Jak mají vypadat stanovy spolku a jak spolek zaregistrovat?

Dobrý den,
můžete mi, prosím, poradit, jak mají vypadat stanovy spolku a jak spolek zaregistrovat?

Děkuji a jsem s pozdravem
Petr Krejčí

— Petr Krejčí, MSc

Odpověď:

Dobrý den,

povinné náležitosti stanov spolku vymezuje v ustanovení §218 občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.- dále jen „OZ“). Širší vymezení záležitostí, které mají nebo mohou stanovy upravit se odvíjí od konkrétních potřeb zakládaného spolku a v některých případech vyplývají z dalších ustanovení OZ. Pro inspiraci jak stanovy upravit je možné využít stanovy  jiných spolků (jsou dostupné prostřednictvím sbírky listin spolkového rejstříku nebo zatím častěji přes webové stránky spolků samotných) nebo využít některý ze vzorů v některé z publikací zabývajících se tématem spolků jako takových. Na trhu je jich již několik, zpravidla  od nakladatelství vydávajících literaturu s právní tématikou.

O postupu při zápisu spolku do spolkového rejstříku (v dotaze zmíněná „registrace“ spolku) pojednávají podrobně rovněž shora uvedené publikace, popř. publikace úzce zaměřené na téma zápisů do veřejného rejstříku (informace vycházejí z úpravy zápisu spolku do spolkového rejstříku v  zákoně č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).  Ve stručnosti alespoň základní informace: Založený spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku. Návrh na zápis spolku podávají zakladatelé spolku k rejstříkovému soudu (tím je krajský soud, do nějž spadá obvod obecného soudu spolku; řídí se podle sídla zakládaného spolku). Návrh na zápis spolku se podává na formuláři, který musí být  vyplněn  v aplikaci na webovém rozhraní ministerstva vnitra (k formuláři se dostanete z odkazu or.justice.cz, a to zvolením odkazu z nabídky v prostředním sloupci dolní (tmavě zelené) části obrazovky „Podání do veřejného rejstříku“).K vyplněnému návrhu musí zakladatelé spolku (nejméně 3 osoby) připojit ověřený podpis (nebo jeden z nich, kterého ostatní zplnomocní k podání návrhu) a přiloží k němu přílohy prokazující existenci skutečností, které se navrhují zapsat – nejčastěji stanovy spolku, doklad o zřízení sídla spolku a prohlášení členů statutárního orgánu, že jsou způsobilí vykonávat funkci a souhlasí se zápisem své osoby do spolkového rejstříku. Výčet příloh závisí samozřejmě na způsobu založení spolku i na konkrétním vnitřním uspořádání zakládaného spolku. V případě, že soud shledá u podaného návrhu nějaké nedostatky, vyzve navrhovatele k doplnění konkrétních dokumentů nebo údajů a poskytne mu k tomu lhůtu. V okamžiku, kdy návrh a jeho přílohy splňují všechny požadavky, soud rozhodne o zápisu spolku do spolkového rejstříku a spolek zapíše.

Podle mé poslední zkušenosti, v případě, že návrh na zápis spolku je při prvním podání  kompletní, trvá zapsání spolku do spolkového rejstříku cca 3 týdny (v případě vzdání se odvolání proti usnesení soudu o zápisu spolku).

S pozdravem

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz