Zotavovací akce

Zotavovací akce

organizovaný pobyt pro 30 a více dětí do 15 let na dobu delší než 5 dnů

(musí být splněny všechny tři podmínky, aby se jednalo o zotavovací akci podle Zákona o veřejném zdraví - ZoVZ)

Pořadatel je povinen (dle zákona):

 • zajistit umístění, zásobování vodou, odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky
 • dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne
 • jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví:
 • termín a místo konání zotavovací akce,
 • počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,
 • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a
 • způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.

(Jako součást tohoto ohlášení je pořadatel povinen předložit (v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2 ZoVZ) protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody.  Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.)

 • zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.

Pořadatel může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které:

 • je zdravotně způsobilé k účasti na akci a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
 • nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem…), a
 • ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocnění nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Na zotavovací akci musí být:

zdravotník – fyzická osoba zdravotně způsobilá (potvrzení od lékaře) a musí mít alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího ročníku.

Zdravotník a dozor (vedoucí) musí být zdravotně způsobilí k vykonávání této činnosti (musí mít posudek od lékaře). Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby.

Zákon neklade požadavky na kvalifikaci dozoru (vedoucích) na zotavovací akci, pokud je pořádaná organizací, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. (Pozor, v případě obchodních korporací je tomu jinak, viz informace zde: http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/muze-letni-tabor-poradat-pouze-cestovni-kancelar-478.)

Akreditace hlavního táborového vedoucího je potřeba pouze v případě, že je tábor dotován a vyžadují to podmínky přidělení dotace na tábor.

Zákon neurčuje počet dětí na jednoho vedoucího.

Toto je pouze výtah základních požadavků, podrobné informace (o vyhláškách, povinnostech pořadatele apod.) najdete v článku Přehled legislativy pro pořádání letních táborů.

Další užitečné informace najdete v odpovědích u jednotlivých dotazů v této poradně v sekci Tábory.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz