Je potřeba hlásit změnu statutárního orgánu úřadům ještě před zapsáním změny do rejstříku?

Dobrý den,

náš spolek žádal o dotace od města a v době mezi schválením dotace zastupitelstvem a podpisem smlouvy došlo k zapsání změny statutárního orgánu do spolkového rejstříku. Úředníci z finančního odboru města odmítli akceptovat tuto změnu statutárního orgánu, a tvrdí, že bude potřeba nové schválení zastupitelstvem, protože jsme jim změnu měli nahlásit ihned po konání Členské schůze, která o této změně rozhodla (ta proběhla před schvalováním dotace zastupitelstvem).

Rád bych se tedy zeptal, jak je to s datem nabytí účinnosti změny a kdy je potřeba změnu úřadům hlásit?

Mezi zasedáním Členské schůze a zapsáním údajů do rejstříku uběhl cca měsíc, ale datum vzniku funkce nového statutárního orgánu v rejstříku bylo antedatováno na den konání Členské schůze.
Jaké údaje jsou tedy platné v době mezi rozhodnutím o změně a zapsáním změny do rejstříku? Je možné, aby v tomto období platily údaje v rejstříku a zároveň platily nové údaje podle rozhodnutí ČS?

Děkuji za odpověď.

— Václav Brychta

Odpověď:

Dobrý den,

podle našeho názoru principielně změna v obsazení funkce člena statutárního orgánu nemůže způsobit neplatnost rozhodnutí zastupitelstva o schválení dotace. Pro platnost rozhodnutí je důležité, že spolek má funkční statutární orgán, ne to, kdo funkci vykonává – pokud byl tedy nový člen statutárního orgánu platně zvolen, a tuto skutečnost spolek prokáže poskytovateli dotace (buď výpisem ze spolkového rejstříku, nebo předložením dokumentů, které platné zvolení prokazují), neměl by být problém v dotačním řízení dál pokračovat s nově zvoleným členem statutárního orgánu.
Co se „platnosti/účinnosti“ zvolení týká, pak zápis ve spolkovém rejstříku má pouze deklaratorní charakter, tj. volba je účinná okamžikem volby, popř. jiným okamžikem, který určí orgán, který volil. Provedení zápisu ve veřejném rejstříku na to nemá vliv. Do doby provedení zápisu ale platí, že se kdokoliv může dovolat zapsaného stavu, pokud prokazatelně nemohl znát stav skutečně aktuální – tedy dokud je zapsaný starý člen statutárního orgánu, jeho právní jednání budou spolek zavazovat až do doby, kdy bude zveřejněn zápis nového statutárního orgánu (ale jen v tom případě, že osoba jednající se starým členem statutárního orgánu nevěděla, že do funkce člena statutárního orgánu již byl zvolen někdo jiný).
Prakticky se ale budete pravděpodobně potýkat s určitou hysterií na straně zastupitelstva, která plyne z obavy, že taková změna může zapříčinit, že jejich rozhodnutí bude shledáno vadným a budou pohnáni k odpovědnosti za poskytnutí dotace v rozporu se zákonem... Můžete jim zkusit vysvětlit, že to tak není, ale uspějete jen v případě, že mezi zastupiteli bude někdo ochotný s Vámi souhlasit a v případě potřeby rozhodnutí zastupitelstva před kontrolory hájit…

Právo je tedy na Vaší straně, ale je možné, že to nebude stačit, chcete-li dotaci dostat (a vlastně nejen tuto, ale i potenciální budoucí dotace).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz