Podkategorie

Dotazy k tématu

Kdo může být členem orgánů spolku?

Dobrý den, rád bych znal názor na to, zda může být členem orgánu spolku (např. i předseda spolku) i osoba, která není členem spolku. Občanský zákoník o tom nehovoří, nevylučuje tuto možnost. Uvažuji i tak, že pokud by tato možnost nebyla dispozitivní, jak bylo dříve např. v obchodním zákoníku- § 238, tak nevidím důvod proč by tomu tak nemohlo být. Jinak by tento nečlen samozřejmě splňoval vše dle § 152 občanského zákoníku. Děkuji za odpověď. PN

spolek

Chceme založit nový spolek a ptáme se jaké musí být orgány? Stačí jen předseda statutár, nebo musí být i výbor atd.
Aby to nebylo složité jaké orgány máme volit : členská schůze, Výbor, předseda
Děkujeme

Odstupné předsedovi spolku

Dobrý den,
dotaz se týká odstupného pro odcházejícího předsedu spolku,který rezignoval. Členové na Valné hromadě odhlasují, že předsedovi náleží odstupné ve výši XY Kč. Je tato částka daňově uznatelným nákladem?
Děkuji

Náhrada finanční újmy

Dobrý den, náš spolek má individuální statutární orgán - předsedu. Ten podal rezignaci v prosinci 2019. Mimo jiné v ní uvedl, že neručí za hospodaření a finance za rok 2019. Dle mého není možné. Předsedou byl celý rok a o hospodaření se mohl zajímat. Odmítl za rok 2019 podepsat dle interní směrnice cestovní náhrady. Odmítá jakoukoliv činnost v rámci spolku. Kdybychom šli do krajností, je možné dle §220 TZ žádat o náhradu finanční škody po rezignujícím předsedovi jako statutárním orgánu? Děkuji

Funkčním období u statutárního oránu

Dobrý den
přicházím s dotazem na funkčního období u povinně zapisovaných osob do veřejného rejstříku...
V dotazech jsem se dozvěděl, že zákonné max. možné funkční období je 5 let - dle jakého zákona je uvedené max. funkčního období předsedy jako statutárního orgánu...???
Ve stanovách uvedení 10 letého funkčního období předsedy jako statutárního orgánu je správné...???
Může zákonné 5-ti leté období překročit uvedením ve stanovách...???

Postup při změně předsedy

Dobrý den, rozhodla jsem rezignovat na funkci předsedy v našem spolku a nadále nechci být ani členem. Nový předseda byl řádně zvolen na schůzi, stejně tak třetí člen spolku. Mohu požádat o správnost všech nutných změn?Sídlo spolku při zápisu bylo na mé bydliště, to chci také změnit.
1.Zápis ze schůze,kde budou uvedeni jak nový předseda, tak nový člen spolku.
2.Nový předseda podepisuje čestné prohlášení o způsobilosti.
3.Kvůli novému sídlu spolku vlastník nemovitosti podepíše čestné prohlášení.

Funkční období spolku, nesvolání valné hromady

V našem zájmovém spolku byl zvolen výbor v prosinci 2014, ke změně TJ na z.s. došlo v prosinci 2015. Od té doby proběhla pouze 1 valná hromada (podle stanov má být každý rok) a uplynulo ve stanovách 4leté funkční období. Výbor funguje dále, kromě 1 člena, který odstoupil. V registru je stále zapsán, VH není naplánována. Jak postupovat dále pro svolání VH a změnu výboru? Nejsme vystaveni nebezpeží, že nedostaneme dotace ze st. rozpočtu? Děkuji za odpověď

Nečinnost předsedy spolku

Dobrý den, zakládali jsme spolek pro volnočasové aktivity. Vše probíhalo běžným způsobem ověřování určení sídla atd Při zakládaní jsme byly 4 členové Na ustavující schůzi byl určen předseda místopředseda a člen představenstva a člen vše je uvedeno v zápisu z ustavující schůze spolku . Najednou předseda přestal komunikovat a zjistili jsme , že do rejstříku byla zapsán pouze jeden člen a to předseda. Sídlo spolku bylo zanecháno na adrese mého trvalém pobytu. O měsíc později si dokonce předseda založil jiný spolek.

Smlouva o dílo - zájmový spolek

Dobrý den,
můj dotaz se týká smluvních vztahů spolku. Může z.s., zastoupený mou osobou jakožto předsedou spolku (tedy právnická osoba) sepsat smlouvu o dílo se mnou, jakožto s fyzickou osobou a vyplatit mi honorář za ono dílo?

Děkuji.

Je nutný předseda ve výboru OO

Máme v naší organizaci řádně volený výbor i s předsedou. Příští rok náš předseda odchází ze zaměstnání. Mám dotaz, zda musí být volen nový, nebo můžeme-li existovat dále bez předsedy, že bychom jednali jako výbor. Děkuji mnohokrát za odpověď a pěkný den Jitka eM

Může mít předseda zápis v RT?

Dobrý den, zvažujeme založení spolku a předsedou by měl být člověk, u nějž jsme zjistili, že má zápis v RT. Je to překážkou? Děkuji.

Rezignace - může ji předseda vzít zpět?

Dobrý den, předseda bytového družstva podal rezignaci, na členské schůzi byla rezignace vzata na vědomí a před uplynutím 2 měsíční doby rezignaci sam odvolal. Je toto vůbec možné? Děkuji

Trestní bezúhonnost člena statutárního orgánu spolku

Dobrý den,
pokud je člen statutárního orgánu uznán trestně vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (autonehoda), může pokračovat ve vykonávané funkci? Při založení spolku se posílal i výpis z trestního rejstříku, ale v ustanoveních občanského zákoníku týkajících se spolků jsem požadavek bezúhonnosti nenalezl. Jak to tedy je s pokračováním ve funkci? Díky za výklad.

Nezletilý člen výboru

Dobrý den,
zakládáme nový spolek, jehož členem jsou i nezletilí. Je možné, aby byla nezletilá osoba (16 let) členem výboru a byla zapsána u krajského soudu? Popř. je potřeba souhlas zákonného zástupce?

Děkuji za odpověď.

Počet předsedů

Dobrý den,

zajímalo by mne, zda je nějak právně dáno, že spolek musí mít pouze jednoho předsedu anebo je počet předsedů neomezený.

Děkuji

Odvolání člena výboru a volba nového

1. Máme v souladu s našimi stanovami 2-členný výbor (oba jsou statutární zástupci). Pokud dojde na členské schůzi k odvolání jednoho člena (předsedy) výboru, je třeba okamžitě zvolit nového člena výboru za toho odvolaného? Nebo stačí zvolit dalšího člena (členy) výboru až po uplynutí dvou měsíců (v souvislosti s §160, kde se píše, že odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce, zaniká mu funkce uplynutím dvou měsíců)?
2. Je možné zvolit člena výboru na zkušební dobu, např. 6 měsíců a teprve poté ho ve funkci potvrdit definitivně?
Děkuji.

Předseda spolku a insolvence

Dobrý den, je možné, aby byl Předseda zapsaného spolku v insovenci? Jaká legislativa tuto skutečnost řeší? Děkuji, Spurný

Odstoupení předsedy, zrušní spolku

Dobrý den, ráda bych požádala o radu, předseda spolku se několikrát "mezi řečí" zmínil, že nechce vykonávat svou funkci. Ve stanovách je uvedeno : " funkce předsedy končí dnem odvolání čleskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období", kdy funkční období je 5 let. Předseda je ve své funkci od 19.3.2016. Dne 19.2.2019 byla všem členům spolku doručena e-mailová zpráva o odstoupení z funkce předsedy, kdy pravděpodobně bylo využito zákonného ustanovení § 160 zákona č.

zápisy z jednání výboru

Zajímalo by mne, zda jednání výboru spolku je veřejní, zda zápisy z těchto jednání musí být předkládány členům spolku.

Děkuji za odpověd. Simon

Statutární orgán a výbor

Při zápisu statutárního orgánu do spolkového rejstříku se požaduje zápis výboru. Náš výbor má ale zvoleno 11 členů ale pouze 4 členové tvoří statutární orgán. Znamená to, že do spolkového rejstříku musíme zapsat všech 11 členů nebo pouze ty 4 členy, kteří tvoří statutární orgán? Děkuji za odpověď.

Název předsedy spolku

Dobrý den, dostali jsme se do bodu, kdy nemáme jasno, jestli v zápisech ze schůzí uvádět předsedu jako předsedu spolku, nebo předsedu představenstva, jak je tato funkce nazývána v rejstříkovém zápisu. Podle mého názoruje to nepodstatné slovíčkaření, ale bylo mi sděleno, že to nějaký význam má. Logicky se i zdá, že předseda je předsedou celého spolku a je jím členskou schůzí do čela spolku i volený. Logicky a ze zákona potom tvoří představenstvo spolku a je jeho statutárním orgánem.

Odstoupení z funkce předsedy spolku a změna sídla

Dobrý den,
chtěl bych odstoupit z funkce předsedy a zároveň změnit sídlo spolku. Pročetl jsem nejdříve již položené otázky a narazil jsem na problém. Dopis s odstoupením mám zaslat na adresu spolku. To znamená, že ho zašlu k sobě domů. Je možné toto řešit předáním dopisu členům představenstva?
Děkuji Klučiar

Kooptace staronového člena?

Dobrý den, chtěl jsem se u vás informovat, zda je možné výborem kooptovat člena výboru, kterému skončilo funkční období a zda může být zapsán do rejstříku společenství ikdyž nebyl řádně zvolen shromážděním, jak to ukládají stanovy? Děkuji za odpověď.

Bývalý předseda nechce předat funkci

Na VH spolku (12.12.2018) byl zvolen nový předseda, který je nový SZ spolku. Starý SZ po VH byl pověřen vyřídit změnu v Rejstříku a výkonem funkce do 31.12.2018, od 1.1.2019 mělo být provedeno předání funkce se všemi souvisejícími náležitostmi. K tomu do dnešního dne (15.2.2019) nedošlo, bývalý předseda rozhoduje o všem dále, včetně financí, údržby areálu, podepisování smluv a zastupování spolku navenek. Stále argumentuje tím, že nic nepředá, dokud to nenabude právní moci v Rejsříku. Postupuje správně? Pokud ne, tak jak se máme tomuto postupu bránit. Děkuji za odpověď.

upřesnění podmínek hlasování výboru

Dobrý den,
jsme 4 členové výboru, kde má předseda spolku v případě nerozhodného výsledku hlasování další rozhodující hlas.
Je možné vymezit konkrétní příklady(přijetí základního člena, změna stanov), kde předseda tento hlas nebude moci využít? Např. podmínkou, že hlasování musí být v jednomyslné shodě nebo, že přijetí návrhu/člena bude schválené pokud bude výsledek 4 ze 4 hlasů pro nebo 3 ze 4 hlasů pro nebo jednomyslnou shodou hlasů ostatních členů výboru(při hlasování o vyloučení člena výboru z důvodu porušování stanov).

Omezení pravomocí člena SV

Dobrý den,
najdu někde v zákoně oporu rozhodnutí omezit odstupujícímu členovi výboru SV pravomoci, přístup do kanceláře,k mailu apod.? Člen SV doručil odstoupení, je pro nás ostatní členy výboru nedůvěryhodný a 2 měsíce spolupráce s ním vidíme jako nebezpečné... Děkuji a zdravím.

změna sídla spolku a převolení předsedy

Dobrý den,měl bych na vás několik dotazů,náš předseda spolku se rozhodl odstoupit z funkce předsedy spolku a taktéž ukončit členství ve spolku,napsal nám že všechny náležitosti nám předá až po zapsání nového předsedy a zapsání nového sídla spolku,má na to nárok nebo nám vše musí předat po jeho převolení,také nám napsal že jeho členství končí 2 dny po oznámení,prej z důvodů střetu zájmu,že je jako hlavní důvod uvádí zákon o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sboru,děkuji moc za odpověď

Rozsah povinností jednatele

Dobrý den, mám dotaz. Náš spolek se rozhodl spustit projekt pro hendikepované děti a chce mít na tento projekt jednatele, který by mohl jednat za spolek ale jen v rozsahu daného projektu. Je možné toto zakomponovat do spolkového rejstříku nebo stačí jen smlouva o jednatelství a nikterak to nespecifikovat v rejstříku.

Děkuji za odpověď

Lhůta pro odstoupení z funkce člena výboru

Občanský zákoník v § 160 říká, že „Odstoupí-li člen statutárního orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ Je možné tuto dobu zkrátit, pokud s tím souhlasí obě strany, tj. odstupující člen i zbývající členové VV?. Dotaz se týká spolku a stanovy nic bližšího neurčují.

správní rada z.s. versus zaměstnanec

Dobrý den. Může, popřípadě je-li vhodné, aby zaměstnanec z.s. byl též členem Správní rady klubu, tudíž statutárním zástupcem klubu? Děkuji za odpověď. Machura

Orgány spolku...

Dobrý den,
je možné zanést do stanov, že jednání statutárního orgánu spolku (předseda) podléhá v každém jednotlivém případě pověření výkonným výborem? jde nám o situaci, kdy z organizačních důvodů potřebujeme mít individuální statutární orgán, zároveň však nechceme do jeho rukou vložit samostatné rozhodování... Děkuji Vám za odpověď!

odvolání předsedy

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jak můžeme odvolat předsedu spolku,který s námi přestal komunikovat. bohužel máme ve stanovách "statutární orgán individuální (předseda)". chtěli jsme svolat členskou schůzi,ale ve stanovách máme ,že to může jen předseda a tak nevíme,zdali když uděláme schůzi jen členové,kde ho odvoláme,bude platná.
Děkuji za odpověď

Odstoupení z funkce

Dobrý den, jednatel našeho spolku zaslal emailem celému výboru odstoupení z funkce. Je sdělení touto formou dostačující? Zda tak učinil i písemně na adresu spolku nevíme, protože poštu co by jednatel vyzvedává sám. Jak se počítá dvouměsíční lhůta? Od data doručení, či kalendářně, jako třeba výpověď tzn od 1. následujícího měsíce? Po měsíci si jednatel své odstoupení rozmyslel a chce pokračovat dál ve své funkci. Je toto možné? Může nadále vykonávat svou funkci? Mohou zbývající členové výboru trvat na jeho odstoupení?

Jak postupovat při nevyjádření se spolku ohledně odstoupení předsedy?

Dobrý den, jsem předseda spolku, bohužel jsme se vnitřně nepohodly a ráda bych ze spolku vystoupila. Oznámení o odstoupení člena výboru jsem dodala do rukou členovi bydlícím na zapsané adrese spolku, bohužel se spolek nijak nevyjádřil k mé rezignaci a ani se od té doby nekonala členská schůze. 7.11. to budou 2měsíce od doručení a já nevím, jak dále postupovat pokud se stále nebude nic dít.

Změna člena ve spolku se zpětným datem

Dobrý den, potřebovali bychom ve spolku změnit člena ve statutárním orgánu z důvodu dlouhodobé nemoci předešlého člena a vzhledem ke komplikacím bychom potřebovali ve formuláři zpětný datum (duben 2018). Uskutečnit dříve to nebylo možné vzhledem k nepřítomnosti člena a dlouhé pauze našeho spolku, kdy nebylo možné zvolit řádnou schůzí člena nového. Lze to nebo musíme člena zapsat až k říjnovému datu? Děkuji za odpověď.
Drahoslava Lehoczká

Výbor spolku a pravomoce jeho členů

Dobrý den,
dávám dohromady nové Stanovy našeho spolku a mám nejasnosti ohledně statutárního orgánu. Zvolila jsem kolektivní - Výbor složený z předsedy, administrátora a člena. Všichni členové jsou oprávněni jednat za spolek samostatně. Ale mám nejasnost ohledně podpisů dokumentů a účetních dokladů, smluv - to my měl v pravomoci samostatně předseda nebo administrátor a oba by byly uvedeni a zapsáni u soudu. Je to možné takto udělat?

Změna místopředsedy (cizinec)

Dobrý den,
dosavadní místopředseda našeho spolku chce odstoupit a poslal o tom žádost. Mám náhradního kandidáta, ale je to občanka Slovinska (stanovy spolku to dovoluji) Co všechno potřebujeme pro tuto změnu (obzvlášť nejsem si jista u toho čestného prohlášení a taky zda musí to být schváleno výborem spolku??) Tj co všechno mám k návrhu změn dodat? Děkuji!

Povinnost odstupujícího přededy

Převzala jsem předsednictví spolku po paní, která nereflektovala na změny v Občanském zákoníku, nedoslo k návrhu na změny ve spolkovém rejstříku (název, výbor, atd.), nedělala učetnictví, chybí platné revize. Ale zasadní asi je, jak ji donutit, aby mi předela celou agendu, aby mohlo dojit k naprave. Nechce mi předat faktury a nic z minulych let! děkuji Palanová

Exekuce a předseda

Dobrý den,
prosím vás o radu. Co můžeme očekávat v případě že jsou na našeho předsedu z.s. uvaleny exekuce? Může se stát že přijdeme o majetek? může dojít k obstavení našeho bank. účtu? V nedávné době náš spolek získal darem například vozidlo, můžeme přijít i o toto? Moc vám děkuji za vaši radu

Odpovědnost předsedy spolku

Dobrý den, mám dotaz, který je směřován k odpovědnosti statutárního zástupce spolku, tedy v našem případě předsedy.

Byl jsem informován (nevím, zda pravdivě), že statutární zástupce zodpovídá za činnost spolku dle NOZ svým majetkem, nikoliv majetkem spolku.

Volby do orgánů spolku

Dobrý den,
zakládáme KRPŠ při mateřské škole. Do volených orgánů budou voleni i rodiče (plánujeme 5 členný výkonný výbor - včetně 2 statutárů). Jejich funkční období bude ale rozdílné, většinou v závislosti na odchodu dítěte z MŠ. Jak tuto situaci řešit? Napadá mě jedině každoroční volba nového VV. Je i nějaká jiná možnost, kterou bychom mohli stanovami ošetřit? V případě, že ne - můžeme zvolit např. jen jednoho doplňujícího člena nebo se musí volit znovu celý VV? Volba do orgánů musí být uzavřená nebo můžeme mít i otevřenou (musí být zapsáno ve stanovách?)?

stanovy

máme provedenou změnu stanov podle NOZ (schváleno , podáno na rejstřík), nyní nově zvolený výbor sám o sobě inicioval sepsání nových stanov aniž k tomu dostal pokyn (úkol z usnesení) od nejvyššího orgánu. Má výbor takovou pravomoc sám o sobě navrhovat nové stanovy, když stávající odpovídají legislativě? Jak je možné proti tomuto svévolnému jednání se bránit?
Děkuji za odpověď a názor

Občanství jednatele spolku

Dobrý den, musí být jednatel spolku registrovaného v ČR občanem ČR nebo české občanství není podmínkou? Děkuji za informaci.

Způsob jednání

Dobrý den, nedávno jsme založili spolek. Jako statutární orgán byl zvolen 5členný výbor v čele s předsedou. Do způsobu jednání jsme napsali "V záležitostech spolku jedná statutární orgán - výbor, v jehož čele je předseda výboru." Nevěděli jsme přesně, co kolonka "způsob jednání" znamená, ani jaká úskalí toto rozhodnutí může mít. Dnes jsem chtěla jako předsedkyně spolku spolu s pokladníkem zajít založit bankovní účet a bylo mi řečeno, že nemůžu jej založit právě kvůli nejasnosti ve způsobu jednání.

odstoupení předsedy spolku

Dobrý den,

chci odstoupit z funkce předsedy spolku a zárověň i ukončit členství ve spolku.

Jak a komu poslat oznámení, stačí místopředsedovi spolku nebo celému výboru? Jak postupovat s předáním dokladů, smluv a povinností.

Děkuji moc

X.Rádková

střet zájmu u předsedy spolku

Prosím o názor. Český spolek poskytuje v rámci své činnosti (humanitární pomoc třetí zemi) finanční prostředky (výdaje) z peněz posbíraných v ČR v rámci sbírek spolku operujícímu ve třetí zemi, který přímo v místě prostředky dále poskytuje osobám, které pomoc potřebují. Činnosti i účel obou spolků jsou shodné a shodný je i předseda. Může se v případě předsedy jednat o střet zájmu? Veškeré výdaje jsou řádně vyúčtovány dle pravidel platných v třetí zemi a český spolek má přístup k těmto údajům. Děkuji.

Odvolání předsedy spolku

Dobrý den,
usnesením členské schůze jsme odvolali předsedy z jeho funkce. Následně jsme jej vyloučili ze spolku jako člena. Tento postup v souladu s našimi stanovami.
Můj dotaz je, zda musíme ihned zvolit Předsedu (státutární orgán) nového? Ve stanovách tuto situaci urpavenou nemáme.

Děkuji

Poplatek za zápis do spolkového rejstříku

Dobrý den,

na valné hromadě našeho zájmového spolku došlo ke změně statutárního orgánu - předsedy. Dle informací na webu by zapsání změny do spolkového rejstříku mělo být osvobozeno od poplatku. Je tomu skutečně tak, nebo jaká výše kolku musí být pro tuto změnu na žádost vylepena?

Dále by mě zajímalo které z následujících dokumentů musejí být na soud zaslány s úředně ověřeným podpisem:

Změna části výboru - statutárního orgánu

Dobrý den,
po 5letém období, budeme volit nový výbor, otázka zní, pokud někteří členové výboru-statutárního orgánu budou i nadále zastávat
stejnou funkci ve výboru, musíme u nich provádět změnu v návrhu spolku a posílat písemný ověřený souhlas o způsobilosti?

Děkuji za odpověď
Josef Holý

Je potřeba hlásit změnu statutárního orgánu úřadům ještě před zapsáním změny do rejstříku?

Dobrý den,

náš spolek žádal o dotace od města a v době mezi schválením dotace zastupitelstvem a podpisem smlouvy došlo k zapsání změny statutárního orgánu do spolkového rejstříku. Úředníci z finančního odboru města odmítli akceptovat tuto změnu statutárního orgánu, a tvrdí, že bude potřeba nové schválení zastupitelstvem, protože jsme jim změnu měli nahlásit ihned po konání Členské schůze, která o této změně rozhodla (ta proběhla před schvalováním dotace zastupitelstvem).

Rád bych se tedy zeptal, jak je to s datem nabytí účinnosti změny a kdy je potřeba změnu úřadům hlásit?

Musí staronový předseda znovu vkládat čestné prohlášení a souhlas se zápisem?

Dobrý den,
založili jsme spolek, který má individuální statutární orgán - předsedu. Z organizačních důvodů připravujeme změnu stanov a změnu individuálního statutárního orgánu na kolektivní - výbor, který bude mít předsedu a dva místopředsedy. Předsedou bude zvolena stejná osoba. Musí tento staronový předseda znovu vkládat do spolkového rejstříku čestné prohlášení a souhlas se zápisem s ověřeným podpisem? Děkuji.

Poznámka: stejný dotaz pokládám podruhé, jelikož jsem předtím špatně vyplnila e-mailovou adresu. Omlouvám se za zmatky.

Střet zájmu

Dobrý den,
byl řádně zvolený předseda spolku a mimo jiné také pokladník, který je jeho syn.
Nejedná se prosím o střet zájmů?
Děkuji za odpověď.
L. Buchta

Volba rady

Dobrý den,
na nadcházející schůzi valné hromady bude probíhat volba tří nových členů rady. S předstihem před valnou hromadou budu zasílat členům výzvu k nominaci kandidátů. Je zákonem dáno, kolik kandidátů může člen nominovat? Nebo je to tak, že když jsou v radě tři volná místa (členové rady byli na požádání uvolněni z funkce), nominace jsou vždy tři, nebo libovolně? Ve stanovách to nemáme.
Dále, mohu jako předseda nominovat nově přijatého člena, jemuž jsem dělal garanta při přijetí?

názvosloví členů statutárního orgánu

Dobrý den, prosím o odpověď na následující otázku:
Vznikla nám ve spolku svízelná situace, kdy předseda spolku podal rezignaci. I když stanovy říkají, že statutárním orgánem je Správní rada, skutečnost byla jiná a spolek řídil předseda. Nyní není nikdo, kdo by byl ochotný dělat předsedu vzhledem k zažitým zvyklostem.
Řešením by bylo změnit stanovy, ve kterých by se zrušil "předseda" a zavedl druhý "jednatel" s tím, že oba zastupují a jednají samostatně - tak, jak to mají s.r.o.
Je to vůbec možné?
Dle současných stanov:

Odpovědnost individuálního statutárního orgánu

Do jaké míry musí, nebo nemusí předseda spolku, který je individuálním statutárním orgánem spolku respektovat, nebo nerespektovat, rozhodnutí výkonného výboru spolku.
Má právo individuální statutární orgán ( předseda ) svolat mimořádnou valnou hromadu spolku, pokud se dostane rozporu s rozhodnutím výkonného výboru spolku, které by podle jeho názoru spolek poškodilo. ( stanovy explicitně dávají možnost svolání mimořádné valné hromady 1/3 sdružených členů, spolků.) Děkuji.

Výbor spolku a omezení jeho jednání navenek

Dobrý den,
jsme v procesu zakládání spolku. Dohodli jsme se, že statutárním orgánem spolku bude výbor.
Zajímalo by nás, zda je možné, aby právní úkony spolku zabezpečoval jeden ze členů výboru, ale se souhlasem ostatních členů výboru, případně zda je možné stupňovat kolik členů výboru může najednou zastupovat spolek v souvislosti s výší případných finančních závazků.

rezignace předsedy spolku

Dobrý den, náš předseda chce rezignovat, již min. 1/2 roku nic nedělá a nekomunikuje. Na blížící se Valné hromadě bude probíhat nová volba předsedy. Jak by to bylo kdyby byla zvolena místopředsedkyně spolku, musí se ještě volit nový místopředseda, nebo se může někdo kooptovat? Dále ve stanovách máme, že členství zaniká nezaplacením čl. poplatků na daný rok. Předseda ani po upozornění( máme písemně doloženo), nezaplatil tudíž již není členem. Může nějak hlasovat či zasahovat do Valné hromady? Nemá zaplaceno za rok 2017 a ani 2018.

Práva a povinnosti předsedy spolku

Dobrý den,
chtěla bych vědět jaká jsou práva a povinnosti předsedy spolku, který je i statutárním orgánem, vůči ostatním členům. Do jaké míry má právo rozhodovat jen za sebe a o čem musí informovat ostatní. Dále by mě zajímalo, zda a jakým způsobem, příp. jak dlouho může fungovat spolek jen se dvěma členy, po dobrovolném odchodu třetího člena.

Děkuji Hana Hejbalová

rezignace predsedy spolku

V pripade ze rezignuje predseda spolku, ktery ma ve vyboru zastupce, tedy mistopredsedu, a statutarni organ je cely vybor, musi predseda take vykonavat svou funkci jeste dva mesice nebo muze rovnou prejit na jeho pozici mistopredseda?

Funkční období výboru spolku

Dobrý den, funkční období výboru spolku a jednoho člena kontrolní komise skončilo v říjnu 2017, ale nové volby dosud neproběhly. Členská schůze je naplánována až na červen 2018. Jaká práva má statutární orgán - výbor- bez mandátu? Mohou mimořádnou členskou schůzi za účelem volby nového statutárního orgánu - výboru- svolat zbývající 2 členové kontrolní komise, kteří mají dosud platný mandát?
Děkuji za odpověď
M.Hrušková, NSVCH, z.s.

Jak zajistit platnou volbu nového výboru?

Dobrý den, jak zajistit platnou volbu nového výboru, když původnímu výboru nevypršelo funkční období - jaké jsou možnosti ? Výbor může být odvolán členskou schůzi, když tento bod bude v programu členské schůze a následně může být na této členské schůzi zvolen výbor nový ?

Malá členská základna

Pokud má spolek členskou základnu o sedmi členech - jaké mají být orgány spolku? Stačí předseda a místopředseda, nemusí být výbor?

Vícečlenný individuální statutární orgán

Dobrý den, lze u spolku ustanovit "vícečlenný" individuální statutární orgán? Podobně jako je tomu u 's.r.o.', kde může být více jednatelů. V OZ to není přímo zakázáno nebo jsem to přehlédl. Při změně údajů u zaregistrovaného spolku to však nejde. Děkuji za odpověď.

Odpovědnost nového předsedy spolku

Dobrý den, na výroční členské schůzi jsem byl zvolen novým Předsedou spolku. Budeme podávat návrh na změnu stanov do spolkového rejstříku (změna statutárního orgánu a změna sídla spolku). Jak je to s odpovědností za účetnictví a finance spolku? Ponesu odpovědnost od vzniku funkce, nebo i zpětně za předešlé roky? Měl bych s bývalým statutárem podepsat smlouvu o odpovědnosti k určitému datu? Děkuji za odpověď.

Hospodář - podpis za spolek samostatně kromě statutárního zástupce

Dobrý den, jsme pobočný spolek Praha 3 Svazu diabetiků ČR. Ve spolkovém rejstříku máme zapsaného statutárního zástupce předsedkyni spolku, které je ale 93 let a zhoršuje se jí zdraví. Při zapisování našeho spolku do rejstříku jsem si neuvědomila, že by bylo dobré to dát do pořádku. Jsem hospodář spolku, vlastně vše za tu starou paní vyřizuji. Proto se ptám, co potřebuji k tomu, abych mohla podepsat např. žádost o dotaci aniž bych musela s touto starou paní chodit do Czech Pointu k ověření podpisu. Výbor spolku tuto úpravu projednal a souhlasí a ní.

Nejvyšší a staturání orgán je předseda

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat ohledně správnosti stanov našeho nově vznikajícího sportovního klubu.

1) Chceme mít ve stanovách uvedeno, že je nejvyšším a statutárním orgánem pouze předseda, jakožto jednotlivec. Je to možné?

2) Dále bychom chtěli, aby spolek měl členy, co by sportovce, kteří mohou navrhovat např. změny, chodit na společné schůze, ale nemohou odvolat předsedu ze své funkce. Je to možné?

Celá Rada statutárů

Dobrý den,
ve stanovách spolku je označena jako statutární orgán celá patnáctičlenná rada, ale jejím jménem může jednat pouze předseda a tři místopředsedové. Má toto ustanovení nějaký praktický význam nebo jde jen o alibismus? Viz např. $4 stanov v příloze.

Děkuji za odpověď, s pozdravem Luděk

zápis změny člena výboru Spolku

Dobrý den,

prosím o radu, jak postupovat při změně člena výboru Spolku. Členové Spolku zvolili nadpoloviční většinou nového pokladníka a není mi jasné jak tuto změnu zadat do rejstříku.

Změna individuálního organu spolku na kolektivní a volba nového vedení

Dobrý den
Jsem zvoleným předsedou a zároveň statutárním orgánem zapsaného spolku. Bohužel při zápisu do rejstříku spolků jsme zaskrtli individuální místo kolektivní vedení spolku,i když v zápise ustanovující schůze byl zvolen výbor spolku, předseda, místopředseda,pokladník a dozorčí orgán spolku.
Zároveň ve spise se nachází ověřené podpisy všech zúčastněných i potvrzení o způsobilosti vykonávat funkce. Po zápisu spolku jsem však veden jako jediný a jako jediný člen spolku.
Nyní svolavam schůzi spolku s tím, že hodlam odstoupit a volilo by se nové vedení spolku.

Změna vedení spolku

Dobrý den,
minulý týden jsem jako předseda spolku svolal schůzi našeho studentského spolku. Na této schůzi došlo k jmenování nového vedení spolku. Vše jsem přepsal ve vašem inteligentním formuláři. Od nového vedení mám čestné prohlášení a podpisový vzor. (Není ověřený jelikož jsem se dočetl, že to není potřeba.), dále zápis z ustavující schůze a listinu přítomných účastníků. Chtěl bych se tak zeptat , jestli mám vše v pořádku a listiny mohu předložit na nejbližším rejstříkovém soudu.

Přeji hezký den.

Děkuji Jeník

Může být člen správní rady z.ú. jednatelem v jiné organizaci?

Dobrý den, máme ve správní radě člena, který je zároveň jednatelem organizace (s.r.o.), která je s námi spřízněná. Obě organizace sídlí na stejné adrese a ústav je v podnájemním vztahu s s.r.o. a jsme si velmi blízcí náplní práce. Ve svých stanovách máme důvod k odvolání člena: • člen příjme funkci jako statutární orgán, člen nejvyššího orgánu nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která svou činností může konkurovat ústavu. Je protizákonné mít takového člena? pokud ne, stačila by úprava stanov či jakým způsobem lze situaci řešit? Děkujeme. Eva Kroutilová

Rezignace na funkce

Dobrý den,
prosím, pokud pošlu písemně spolku prohlášení o odstoupení z funkce člena výboru spolku a rezignaci na funkci pokladníka, musím dát svůj podpis ověřit ?
Děkuji - František Mach

Změna vedení spolku

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak pokračovat když jedna z víceprezidentek našeho spolku chce z osobních-pracovních důvodů odstoupit? Stačí když zvolíme novou víceprezidentku a dáme to tozápisu z valné hromady nebo to musíme ještě hlásit někam jinak (soud ...)

Druhý statutární zástupce spolku

Dobrý den, prosím Vás, založila jsem začátkem roku 2017 spolek, kde jsem byla ustanovena já jako předseda a jediný statutární zástupce spolku. V současné době spolupracuji s osobou, u které bych byla ráda, aby měla stejné pravomoce jako já, co se týká zastupování spolku. Jakým způsobem ji lze, prosím, přidat jako dalšího statutárního zástupce? Zvolit jako místopředsedu s oprávněním jednak samostatně za spolek? Jakým způsobem lze toto provést? Zápis ze schůze a odeslání tohoto zápisu na krajský soud? Děkuji za radu.

Komu oznámit odstoupení z funkce a můžu odstoupit okamžitě?

Dobrý den, prosím o radu, komu mám oznámit odstoupení z funkce člena výkonného výboru, pokud o tom není zmínka ve stanovech spolku? Můžu z funkce člena výkonného výboru odstoupit okamžitě, tj. v den doručení písemného oznámení o odstoupení na adresu spolku? Výkonný výbor zůstane po mém odstoupení usnášeníschopný počtem hlasů, akorát nesplní stanovy určený požadavek na lichý počet členů. Pokud to možné není, platí dvouměsíční lhůta, ve které nemusím být aktivním členem výkonného výboru?
Děkuji za odpověď.

Může mít Spolek pouze předsedu?

Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné mít ve Stanovách uvedeno, že Spolek má pouze Předsedu a členskou základnu? Tj. aby se jednalo o Spolek, kde je statutárním a nejvyšším orgánem Předseda (bez jakéhokoliv výboru)?

Děkuji.

Člen statutárního orgánu spolku, musí být členem spolku?

Dobrý den, při volbách do statutárního orgánu tj. předsednictva krajské organizace České unie sportu byl jeden ze zvolených členů výboru - Krajské rady, vyloučen z další volby statutárních místopředsedů s poukazem na skutečnost, že není členem spolku. Domnívám se, že v NOZ taková podmínka stanovena není. Děkuji

Statutar ve dvou organizacich - 1 clovek

Dobry den, chtela bych se optat, zda muze byt jeden clovek statutarnim organem ve dvou ruznych organizacich? Predem Vam velmi dekuji za odpoved. Nemuzu nikde dohledat. S pozdravem Razkova M.

Dvojí funkce předseda a pokladník - z.s.

Dobrý den, naše paní pokladní odmítla vypisovat výdajové pokladní doklady. Po domluvě, že je to dané zákonem a musí to být, přinesla pokladnu předsedkyni - ať si to dělá sama. Na členské schůzi jsem nechala odhlasovat, že pokladnu povede předseda a VŠECHNY DOKLADY příjmové i výdajové PODEPÍŠE jedna ČLENKA VÝBORU- všichni byli pro. Statutárním orgánem je předseda, na Krajský soud do Sbírky listin vyhotovuje Přehled o příjmech a výdajích+Přehled o majetku a podepisuje jako statut. orgán odpovědný za účetnictví a za účetní závěrku. Dotaz : 1. může předsedkyně vykonávat i funkci pokladníka? 2.

Lze uvést ve stanovách variantu individuální i kolektivní statutární orgán?

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda musí být ve stanovách spolku uvedena vždy jen jedna forma statutárního orgánu - individuální vs. kolektivní, anebo je možné mít ve stanovách obě varianty s tím, že rozhodnutím členské schůze se v daném období uplatní jedna z nich, a volí se tak buď předseda, anebo výbor? Děkuji.

jaké může mít další funkce ve spolku jeho zakladatel

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli zakladatel spolku, který je zároveň jeden ze členů členské schůze, což je nejvyšší orgán spolku, může být ještě také zaměstancem spolku a vykonávat funkci výkonného ředitele? Děkuji.

Je nezbytné volit předsedu/místopředsedu výboru?

Dobrý den,

dnes přišlo usnesení ze soudu, kde je rozhodnuto o zapsání spolku do spolkového rejstříku, avšak poslední větě usnesení nerozumím(e).

"Členům výboru, kteří nebyli na schůzi výboru zvoleni do funkce ve smyslu předsedy či místopředsedy, nevzniká funkce, ale pouze členství v tomto orgánu. Soud proto zapsal u členů výboru pouze den vzniku členství, nikoliv funkce."

Můžu založit spolek,když je na mě vedená exekuce?

Dobrý den,,
mám zájem založit neziskový spolek .Vše je na dobré cestě,Jen jsem zjistila z předchozího manželství nějaké nejasnosti ve financích.A s největší pravděpodobností je ,nebo bude proti mojí osobě vedena exekuce .Mohu se v tomto případě stát předsedou, nebo místopředsedou spolku?
Děkuji za odpověď,Petra H.

Výmaz zakládajícího člena ze spolkového rejstříku

Dobrý den, potřebuji poradit, jak postupovat, pokud chci ukončit členství ve spolku, kde jsem místopředseda a zároveň jsem zapsaná jako zakládající člen u spolkového rejtříku. Nevím zda stačí jen písemné oznámení o ukončení členství a vzdání se všech funkcí. Předem děkuji za odpověď. Lesáková

Může být pracovník odboru sportu MŠMT současně členem výkonného výboru spolku?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může být pracovník odboru sportu MŠMT (konkrétně vedoucí oddělení tohoto odboru) současně členem výkonného výboru spolku (jeho prezident, který jménem spolku jedná) zaměřeného na organizování sportovních akcí dětí základních a středních škol, když je tento spolek v podstatě financován ze státních prostředků a MŠMT rozhoduje o přidělování peněz v této oblasti. Nemůže jít v případě souběhu těchto funkcí o střet zájmů?

Změna příjmení v rejstříku

Jsem ředitelka MŠ a nastane u mě změna v PŘÍJMENÍ! Zastupuji MŠ - příspěvkovou organizaci, jsem statutární orgán a chtěla bych vědět, co všechno musím změnit ( zápis do obch.rejstříku?...aj.) . Děkuji. I.T.

Dočasné odstoupení z funkce

Dobrý den, jak řešit dočasné odstoupení z funkce předsedy? Umožňuje toto OZ. Pokud jsou osobní, nebo zdravotní důvody.
Děkuji

Může být předseda klubu zároveň zaměstnán jako správce?

Dobrý den, měl bych tento dotaz. Jsme sportovni klub. Bylo radou klubu rozhodnuto aby předseda klubu mimo svou funkci ještě vykonával činnost správce a za toto mu je vyplácena měsíční odměna ve výši 3.000,- Kč měsíčně. Mám dotaz jaké náležitosti toto opatření musí splňovat, případně zdali stačí pouze potvrzení této skutečnosti členskou schůzí. Děkuji předem za odpověď Klojda

kooptace

Zdravím, prosím o radu. Máme pobočný spolek a jednočlenný statutární orgán – předsedu, dle stanov. který jediný jedná za spolek. Dále máme volený orgán – výbor, který se pouze stará o záležitosti spolku mezi členskými schůzemi a členové výboru nejsou statutárními orgány. Stanovy nezakazují kooptaci. Org. a jednací řád nemáme. Členové výboru si volí, dle stanov ze svého středu předsedu, který se následně stává jediným statutárním orgánem. Ve výboru bylo sedm členů včetně předsedy. Předseda podal rezignaci a člen výboru také, jsou po ,,výpovědní lhůtě,,. Zůstalo nám pět členovů ve výboru.

Je nutné zapsat změnu místopředsedy do rejstříku?

Dobry den, z výkonného výboru našeho spolku odchází místopředseda k 1. 3. 2017. Na výroční schůzi zvolíme nového místopředsedu. Je potřeba, aby nový člen výkonného výboru byl nově zapsán do rejstříku ? Nebo stačí zápis z členské schůze spolku. V případě, že je nutné provést zápis do rejstříku, do jaké doby je to nutné a je to zpoplatněno.
děkuji za odpověď
Zdenka B.

Změna příjmení po provdání - jednatel OS

Dobrý den,

jsem jednatelkou OS a v létě jsem se vdala. Kam prosím mám nahlásit tuto skutečnost a jak se to dělá? Hygienická stanice po nás chce vždy stanovy, ale tam jsem zapsaná s původním příjmením. A případně pokud se stanovy ztratí, jde si na ministerstvu vyžádat je znovu? Děkuji Volková

Nedostatek členů správní rady zapsaného spolku

Dobrý den, jsme zapsaný spolek, který má správní radu o 3 členech, valnou hromadu, která volí správní radu, pak tvoří 4 členové. Bohužel došlo k názorovému rozkolu a do správní rady byl tak odhlasován pouze 1 člen. Naše stanovy uvádí, že správní radu musí tvořit minimálně 3 členové. Ráda bych se tedy zeptala, zda je správní rada usnášeníschopná, když má za těchto podmínek pouze 1 člena? A jak se názorová situace, kdy jsou 2 hlasy proti 2 může řešit?

Velice děkuji za odpověď, PN

Je možné, aby členská schůze přehlasovala rozhodnutí výboru?

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na případ, zdali je možné přehlasovat rozhodnutí výboru rozhodnutím členské schůze.
Na poslední výborové schůzi se schválila změna pro klasifikaci na mistroství ČR v hopu králíků. Členové s tímto rozhodnutím výboru nesouhlasí a při blížící se členské schůzi by chtěli toto rozhodnutí zrušit.
Děkuji. Černá Jana

změna srpš - změna předsedy, místopředsedy a pokladníka

Dobrý den,
mám prosbu ohledně změny předsedy, místopředsedy a pokladníka v srpš. Co všechno - jaké dokumenty potřebujeme pro provedení změny, kam a jakým způsobem tyto dokumenty zaslat. Jsem spolu s kolegyněmi nově zvolena a původní seskupení nám moc nevychází vstříc a dost se v tom plácáme, tak uvítáme jakoukoli radu.
Předem děkuji za odpověď
Slámová

Kdo je statutární orgán ústavu?

Statutární orgán v NNO je pouze ředitel popř. osoba s obdobným označením organizace neziskového sektoru např. výkonný ředitel, obchodní ředitel, technický ředitel atd., nebo i členové správní rady jsou statutární orgánem.
Děkuji za odpověď. Věra Burdová

Clen statutarniho organu vs. zamestnanec

Dobry den, rad bych se zeptal, zda clen vyboru spolku (vybor je kolektivnim stat. organem), muze byt zaroven zamestnancem tohoto spolku? Resp. na co si pripadne dat pozor pri uzavirani pracovnepravniho vztahu mezi spolkem a clenem vyboru (a zaroven statutarem) tohoto spolku?

odstoupení z funkce předsedy NO

Dobrý den, jsem místopředsedkyní zapsaného spolku, předsedkyně mi předložila písemné "odstoupení z funkce předsedkyně, jež zanikne dne 31. 12. 2016. Ráda bych se Vás zeptala, zda je nutné, případně jak rychle volit nového předsedu, nebo zda může spolek na nějakou dobu fungovat bez něj. S tím, že tuto funkci zastoupím jako místopředseda (máme uvedeno ve stanovách, že místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti).

Předseda sdružení - předání funkce

Dobrý den, prosím o radu. Dle stanov našeho Sdružení volí předsedu (náš jediný statutární orgán) ze svého středu nově zvolené vedení. Valná hromada zvolila nové vedení, a to se vzápětí hlasováním na poradě dohodlo, že předsedu a celý výkonný výbor zvolí až na první poradě vedení v lednu (cca za 2 měsíce). (Obyčejně nové vedení zvolilo předsedu ještě na Valné hromadě). Naše stanovy ale mlčí o tom, kdo v tomto poměrně dlouhém mezidobí vlastně organizaci zastupuje. Může to být bývalý předseda, který již do nového vedení nekandidoval a nemá tak od Valné hromady mandát?

Musí být členi výkonného výboru zapsáni do spolkového rejstříku?

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zdali členi výkonného výboru musí být zapsány do spolkového rejstříku nebo stačí jen zápis statutárního orgánu tedy předsedy?

Ve stanovách budeme mít orgány popsány následovně (viz příloha):
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,

Jde mi o to, jestli v tomto případě je výkonný výbor kolektivní statutární orgán a tak musí být uveden ve spolkovém rejstříku.

Předem moc děkuji za odpověď.

funkční období

Dobrý den,
Na jaké funkční odobí se volí Výkonný výbor spolku? Je to opravdu na 5 let? Přebírali jsme agendu po muinulém vedení klubu. Lze zjistit od kdy je nynější výbor ve funkci?
Děkuji
Š.Spiková

stejná osoba pro dvě funkce v statutárním orgánu

Dobrý den,
jako kolektivní statutární orgán jsme si ve stanovách určili: Prezident, vice prezident, předseda, jednatel - každý může za spolek jednat samostatně.
Můj dotaz je takový, zda může být do funkce Prezidenta i jednatele zvolena stejná osoba. Už se Nám dříve několikrát stalo, že i přesto, že statutárním orgánem je i prezident, odmítala třetí osoba s ním jednat, protože není jednatelem.
Jde mi tedy jen o to, zda může vzniknout nějaký problém se zápisem do spolkového rejstříku pokud bude jedna osoba uvedena ve dvou funkcích statutárního orgánu.

Změna spolku - způsob ujednání

Dobrý den, před cca měsícem jsme z důvodů podání grantu založili na rychlo spolek Czech illustrators. Založení spolku jsem dělala podle vzoru jiného spolku a pořádně jsem všem položkám nerozumněla. Nyní je spolek založen tak, že jsem jeho předsedkyní a jsem jediná, kdo za něj může jednat. Potřebovala bych ovšem přidat ještě kolegyni, která by za spolek taky nezávisle na mě (tzn. bez plné moci) měla jednat. Jaká je nejlepší cesta jak to udělat? Sepsat dodatečně jmenování o tom, že kolegyně bude předsedkyně? Doufáme, že to jde!
Předem díky moc za radu!

Jaký můžeme určit nejvyšší orgán? Jak četná může být členská schůze?

Dobrý den,
1) Můžeme si určit ve stanovách že :
-předseda (individuální statutární orgán zapsaný ve spolk. restříku ) může být zároveň i nejvyšším orgánem spolku a může schvalovat i např. roční účetní uzávěrku ( dle § 247 NOZ ) ?
- může být nejvyšším orgánem spolku např. i 3-členný výkonný výbor volený členskou schůzí, ale nezapsaný ve spolkovém rejstříku ?
- může pak být členská schůze v souladu s funkčním obdobím orgánů spolku podle potřeby nebo např. 1x za 7 let ?

Zpronevěra

Jaká je trestni odpovědnost spravni rady spolu, když způsobí škodu většiho rozsahu přímo zaměstnanec spolku. (Zpronevěři penize)

Jednání spolku

Dobrý den, ve stanovách našeho spolku statutární orgán jedná následujícím způsobem: "Všichni členové tvoří jednotný statutární orgán, řídící chod sdružení mezi zasedáními Správní rady. Jménem spolku jednají členové statutárního orgánu samostatně a to v běžných věcech do výše 10 000 Kč. Samostatným jednáním se rozumí uzavírání majetkově právních úkonů vlastním podpisem ve jménu spolku.

Způsob jendání

Dobrý den, ve stanovách máme uvedeno:
"Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku."

Musíme v rejstříku zapsat změnu hospodáře?

Dobrý den,
jsme Rodinné centrum sdružující především maminky na MD a RD. V rejstříku máme uvedeny fce předsedy, místopředsedy a hospodáře. Bohužel se nám maminky věnující se vedení spolku často mění. Je nutné neustále hlásit a platit změny v rejstříku?
Díky za radu
P. Mateiciucová

Odstoupení předsedy spolku

Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Jsem předseda spolku, sídlo spolku je zapsané na moje trvalé bydliště a živnostenský list, který máme na spolek, tak tamjsem také garantem z oboru.
Chci odstoupit z funkce a vystoupit ze spolku. Prosím o radu, jak vše v pořádku vyřídit. Kam co poslat a zapsat. Moc Vám děkuji.

Muže předseda zbavit funkce člena výboru?

Dobrý den,
v našem spolku je volen 7členný výbor, který si funkce rozdělí dohodou (Předseda, místopředseda, jednatel, tiskový referent, matrikář, ekonom a člen bez portfeje). Krátce po zvolení jednatel selhal a ztratil důvěru. Předseda navrhnul, aby byl zbaven funkce jednatele a zůstal ve výboru jako člen bez portfeje. Člen bez portfeje byl jmenován jednatelem. Vše ve výboru odhlasováno. Otázka zní, zda jsme měli právo takto rozhodnout bez členské schůze?
Děkuji Katka

Souběh funkcí předsedy spolku

Dobrý den,
může být předseda spolku zabývající se sportovní činností zároveň zaměstnanec - sportovní intstruktor? Kdo podepisuje pracovní smlouvu popř. DPP? On sám sobě?
A je možné, aby předseda spolku, který má zároveň živnost na sportovního instruktora fakturoval svou práci instruktora spolku?
Děkuji moc za odpověď,
Nováková

Předseda ve více spolcích?

Dobrý den,

chci se zeptat, jestli je možné být předsedou ve více spolcích. Konkrétně se jedná o dva spolky, oba se týkají organizování volného času dětí, avšak v jiných sportovních odvětvích.

Díky.

Funkční období

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jako obc.sdr. jsme vznikli v roce 2013. Poté v září roku 2014 jsme přešli na spolek. Máme (předseda,jednatel a pokladník) ve stanovách 5-leté funkční období. Počítá se to až od toho roku 2014 nebo se období sčítá? Kdy se bude muset znovu volit výbor? Děkuji za odpověď. Jana P.

Statutární orgán občan SK

Dobrý den, může být čenem statutárního orgánu zapsaného spolku občan Slovenské republiky...? Děkuji za odpověď.

Práva jednatele spolku

Dobrý den, potřebovala bych zjistit, jaká práva má jednatel spolku. 
Jsme tři jednatelé a jeden z nás má zatím absolutní právo nahlížet do účtu, dávat platební příkazy aj...Mám z toho obavu. Děkuji a prosím o odpověď. Eva Jouklová

 

způsob jednání za AK

Dobrý den, 
kdo je prosím oprávněn jednat, včetně podepisování smluv apod, za sdružení advokátů? Oba nebo stačí jeden? AK má IČ, ale není zapsaná v OR, IČ je psané na FO podnikající nezapsanou v OR, která je jednou ze zakladatelů AK. Tedy může za celou AK jednat pouze tato FO nebo je třeba i spoluzakladatel?

Předseda a místopředseda

Dobrý den,

náš spolek řídí předseda (individuální statutární orgán), chceme ale mít i místopředsedu, který může předsedu zastoupit. Stává se tím statutární orgán kolektivním? O výbor se dle mého názoru nejedná.

Je-li statutární orgán individuální, lze zapsat jen jedinou fyzickou osobu, místopředseda by tedy v rejstříku nebyl. Jedině ho pak vybavit plnou mocí. Pokud by byl statutární orgán kolektivní, říká §156 NOZ, že rozhoduje ve sboru, což není náš případ (místopředseda je zvolen "do rezervy", kdyby byl předseda dlouhodobě nedostupný, nečinný, nemocný).

Můžeme rozdělit kompetence statutárního orgánu?

Dobrý den,
vytvářím nové stanovy a chtěla bych se zeptat jestli je možné, aby statutární orgán přenesl podpisová práva na jiné osoby např. každý viceprezident bude podepisovat listiny, které náleží do jeho působnosti??

Děkuji za odpověď.

Budou mít pobočné spolky své statutární zástupce?

Podle NOZ není právní subjektivita pobočných spolků úplná, ale pouze odvozená. JUDr. Deverové z této skutečnosti vyvozuje, že statutární orgán má pouze hlavní spolek, ale pobočný spolek jej nikdy mít nemůže. To by ale pro některé pobočné spolky (ale společně s tím i pro spolky hlavní) mohlo znamenat značné komplikace v oblasti samostatného uzavírání smluv s jinými subjekty,  v pracovněprávních vztazích vůči dosavadním zaměstnancům apod. Jiní právníci však na problém statutárních orgánů pobočných spolků mají názor zcela opačný. Posunul se v poslední době výklad zákona v této věci?

Statutární orgán pobočného spolku

Dobrý den,
kdo je prosím oprávněn jednat za pobočný spolek, je-li statutárním orgánem myslivecká rada pobočného spolku, a to předseda, místopředseda a další členové, když ve spolkovém rejstříku zjistím, že ve způsobu jednání je napsáno, že pobočný spolek zastupuje ve všech záležitostech předseda myslivecké rady, a to samostatně. Ostatní členové nemají stejná práva a povinnosti jako tento předseda, když si myslím, že v tomto případě se jedná o kolektivní statutární orgán? Myslím tím zejména jednání za pobočný spolek navenek se státními orgány. Děkuji

Podoba statutárního orgánu spolku

Dobrý den, paní magistro Hájková,
Při vytváření našeho statutárního orgánu jsme se inspirovali Vaším níže uvedeným textem pod jedním z dotazů. Odeslali jsme návrh změny na krajský soud společně s novými stanovami.

Výkonný výbor spolku funkce výkonná a statutární

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat, když připravujeme převod našeho původně o.s. na z.s. Vytváříme nové stanovy a potřebovali bychom, aby měl tříčlenný výkonný výbor (předseda, tajemník a hospodář) klasickou funkci výkonnou, ale k tomu ještě statutární - aby každý z členů výkonného výboru mohl jednat jménem spolku samostatně. Lze to? Do stanov jsem to zatím napsala takto a pak je to samozřejmě dále rozvedené: 

Struktura Spolku

Dobrý den,

v nejbližší době plánujeme založit tzv. Zapsaný Spolek. Budeme mít pouze tři členy, přičemž v současné chvíli máme organizační strukturu Spolku nastavenou následujícím způsobem:

Členská schůze - nejvyšší orgán Spolku
Výbor - statutární orgán Spolku
Předseda - nejvyšší výkonný představitel Spolku

Vystoupení ze spolku

Dobrý den,
poslala jsem písemnou žádost o vystoupení z výboru a zároveň jako člen ze spolku „Centrum Menežmentu OZP“ ke dni 29.2.2016. Dosud na tuto žádost nikdo ze spolku nereagoval ani mi neposlal žádné vyrozumění. Prosím o odpověď, jak mám postupovat dále.

Děkuji

Odstoupení předsedy oddílu ve spolku

Dobrý den naše TJ má různé oddíly a ty mají své výbory a předsedy. Náš předseda fotbalového oddílu odstoupil ze zdravotních důvodů. Je třeba okamžitě v oddíle volit předsedy i když oddíl právní subjektivitu a podléhá VV TJ.
A ani ve stanovách TJ tato možnost není nijak ošetřena.
Děkuji Jiří Fiala

Témata poradny