Statutární orgán spolku a jak ho změnit

Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda).

Neurčí-li stanovy jinak, pak je funkční období statutárního orgánu 5 let.

Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku.

 

Změna statutárního orgánu

po zvolení nového statutárního orgánu je potřeba:

1) podat návrh na změnu zápisu v rejstříku - vyplníte inteligentní formulář návrhu na změnu na stránkách www.justice.cz a přiložíte k němu zápis o zvolení nového předsedy a prohlášení předsedy o způsobilosti k výkonu funkce a souhlas se zápisem do rejstříku (může být na jednom papíru, podpis předsedy je třeba ověřit). Je-li statutární orgán kolektivní, tak to platí pro všechny členy statutárního orgánu (nejen pro předsedu).

2) založit do Sbírky listin rozhodnutí o zvolení nového statutárního orgánu - to obnáší poslat soudu žádost (bez formuláře) o založení rozhodnutí o zvolení statutárního orgánu do Sbírky listin a k žádosti přiložit rozhodnutí o zvolení statutárního orgánu převedené do elektronické podoby (formát .pdf) uložené na nosiči el. dat. (informace na https://or.justice.cz/ias/ui/podani)

 

Rezignace předsedy – individuálního statutárního orgánu

Předseda (individuální statutární orgán) doručí svou rezignaci do sídla spolku. Od doručení „rezignace“ spolku běží dvouměsíční doba do zániku funkce předsedy spolku. Po celou tuto dobu je předseda povinen svou funkci bezezbytku vykonávat. Spolek má pak tuto dobu na to, aby ustanovil nového předsedu.

 

Rezignace člena výboru – kolektivního statutárního orgánu

Občanský zákoník v § 160 říká, že „Odstoupí-li člen statutárního orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ Lhůta pro zvolení nového člena stanovena není, ale platí, že by tak spolek měl učinit bez zbytečného odkladu (ideálně do zániku funkce člena, který odstoupil). Spolek se tak vyvaruje nepříjemnostem, které mohou vzniknout v případě, že by např. výbor nebyl po nějakou dobu usnášeníschopný z důvodu nedostatku členů. Dalším argumentem, proč doplnění výboru neodkládat, pokud je statutárním orgánem spolku, je zájem spolku na uvedení aktuálních jmen členů orgánu ve spolkovém rejstříku, protože vůči třetím osobám spolek nemůže namítat, že stav zapsaný ve veřejném rejstříku neodpovídá skutečnosti. V důsledku neaktuálního stavu zápisu by tak mohlo dojít i k tomu, že by za spolek mohla jednat osoba, jejíž oprávnění k tomuto jednání již zaniklo, nebo by třetí osoba mohla odmítnout jednat s nově zvoleným členem orgánu proto, že jeho oprávnění jednat za spolek není podloženo zápisem ve veřejném rejstříku.

 

Změna kolektivního statutárního orgánu na individuální

Je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda) určují stanovy. Možnost změnit stanovy zpravidla náleží do působnosti nejvyššího orgánu spolku, bývá to dané stanovami.

Po schválení změny stanov, bude potřeba zvolit předsedu (individuální statutární orgán) a následně podat k příslušnému rejstříkovému soudu návrh na zápis změn do spolkového rejstříku.  V něm uvést změnu stanov (kolektivní statutární orgán na individuální) a údaje o novém statutárním orgánu (předsedovi) a přiložit prohlášení předsedy o způsobilosti k výkonu funkce a souhlas předsedy se zápisem do spolkového rejstříku (podpis na souhlasu musí být úředně ověřený).

Změna individuálního orgánu na kolektivní probíhá stejně, jako výše uvedená změna kolektivního na individuální. Jen je potřeba doložit prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce a souhlas se zápisem do spolkového rejstříku všech členů kolektivního statutárního orgánu (výboru).

 

Zápis do rejstříku znovuzvoleného člena statutárního orgánu

Staronoví členové výboru musí dokládat soudu stejné prohlášení a souhlas se zápisem do veřejného rejstříku jako členové zvolení zcela nově. Jejich funkce uplynutím funkčního období zanikla a novým ustavením do funkce jim funkce znovu vzniká, a tedy je třeba je znovu „zapsat“ do spolkového rejstříku a uvedené prohlášení znovu doložit soudu. (Platí i pro individuální statutární orgán.)

 

Změna příjmení statutárního orgánu (např. z důvodu sňatku)

Změna příjmení v případě sňatku by se měla do obchodního rejstříku provést automaticky a bez řízení. Viz níže:

V souladu s § 95 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, se změna údajů ve veřejném rejstříku, vyvolaná změnou referenčních údajů v základním registru (např. registr obyvatel) zapíše i bez řízení. 

V důsledku propojení základních registrů s ostatními agendami veřejné správy se tedy údaj o příjmení v obchodním rejstříku automaticky aktualizuje dle údaje vedeného v základním registru, a tedy není nutné podávat rejstříkovému soudu návrh na změnu údajů zapsaných v obchodním rejstříku.

Další info též zde: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10541

 

Více informací ke statutárnímu orgánu najdete v Poradně v odpovědích u dotazů v kategorii Statutární orgán spolku.

Více informací k zápisu do rejstříku najdete v Poradně v kategorii Rejstřík spolků a na stránkách justice.cz.

 

Eva Beránková

Sekretariát ČRDM 7. 8. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz