Odpovědnost individuálního statutárního orgánu

Do jaké míry musí, nebo nemusí předseda spolku, který je individuálním statutárním orgánem spolku respektovat, nebo nerespektovat, rozhodnutí výkonného výboru spolku.
Má právo individuální statutární orgán ( předseda ) svolat mimořádnou valnou hromadu spolku, pokud se dostane rozporu s rozhodnutím výkonného výboru spolku, které by podle jeho názoru spolek poškodilo. ( stanovy explicitně dávají možnost svolání mimořádné valné hromady 1/3 sdružených členů, spolků.) Děkuji.

— Ivan Huml, spolek

Odpověď:

Dobrý den,

postavení individuálního statutárního orgánu (předsedy) vyplývá ze stanov. Obecně platí, že by měl respektovat vůli členů spolku – členské základny. Ve stanovách se dočtete, v jakém vztahu je předseda k výkonnému výboru.
Pokud to stanovy nevylučují, a pokud jde o takové rozhodnutí, že Předseda prostě nemůže říci výkonnému výboru, že poškodit spolek není přípustné, a tak podle jejich rozhodnutí nebude jednat, může Předseda svolat členskou schůzi postupem dle stanov. Tedy i schůzi mimořádnou postupem, který uvádíte výše. Pokud to stanovy vylučují, pak může informovat členy spolku o dění ve spolku, aby mohli oni sami iniciovat svolání mimořádného zasedání valné hromady spolku (přitom pozor na možnost použití osobních údajů členů k tomuto účelu. Pokud by z dostupných prostředků, kterými disponuje spolek, nevyplývalo právo využít za tímto účelem osobních údaje členů, měl by Předseda informovat členy prostřednictvím veřejně dostupných informačních prostředků spolku – např. Zveřejněním na webu spolku). Anebo může porušit pravidla svolávání mimořádného zasedání valné hromady a zasedání svolat prostě proto, že je to v zájmu spolku…

V tomto případě bude muset Předseda poměřovat hodnoty, které svým jednáním brání a hodnoty, které mají být chráněny pravidly, která on případně poruší. Pokud jsou důležitější hodnoty, které brání, porušená pravidla mu nikdo nemůže vyčítat… (tedy může, ale soud nezruší rozhodnutí, které je v zájmu spolku jen proto, že byla porušena vnitro spolková procesní pravidla – přesněji řečeno s ohledem na platnou právní úpravu by rozhodně neměl zrušit). Ale je to věc ošemetná, Předseda vždycky musí počítat s tím, že svůj postup bude možná muset obhájit před soudem. Tedy dobře rozvažujte.

Z našeho hlediska je zabránění tomu, aby spolek postupoval ke své škodě jednoznačně ospravedlnitelný důvod pro porušení pravidel pro svolání zasedání nejvyššího orgánu. Statutární orgán v podstatě nemá jinou možnost, než hájit zájmy spolku (v tomto případě zřejmě proti zájmům výkonného výboru) a nezbývá mu tedy než svolat mimořádnou valnou hromadu, aby nejvyšší orgán rozhodl, jak má spolek dál postupovat.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 3. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz