ve spolku (jeho povinnosti, práva, odpovědnosti apod.).
Předem velice děkuji,

Hlasovací právo nezletilých členů

Dobrý den, mám ve spolku dítě. Platí členské příspěvky. Chtěla jsem se zeptat, zda jestli , když platím za mé dítě čl.příspěvky, má automaticky hlasovací právo, nebo toto právo přechází na mě, jako jeho zákonného zástupce.

Spolek musí mít prostor?

Dobrý den
Chci založit Spolek ( sociální služby, volnočasové aktivity) , musím mít na to nějaké prostory?

Střet zájmu

Dobrý den, předseda spolku si chce založit firmu, která bude mít předmět podnikání totožný s posláním spolku. Domnívám se, že se jedná o střed zájmu nebo ne. Děkuji za opověď.

Hudba v divadle

Zdravím,
mám pohybovou divadelní hru a v ní různé písně. Nechci krást autorská práva nebo s nimi mít problém, všechny písně jsou covery. Pokud někam napíšu seznam písní a nebudu si za hudbu nárokovat práva, je to v pořádku?
Děkuji!

Změna členů spolku

Dobrý den, snažíme se oprášit pět let fungující spolek, který byl však poslední rok neaktivní.

Dětský tábor v zahraničí

Dobrý den, přispíváme z FKSP na dětské tábory. Nyní přišla pracovnice (máme i zaměstnance ze Slovenska) a zažádala o příspěvek na dětský tábor, který se bude konat na Slovensku a pořádá ho slovenská organizace.

Založení spolku

Dobrý den, uvažujeme o založení spolku, který by se zaměřoval na pomoc lidem v běžných úkonech o vlastní osobu v domácnosti. Lze takto spolek využívat, když bychom brali výdělky z těchto služeb jako naše výplaty - byla by to naše obživa?

Příspěvky do SRPŠ

Dobrý den, v jedné Vaší odpovědina otázku píšete, že příspěvky do SRPŠ je nutné vybírat přímo na účet SRPŠ. Z odpovědi tedy vyplývá, že nelze vybírat příspěvky na SRPŠ nejprve na účet ZŠ a pakje hromadně převést na účet SRPŠ.

Vyplacení odměny členům spolku

Dobrý den, náš myslivecký spolek již nemá pronajatou honitbu a nemůže vykonávat svou činnost. Před ukončením činnosti spolku, chceme část finančních prostředků z účtu vyplatit členům spolku. Je tento postup možný?
Děkuji za odpověď

Pobočný spolek-fin.dary na transparentní účet

Dobrý den, na transparentní účet našeho pobočného spolku, jehož hlavní činností je setkávání rodin s jedinci s konkrétním postižením, vybudování pacientské sítě po ČR a SR, nepravidelně chodí finanč. dary od nám neznámých dárců.

výběrové řízení

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda máme jako spolek povinnost zadávat výběrové řízení pro dodavatele a případně od jaké částky. Pokud je již podobný dotaz na vašich webových stránkách, budu ráda za nasměrování. Předem mockrát děkuji.

Usnesení

Dobrý den.
Mám jako člen právo dostat kopii usnesení ze schůze. Moc děkuji Novák

spolek-dětský klub

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli se vztahují hygienické a stavební předpisy a vyhlášky na dětský klub (pro předškolní děti), který je založený jako spolek. Případně co musíme splnit, abychom něco takového mohli provozovat.

Zápis změny do spolkového rejstříku

Dobrý den, budeme mít nově zvolený statutární orgán - výkonný výbor, a jelikož máme coby spolek datové schránky, můžeme podat návrh na změnu údajů touto cestou.

Zisk ve spolku

Dobrý den,
pokud je jednou z hlavních činností spolku pořádání akcí/školení/plesů/soutěží a pod., je předpokladem, že bude každá jednotlivá akce nevýdělečná? Nebo je možné mít zisk a financovat z něho akce nasledující?

Jak přijímat dary do tomboly

Dobrý den,
náš spolek organizuje ples a firmy které chtějí poskytnout dary do tomboly chtějí darovací smlouvu.
Aby jsi snížili základ daně z příjmů. Vím, že je to trochu problém, ale dá se najít nějaká cesta jak firmám něco dát?

Ztráta spolku v likvidaci

Dobrý den,

v závěrečném účtu za rok 2018 mi vyšla v našem spolku ztráta. Spolek je v likvidaci. Jak naložit účetně správně s touto věcí, abychom mohli dokončit výmaz spolku?

Děkuji za odpověď.

bankovní účet

Dobrý den, musí mít spolek založený účet u banky? Stačí vést účetnictví např. jen v Excellu?
Děkuji za odpověď.
Schillerová

Zánik spolku bez likvidace

Dobrý den, mohu se zeptat, jak postupovat v případě zrušení spolku? Chystáme se převést zakladatelská práva na předsedkyni spolku ( fyzickou osobu). Spolek nemá žádné příjmy, výdaje.

Účet v zahraniční bance

Naše organizace Naturfreundejugend Internationale, z.s., je mezinárodní organizace s působností ve většině zemí EU - náš sekretariát nicméně sídlí v Praze, a tak jsme registrováni jako česká neziskovka.

Pronájem nemovitosti spolku

Dobrý den,
chystáme se založit spolek na kulturní akce a rezidenční pobyty. Je možné, aby člen spolku pronajímal spolku nemovitost? Děkuji

předseda spolku - fakturace

Může předseda spolku fakturovat spolku činnost, která nesouvisí s výkonem fce předsedy (statutárního orgánu). Např.

Spolek a E-shop

Dobrý den, jsme zapsaný spolek a chceme mít vlastní e-shop, kde budeme prodávat reklamní nebo charitativní předměty a výtěžek z nich mít na hlavní činnost spolku. Co je tedy k e-shopu potřeba? Myslím co za povolení.
Děkuji

Výbor spolku.

Dobrý den, ve stanovách konkrétního spolku je určeno, že zvolený výbor má mandát na pět let, poté se volí výbor nový. Volby po pěti letech neproběhly a stávající výbor působí již cca sedm let. Zanikl jim automaticky po pěti letech mandát?

Údaje na webu

Dobry den,
jsou nejakej udaje nebo sekce, ktere jsou povinne na webu? (Kontakty, Podminky pouziti,... souhlas s cookie soubory,...)

škola - vybírání příspěvku

Dobrý den, třetím rokem chodí syn do zš. Dva roky vybírají od žáků příspěvek. Stejně tak i tento rok, jen s rozdílem, že jsme se dozvěděli, že organizace není nikde vedena a o finance již vybrané se škola starat nemůže. Je tento postup správný?

Příspěvky/podpory od spolku

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak může spolek vyplácet podpory/příspěvky dle zákona 586/1992, §4, odstavec 1), písmena k), "2.

Ověřený podpis pro souhlas majitele nemovitosti

Dobý den,

náš spolek bude sídlit v nemovitosti obce. Musí být i za těchto okolností úředně ověřený podpis pana starosty na souhlasu majitele nemovitosti? Tento souhlas prošel i schválením rady..

Děkuji za odpověď

Pozastavení činnosti spolku

Dobrý den, zná zákon možnost něco jako dočasné pozastavení činnosti spolku nebo lze přerušit činnost spolku, například jako u živnostenského podnikání ?

Děkuji

Založení kroužku, doučování

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak pod naším spolkem oficiálně vést kroužek/doučování dětí - uzavírat s rodiči smlouvy? Jaké? Připojistit sebe (spolek) pro práci s dětmi, kdy rodiče nebudou aktivitám přítomni? S pozdravem Lenka

Není protipravné mít neregistrovaný spolek?

Dobrý den, je možné (respektive není protiprávní ) mít neregistrovaný spolek a vystupovat jeho jménem? Jsme sdružení lidi, které pojí stejná věc a to je sociální oblast (terénní práce, spolupráce se školami atd.) děkuji.

Spolek změnil hlavní činnost.

Dobrý den, spolek psího sportu, který byl založen k práci pod platným mezinárodním řádem Velké Británie si po roce český výbor spolku změnil pravidla a tímto i hlavní činnost. Jakým způsobem zastavit činnost, která se neshoduje.

Nákup majetku od členů spolku

Dobrý den, může spolek koupit majetek, který potřebuje ke svému provozu od člena spolku? Konkrétně jde o nakup auta od předsedy spolku.

Co potrebuji k provozu krouzku

Dobry den,
Jsem zastupce neziskoveho spolku v okruhu rybarstvi. Zajimalo by mne co potrebuji k provozu rybarskeho krouzku pro deti a mladez.

Spolek/jednání s MÚ

Dobrý den, uvažuji o založení spolku, který by dozoroval revitalizaci městského parku a zabýval se ochranou ŽP ve městě i okolí. Má MÚ povinnost zvát spolek k jednáním o ŽP, výstavbách atd. ?

Hostinská činnost

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem ošetřit odborného garanta pro založení hostinské živnosti u spolku. Garantem by byl člen spolku. Jeden ze statutárního orgánu. Je tedy potřeba s ním ještě nějak vstupovat do smluvního vztahu.

Název pracovní pozice ve spolku

Dobrý den, dostal jsem nabídku řídit spolek s tím, že si mohu vymyslet vlastní název pozice, ale jelikož jsem ve spolku nikdy předtím nepracoval, vůbec netuším, jaké pozice zde mohou být kromě předsedy.

Účast spolku na jednání rady zastupitelstva

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mají spolky právo účastnit se jednání rady města, nebo musejí žádat o přizvání. Pokud musejí žádat, stačí jednou obecně, nebo na každé zasedání zvlášť? Děkuji za odpověď. Hrabětová

ZMĚNA ADRESY SPOLKU

Dobrý den, lze změnit adresu spolku na adresu. jíž je adresa bydliště člena spolku? Pokud se jedná o dům, kde je společenství vlastníků, má to vliv na požadované dokumenty při hlášení změny? Děkuji

počet členů spolku

Vážení, máme problém s městem, snaží se zpochybnit naši existenci. Byli jsme tři členové výboru (nemáme žádné členy, jen pomocníky) a založili jsme v tomto počtu spolek s cílem ochrany přírody a krajiny.

Bobřík odvahy

Zaslechl jsem že od roku 2018 legislativa zakazuje bobříka "stezku" odvahy je to pravda? Děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne.

Zadání zakázky spolkem

Jak zadávat zakázky pro opravy nebo údržbu nemovitého majetku spolku ? Je spolek vázán nějakou zákonnou normou při zadávání zakázek ?

Povinnost vytvářet účetní závěrku

Dobrý den, pokud jsme zapsaný spolek s jednoduchým účetnictvím, který nemá v daném roce žádné zdanitelné příjmy, nemáme povinnost vytvářet účetní závěrku? Ani výroční zprávu?

Převedení činnosti spolku na nový

Dobrý den, sportovní klub (bez majetku pouze hotovost) chybně místo toho, aby po automatickém zápisu do rejstříku k 1.1.2014 uvedl spolek do souladu, založil v roce 2017 spolek s jiným IČO.

Datove schranky

Dobrý den, mám tri dotazy...
1) Zda je treba v pripade vedeni datove schranky nejak implementovat do stanov spolku zak. 300/2000Sb. nebo nejaky dalsi?

2) Ktere zakony resi e-prihlasku na letni tabor? A zda se ji nove tyky i GDPR?

Musím vést účetnictví?

Dobrý den, mám dotaz ohledně účetnictví spolku SRPŠ, jelikož nemáme žádný majetek ani závazky, hospodaříme s příspěvky příp. výdělky na akcích pro děti, musíme vést jednoduché ůčetnictví? nestačí jen pokladní kniha? Děkuji Martynková

Musí mít spolek určeného konkrétního předsedu?

Dobrý den, před několika lety jsme s kamarádkama založili o.s. a posléze přepsali na z.s.. Nyní jsme ve fázi, kdy naše předsedkyně potřebuje fyzickou i psychickou pausu a proto bych potřebovala poradit jak v tomto případě jednat?

Věk předsedy

Dobrý den,
rád bych se chtěl prosím zeptat, jaký musí mít minimální věk předseda, popř. kandidát na předsedu spolku?
Děkuji.

Spolek - hlavní a vedlejší činnost?

Dobrý den, v účelu a cíli spolku máme pořádání vinobraní. Hlavní činnost. Nakoupíme burčák a prodáváme ho. Rozdíl mezi cenou nákupu a prodeje použijeme na uhrazení např. zvučení akce. Rozdíl není velký.

organizační struktura spolku

Jak vyřešit strukturu spolku, který má více podřízených sekcí? Je zde problematika, přihlášek, placení příspěvků, vedení účtů.

lhůty pro odpověď, práva členů spolku

Lze sdělit nějaké lhůty pro odpověď (vyřízení žádosti) vedení spolku na žádost člena spolku (obtěžující notorický stěžovatel). Lhůty pro spolky jsem nikde nenašel!

Odpovědnost výboru spolku za škodu

Dobrý den,

prosím o vysvětlení, do jaké míry zodpovídá náš spolek a jeho výbor za škodu, která vznikne v souvislosti s jeho činností. Pořádáme letní tábor pro děti a různé další akce během roku.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz