Postup likvidace spolku – nečinnost třetí rok, funkční orgány spolku

Předpokladem pro využití toho postupu likvidace spolku je, že spolek už třetím rokem nevykonává činnost nebo alespoň nemá ze své činnosti žádné zdanitelné příjmy, nemá žádné závazky ani pohledávky vůči třetím subjektům a má funkční orgány nebo alespoň tři členy, kteří by je mohli „oživit“.

Informace k ochraně osobních údajů ve vztahu ke zveřejňování fotografií z činnosti dětských spolků

Na pořízení fotografie (nebo i jiné zachycení podoby osoby) se primárně vztahují ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Z hlediska OZ je fotografie jedním z možných způsobů zachycení podoby člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost. Jak zachycení, tak rozšiřování podoby člověka je v základu možné jen s jeho souhlasem. Zákon ale připouští výjimky z tohoto pravidla. Pro pořizování fotografií pro „zpravodajské účely“ je důležitá především tato:

Spolky a GDPR - východiska pro přípravu na účinnost Nařízení

Mnohé spolky se děsí nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které má u nás vstoupit v platnost od května 2018, ale pokud již data zpracovávají, zas tak mnoho nového je nečeká.

Cílem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR) je především sjednotit, zpřesnit a aktualizovat pravidla ochrany osobních údajů v rámci členských států Evropské unie (EU).

Spolek a účetní závěrka

Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní jednotky.

Většina spolků spadá do kategorie:

mikro účetní jednotka - aktiva celkem do 9 000 000 Kč, čistý obrat do 18 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 10

nebo

malá účetní jednotka - aktiva celkem do 100 000 000 Kč, čistý obrat do 200 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 50

Provedení změn zápisu ve spolkovém rejstříku - shrnutí praktických informací

Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost:

  • do dvou let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2016 – přizpůsobit svůj název požadavkům OZ
  • do tří let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2017 – přizpůsobit stanovy požadavkům OZ a doručit je rejstříkovému soudu.

Pokud jste ještě změnu neprovedli, můžete si stáhnout přiložený podrobný materiál, který vám poradí, jak na to.

Pokud již máte hotovo, můžete si zkontrolovat, jestli jste již učinili vše, co požaduje OZ...

Povinnost evidence tržeb ve vztahu ke spolkům (pobočným spolkům)

Povinnost evidovat tržby je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), který je platný od 13. 4. 2016 a nabývá účinnosti postupně (ve čtyřech fázích) pro různé druhy činností.

Jako první se povinnost evidovat tržby stane účinnou pro ubytovací a stravovací služby, a to od 1. 12. 2016.

Principielně:

Podkategorie

Dotazy k tématu

Soud nevyhověl návrhu na zápis změn

Dobrý den,
Prosím o radu a informace.
Podali jsme návrh na zápis změn, kde mimo jiné jsme měnili také adresu. Soud zaslal dopis ale na adresu starou, a tak než jsme dostali do rukou usnesení o odstranění chyb, 10denní lhůta,kdy se to dalo opravit,byla pryč. Čili návrh bude zamítnut. Chtěla bych se zeptat, co to znamená v praxi, co je potřeba udělat.
Děkuji,
Marija Kaňovská

výkon funkce ve spolku

Dobrý den,
mám dotaz zda může člen statutárního orgánu spolku, kde vykonává funkci pokladníka, vykonávat funkci pokladníka ve statutárním orgánu jiného spolku. Jedná se shodně spolky odlišného zaměření a na jiném místě. V OZ jsem odpověď nenašel. Děkuji.

Dva hlasy v jedné osobě

Dobrý den, pokud je člen spolku vedený jako fyzická osoba a zároveň na členské schůzi vystupuje jako statutární orgán právnické osoby, může volit dvěma hlasy? Lze toto ošetřit stanovami?
Dotaz druhý - lze při volbách zastoupení plnou mocí zakázat stanovami?
Děkuji za odpověď

spolek a EET

Dobrý den, mezi hlavní činnost spolku (jezdecký klub) patří mj. i pořádání soutěžních dnů, závodů atd..., kde soutěžící platí startovné, další halvní činností je pořádání táborů pro děti atd.... Je povinnost tyto příjmy v hotovosti elektronicky evidovat?

Hlas rozhodující na Členské schůzi u člena Kontrolní komise

Dobrý den, Kontrolní komise je nezávislý orgán spolku. Většinou se ve stanovách uvádí, že její členové nesmí být souběžně členem jakéhokoliv jiného orgánu Spolku, ale orgánem spolku je myšlena i členská schůze. Dotaz zní - mohou mít členové kontrolní komise v rámci Členské schůze hlas rozhodující (volit, schvalovat...) nebo pouze poradní? Pokud je např. ve stanovách pouze uvedeno, že člen KK nesmí být zároveň členem Výkonného výboru (=statutární orgán), bere se to automaticky tak, že v rámci členské schůze má právo jako běžný člen s hlasem rozhodujícím?

zveřejnění příjmení člena spolku v dokumentech

Dobrý den, mohu v souvislosti s ochranou osobních údajů v z jednání orgánů spolku uvádět příjmení členů. Např. brigádu splnil uživatel poz. č. Novák a nesplnil uživatel pozemku č. 8 Starý? Zápisy jsou poskytovány členům spolku a nadřízeným orgánům a vyvěšeny v nástěnce v zahrádkové osadě. Děkuji

Spolek pro školní družinu

Dobrý den, máme založený spolek při základní škole, v jehož stanovách nefiguruje financování akcí školní družiny. Může si školní družina založit svůj spolek? Pokud ano, jsou běžné postupy založení jako běžného spolku? A pokud ne, prosím o vysvětlení důvodu. Moc děkuji.

Účel spolku, hlavní a vedlejší činnost spolku. Zisk spolku

Dobrý den, prosím poradíte mi? Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku - je někde nějaký "seznam" oborů, témat, zaměření jako je to třeba u živnostenského listu? Nemohu nikde nic podobného najít... A jak je to se ziskem? Kolik si může spolek "vydělat". Zvažuji, zda zakládat spolek nebo by mi stačil ŽL. Děkuji za odpověď

Jak vykázat náklady na zájezd

Dobrý den, vyplňujeme výkaz zisků a ztrát. Organizovali jsme zájezd, na který jsme vybrali příspěvek od účastníků na zaplacení autobusu a vstupného. Nevíme, do jaké kolonky ve výnosech máme takovou formu příspěvků uvést. Děkuji za odpověď. Ivana Kmínková

Jmenování člena rady spolku

Dobrý den,
máme ve stanovách, že Členskou radu spolku tvoří 4 členové volení členskou schůzí a 3 členové delegovaní ředitelem školy. Můžete nám poradit jak má vypadat "Jmenovací dekret", kterým ředitel jmenuje zástupce pedagogického sboru za členy rady?
Děkuji

Založení spolku

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat ohledně založení spolku při ZŠ.
2x za rok se schází zástupci rodičů 12 tříd u ředitelky školy, kde se projednávají věci o chodu školy před třídními schůzkami. Od dětí ve škole se vybírá 1x ročně částka 300,- Kč do fondu SRPDŠ. Fond má účetní, která je zástupcem rodičů jedné třídy. Je nutné v tomto případě zakládat spolek? Scházení rodičů v této podobě probíhá desítky let.
Děkuji za odpověd.
Veronika

Smlouva o dílo - zájmový spolek

Dobrý den,
můj dotaz se týká smluvních vztahů spolku. Může z.s., zastoupený mou osobou jakožto předsedou spolku (tedy právnická osoba) sepsat smlouvu o dílo se mnou, jakožto s fyzickou osobou a vyplatit mi honorář za ono dílo?

Děkuji.

15 denní lhůta a zápis

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, co máme jakožto předsednictvo spolku podniknout za kroky, jestliže jsme obdrželi od soudu usnesení o zápisu spolku, avšak v rejstříku stále nejsme (již uplynula lhůta 15 dní). Kolik dní má soud na zápis? Podle zákona již spolek existuje, ale je v praxi velmi složité prokázat jeho existenci u institucí, se kterými potřebujeme komunikovat.

Děkuji předem za odpověď.

Pronájem automobilu od fyzické osoby

Dobrý den, máme založený spolek a rádi bychom si pronajali automobil od fyzické osoby k vykonávání naší činnosti na základě nájemní smlouvy. Co vše je nutné v tomto případě zajistit? Je potřeba automobil přihlásit k silniční dani? A jak následně vyúčtovávat v rámci spolku úhradu pohonných hmot, servis a nájemné? Je potřeba vést knihu jízd, nebo lze uplatňovat paušálně?

Hospodář spolku

Dobrý den,
moc prosím o radu, zda jsou v občanském zákoníku (případně jiném předpise) ustanovení, která by upravovala pozici hospodáře ve spolku (jeho povinnosti, práva, odpovědnosti apod.).
Předem velice děkuji,
Hana Uhýrková

Hlasovací právo nezletilých členů

Dobrý den, mám ve spolku dítě. Platí členské příspěvky. Chtěla jsem se zeptat, zda jestli , když platím za mé dítě čl.příspěvky, má automaticky hlasovací právo, nebo toto právo přechází na mě, jako jeho zákonného zástupce. Nebo pokud toto hlasovací právo nemá mé dítě ani já, kdo vlastně má ve spolku hlasovací právo. Děkuji za odpověď.

Spolek musí mít prostor?

Dobrý den
Chci založit Spolek ( sociální služby, volnočasové aktivity) , musím mít na to nějaké prostory?

Zveřejnění v rejstříku namísto v obchodního věstníku?

Dobrý den, je pravda, že podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., § 13 (1), postačí pro zveřejnění likvidace spolku - namísto za poplatek 2200 Kč zpoplatněného uveřejnění v obchodním věstníku - uložit zápis (zdarma?) o likvidacu jako listinu do rejstříku u soudu?! citace:"§ 13 (1) ... nebo uložení listiny ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob."

Finančně minimalistický cyklus spolku od založení do zániku

Dobrý den. Zjistili jsme, že ač musíme založit více než jeden spolek (momentální vůle zakladatelů a členů takových spolků), tak že jen jeden z takto založených bude mít "nenulovou" reálnou aktivitu, i když se předem neví, který to bude. Všechny ostatní bude třeba postupem času zrušit (žádný spěch).

Střet zájmu

Dobrý den, předseda spolku si chce založit firmu, která bude mít předmět podnikání totožný s posláním spolku. Domnívám se, že se jedná o střed zájmu nebo ne. Děkuji za opověď.

Hudba v divadle

Zdravím,
mám pohybovou divadelní hru a v ní různé písně. Nechci krást autorská práva nebo s nimi mít problém, všechny písně jsou covery. Pokud někam napíšu seznam písní a nebudu si za hudbu nárokovat práva, je to v pořádku?
Děkuji!

Změna členů spolku

Dobrý den, snažíme se oprášit pět let fungující spolek, který byl však poslední rok neaktivní.
Po dohodě se stávajícími členy spolku jsme se dohodli o výměně členů statutárního výboru (všichni budou noví členové), stejně tak i o výměně jednatele.

Dětský tábor v zahraničí

Dobrý den, přispíváme z FKSP na dětské tábory. Nyní přišla pracovnice (máme i zaměstnance ze Slovenska) a zažádala o příspěvek na dětský tábor, který se bude konat na Slovensku a pořádá ho slovenská organizace. Fakturu nám bude vystavovat v Eurech. Jak se prosím postupuje?
Máme mít ošetřeno vnitřním předpisem, že proplácíme tábory a rekreace i cizí měně a případně jaký kurz přepočtu použít - v den platby faktury?
Děkuji.

Založení spolku

Dobrý den, uvažujeme o založení spolku, který by se zaměřoval na pomoc lidem v běžných úkonech o vlastní osobu v domácnosti. Lze takto spolek využívat, když bychom brali výdělky z těchto služeb jako naše výplaty - byla by to naše obživa? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Příspěvky do SRPŠ

Dobrý den, v jedné Vaší odpovědina otázku píšete, že příspěvky do SRPŠ je nutné vybírat přímo na účet SRPŠ. Z odpovědi tedy vyplývá, že nelze vybírat příspěvky na SRPŠ nejprve na účet ZŠ a pakje hromadně převést na účet SRPŠ. Zajímalo by mě, proč to tak není možné, co se tím porušuje za předpis? Děkuji.

Vyplacení odměny členům spolku

Dobrý den, náš myslivecký spolek již nemá pronajatou honitbu a nemůže vykonávat svou činnost. Před ukončením činnosti spolku, chceme část finančních prostředků z účtu vyplatit členům spolku. Je tento postup možný?
Děkuji za odpověď

Spolek a úhrada cestovních náhrad

Dobrý den,
jsme spolek a chtěla bych poprosit o radu ohledně cestovného. Máme zaměstnance na DPP (ve smlouvě má, že může být vyslán na služební cestu) - mohu mu vyplácet v případě služební cesty s použitím osobního auta pouze náhradu za pohonné hmoty a amortizaci a nikoliv už stravné? Můžeme členu spolku, který podniká jako OSVČ, uhradit cestovní náhradu za použití osobního auta (pohonné hmoty a amortizaci) pro prezentaci spolku na konferenci? Nebo s ním musíme také uzavřít DPP, abychom mu mohli "cestovné" uhradit?
Moc děkuji za odpověď

Pobočný spolek-fin.dary na transparentní účet

Dobrý den, na transparentní účet našeho pobočného spolku, jehož hlavní činností je setkávání rodin s jedinci s konkrétním postižením, vybudování pacientské sítě po ČR a SR, nepravidelně chodí finanč. dary od nám neznámých dárců. Musíme jako spolek mít každou částku podloženou darovací smlouvou, když ji dárce nevyžaduje? Pokud ano, prosím, na základě jakého právního předpisu jsme povinni tyto smlouvy vystavovat každému dárci?

Ředitel školy odmítá pořádat členskou schůzi na škole Spolku při ZUŠ

Dobrý den,
jsme spolek při ZUŠ a její nový ředitel nám již druhým rokem brání ve škole konat schůze výboru včetně členských schůzí a vybíráním členských příspěvků z důvodu osobní pře s jedním ze členů výboru. Na druhou stranu předkládá požadavky na hrazení různých akcí školy a hospodářka školy předává dobrovolné vstupné z koncertů. Jaké máme možnosti jako výbor Spolku, když již nechceme pokračovat ve spolupráci se školou? Děkuji. Zdena

Odpovědnost na způsobenou finanční škodu

Dobrý den,

jsem členem kontrolní komise spolku, jehož účelem je organizace a provozování amatérského sportu. Pokud spolek způsobí finanční škodu jsem za tuto škodu zodpovědný jako jeho člen? Za spolek jedná předseda spolku. Předem děkuji za odpověď.

výběrové řízení

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda máme jako spolek povinnost zadávat výběrové řízení pro dodavatele a případně od jaké částky. Pokud je již podobný dotaz na vašich webových stránkách, budu ráda za nasměrování. Předem mockrát děkuji. Lucie Křížová

Usnesení

Dobrý den.
Mám jako člen právo dostat kopii usnesení ze schůze. Moc děkuji Novák

spolek-dětský klub

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli se vztahují hygienické a stavební předpisy a vyhlášky na dětský klub (pro předškolní děti), který je založený jako spolek. Případně co musíme splnit, abychom něco takového mohli provozovat. Děkuji za odpověď

Zápis změny do spolkového rejstříku

Dobrý den, budeme mít nově zvolený statutární orgán - výkonný výbor, a jelikož máme coby spolek datové schránky, můžeme podat návrh na změnu údajů touto cestou. Ale přílohou musí být čestné prohlášení a souhlas člena orgánu spolku se zápisem do spolkového rejstříku s ověřeným podpisem. Můžeme tyto dokumenty naskenovat a přiložit k návrhu a odeslat datovou schránkou, nebo musíme tyto originály s ověřenými podpisy zaslat zvlášť poštou?

Oprava dětského hřiště na pozemku v likvidaci

Dobrý den,
u našeho domu je chátrající dětské hřiště, které včetně přilehlých pozemků patřilo developerovi, který zkrachoval. Nyní je v majetku banky a správě exekutora. Rádi bychom založili Zapsaný spolek a prostřednictvím darů na transparentní účet financovali opravu tohoto dětského hřiště. Hrozí členům výboru tohoto spolku nějaké sankce za to, že opravují cizí majetek? Jak se to bude řešit, pokud dojde k nějakému zranění na hřišti, kdo ponese zodpovědnost?

Děkuji za odpověď. LG

Zisk ve spolku

Dobrý den,
pokud je jednou z hlavních činností spolku pořádání akcí/školení/plesů/soutěží a pod., je předpokladem, že bude každá jednotlivá akce nevýdělečná? Nebo je možné mít zisk a financovat z něho akce nasledující?
Děkuji za odpověď.

Jak přijímat dary do tomboly

Dobrý den,
náš spolek organizuje ples a firmy které chtějí poskytnout dary do tomboly chtějí darovací smlouvu.
Aby jsi snížili základ daně z příjmů. Vím, že je to trochu problém, ale dá se najít nějaká cesta jak firmám něco dát?

Děkuji za Váš čas.

Michal Tetur

— Michal Tetur, Velkobílovičtí vinaři, spolek

Ztráta spolku v likvidaci

Dobrý den,

v závěrečném účtu za rok 2018 mi vyšla v našem spolku ztráta. Spolek je v likvidaci. Jak naložit účetně správně s touto věcí, abychom mohli dokončit výmaz spolku?

Děkuji za odpověď.

bankovní účet

Dobrý den, musí mít spolek založený účet u banky? Stačí vést účetnictví např. jen v Excellu?
Děkuji za odpověď.
Schillerová

Délka volebního období

Dobrý den,
člen výboru byl zvolen členskou schůzí v říjnu 2014, ale k zápisu do spolkového rejstříku došlo až v březnu 2015. Od kterého data začíná volební období? Pokud od října, vyplývá z toho, že pětileté volební období vyprší v říjnu 2019. Ostatní členové byli zvoleni později a jejich volební období vyprší v lednu 2022. Je možné, aby členská schůze schválila prodloužení mandátu prvního člena výboru až do voleb v roce 2022? Tuto možnost ve stanovách zmíněnou nemáme.

Zánik spolku bez likvidace

Dobrý den, mohu se zeptat, jak postupovat v případě zrušení spolku? Chystáme se převést zakladatelská práva na předsedkyni spolku ( fyzickou osobu). Spolek nemá žádné příjmy, výdaje. Jediný majetek je 1.000,-, které se vložily při založení občanského sdružení.. To se pak transformovalo na zapsaný spolek.
Dotaz zní, zda lze zrušit spolek bez likvidace, pokud by jmění ( 1.000,-) nabyl právní nástupce ( tedy fyzická osoba), tak ja se píše v § 169 : "Spolek lze zrušit bez likvidace pouze v případě, že celé jeho jmění přebírá jeho právní nástupce nebo je-li v úpadku."

Zapsaný spolek je vlastníkem s.r.o. a evidence skutečných majitelů

Dobrý den, náš zapsaný spolek je vlastníkem společnosti s ručením omezeným. Spolek má v tuto chvíli 4 členy. Můj dotaz se dotýká problematiky prokazování skutečných majitelů (dle transpozice směrnice Rady č. 2015/849 a na to navazující novela zákona č. 253/2008)

Účet v zahraniční bance

Naše organizace Naturfreundejugend Internationale, z.s., je mezinárodní organizace s působností ve většině zemí EU - náš sekretariát nicméně sídlí v Praze, a tak jsme registrováni jako česká neziskovka. Můj dotaz zní, za jakých okolností si může NNO sídlící v ČR, otevřít účet v zahraniční bance (uvažujeme o Německu, tedy zemi EU). Je to v principu vůbec legislativně možné, a pokud ano, jaké jsou k tomu podmínky? Mohu Vás případně požádat o odkázání na konkrétní zákon, který to upravuje? Děkuji

Pronájem nemovitosti spolku

Dobrý den,
chystáme se založit spolek na kulturní akce a rezidenční pobyty. Je možné, aby člen spolku pronajímal spolku nemovitost? Děkuji

Kolik musí mít spolek orgánů?

Dobrý den,
právě zakládáme spolek a mám dotaz ohledně počtu orgánů. Jsme pouze 3, což nám k založení stačí. Statutárním orgánem bude Výbor spolku, tudíž kolektivní orgán, a zvolen bude i předseda orgánu, který bude pověře zapsáním spolku. Více orgánů ale nepotřebujeme, protože vždy se budeme domlouvat společně, když je nás takto málo. Podle zákonu jsem ale nepochopila, zda je možné mít jen jeden orgán nebo je nutné mít i nejvyšší orgán spolku. Moc Vám děkuji za odpověď.

předseda spolku - fakturace

Může předseda spolku fakturovat spolku činnost, která nesouvisí s výkonem fce předsedy (statutárního orgánu). Např. spolek je založen na účelem poskytování terapie...předseda spolku je i terapeut ( OSVČ) a spolku bude fakturovat "terapeutické služby" . Lze to? Je možné s členem výboru uzavřít DPP?
Výkon fce budou předseda i ostatní vykonávat zadarmo. Odměny nebudou. Vidíte v tom nějaký problém? Děkuji moc za odpověď.

Spolek a E-shop

Dobrý den, jsme zapsaný spolek a chceme mít vlastní e-shop, kde budeme prodávat reklamní nebo charitativní předměty a výtěžek z nich mít na hlavní činnost spolku. Co je tedy k e-shopu potřeba? Myslím co za povolení.
Děkuji

Výbor spolku.

Dobrý den, ve stanovách konkrétního spolku je určeno, že zvolený výbor má mandát na pět let, poté se volí výbor nový. Volby po pěti letech neproběhly a stávající výbor působí již cca sedm let. Zanikl jim automaticky po pěti letech mandát? A dále, žádný ze členů spolku nezaplatil již minimálně tři roky povinné příspěvky a výbor je v rozporu se stanovami ani písemně nevymáhal. Zaniklo automaticky členství ve spolku? Děkuji za reakci.

Údaje na webu

Dobry den,
jsou nejakej udaje nebo sekce, ktere jsou povinne na webu? (Kontakty, Podminky pouziti,... souhlas s cookie soubory,...)

Druhym dotazem je, jak lze osetrit prihlasovani deti na tabor pres internet, respektive s platnosti a potvrzenim prihlasky?

Dovoz zboží z Číny pro potřeby spolku

Dobrý den,

chceme pro náš neziskový spolek objednat zboží z Číny, které bude sloužit výhradně spolku. Z druhé strany nám bylo řečeno, že potřebujeme mít jakýsi status "company". Tak mě zajímá, zda je možnost objednat zboží i na spolek s vlastním IČ. Případně jak je to řešeno s daní a clem.

Mnohokrát děkuji.

spolek a umění

Dobrý den. Rád bych se zeptal. Zakládáme spolek sdružující "výkonné umělce-žongléry", jako hlavní činnost spolku je pořádání vlastních akcí a zdokonalování vlastních schopností, přičemž vedlejší činností spolku by bylo vystupování na soukromých/veřejných akcích, za účelem financování hlavních činností. Jak musíme v tomto případě postupovat s daněmi?

škola - vybírání příspěvku

Dobrý den, třetím rokem chodí syn do zš. Dva roky vybírají od žáků příspěvek. Stejně tak i tento rok, jen s rozdílem, že jsme se dozvěděli, že organizace není nikde vedena a o finance již vybrané se škola starat nemůže. Je tento postup správný? Mají právo žádat příspěvky? Děkuji za odpověď.

Příspěvky/podpory od spolku

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak může spolek vyplácet podpory/příspěvky dle zákona 586/1992, §4, odstavec 1), písmena k), "2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, s výjimkou rodinné fundace, pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi...". Zajímá mne, jak by se toto v praxi vykonalo popř. jaké by to mělo mít náležitosti. Děkuji za odpověď.

Ověřený podpis pro souhlas majitele nemovitosti

Dobý den,

náš spolek bude sídlit v nemovitosti obce. Musí být i za těchto okolností úředně ověřený podpis pana starosty na souhlasu majitele nemovitosti? Tento souhlas prošel i schválením rady..

Děkuji za odpověď

Ivana Tesařová

Pozastavení činnosti spolku

Dobrý den, zná zákon možnost něco jako dočasné pozastavení činnosti spolku nebo lze přerušit činnost spolku, například jako u živnostenského podnikání ?

Děkuji

Založení kroužku, doučování

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak pod naším spolkem oficiálně vést kroužek/doučování dětí - uzavírat s rodiči smlouvy? Jaké? Připojistit sebe (spolek) pro práci s dětmi, kdy rodiče nebudou aktivitám přítomni? S pozdravem Lenka

Není protipravné mít neregistrovaný spolek?

Dobrý den, je možné (respektive není protiprávní ) mít neregistrovaný spolek a vystupovat jeho jménem? Jsme sdružení lidi, které pojí stejná věc a to je sociální oblast (terénní práce, spolupráce se školami atd.) děkuji.

Likvidace spolku a prodej vlastní nemovitosti

Zdravím ,
jsme tříčlenný spolek již nefungující a dohodli jsme se na likvidaci. Vlastníme nemovitost, kterou prodáme za odhadní cenu dle znaleckého posudku.
Vedu spolek 10 let a během tohoto období jsem do budovy z vlastních prostředků investovala cca 650 000,- Kč (vedeno jako půjčka) a vedla ho sama, protože 2 zbylí členové se věnovali svým aktivitám a na provozu-ubytování se nepodíleli. Likvidaci provede odborná firma.
Z jaké částky budu platit daň z příjmu, z celé nebo mohu půjčku odečíst?
Děkuji

sportovní klub a prodej občerstvení při utkáních

Dobrý den,
chci se se zeptat pokud by jsme jako sportovní klub chtěly v areálu sportoviště pronajmout místnost na prodej občerstvení běhen sportovních akcí. Co vše je k tomu potřeba aby zařídil náš spolek ( sportovní klub) a co si nájemce zařizuje sám.
Předem děkuji za odpověď

Spolek změnil hlavní činnost.

Dobrý den, spolek psího sportu, který byl založen k práci pod platným mezinárodním řádem Velké Británie si po roce český výbor spolku změnil pravidla a tímto i hlavní činnost. Jakým způsobem zastavit činnost, která se neshoduje. Je možnost podat návrh na soudní zastavení činnosti. Děkuji

Nákup majetku od členů spolku

Dobrý den, může spolek koupit majetek, který potřebuje ke svému provozu od člena spolku? Konkrétně jde o nakup auta od předsedy spolku. Musí potom být proveden přepis na registru vozidel a sjednáno nové povinné ručení, když hlavním řidičem zůstává předseda? Děkuji za odpověď

veřejná sbírka při změně sídla spolku

Dobrý den, absolvovali jsme změnu sídla spolku, která je již zapsána v rejstříku. Mám dotaz ohledně veřejné sbírky (na dobu neurčitou). Je nutné při změně sídla tuto sbírku rušit a nově žádat o povolení místní úřady v rámci místní příslušnosti k novému sídlu? Dle § 4 a §5 zákona o veřejných sbírkách 117/2001 Sb bych tak soudil. Děkuji a jsem s pozdravem. Daniel

Co potrebuji k provozu krouzku

Dobry den,
Jsem zastupce neziskoveho spolku v okruhu rybarstvi. Zajimalo by mne co potrebuji k provozu rybarskeho krouzku pro deti a mladez.
Zda je nutno mytve bedeni krouzku pedagoga a s jakou kvalifikaci .. Nasledne jake dalsi aspekty jsou treba. Predem dekuji za jakoukoliv inforaci a odpoved.

Příjmy spolku uvedené ve stanovách

Dobrý den,

všiml jsem si, že spousta spolků má ve Stanovách uvedeno že mohou na podporu své činnosti přijímat dary a čerpat granty z veřejných peněz. Podle mého názoru je to zbytečné, nebo se mýlím? Může nám to, že nemáme tuto skutečnost uvedenu ve stanovách nějak ztížit přístup k veřejným finančním zdrojům, případně může být taková podpora důvodem ke zrušení spolku, nebo jej alespoň daňově znevýhodnit? Já myslím, že ne, ale přesto prosím o odpověď.

Děkuji Jan Sedláček

Spolek/jednání s MÚ

Dobrý den, uvažuji o založení spolku, který by dozoroval revitalizaci městského parku a zabýval se ochranou ŽP ve městě i okolí. Má MÚ povinnost zvát spolek k jednáním o ŽP, výstavbách atd. ? Má také MÚ povinnost zapojit spolek do územního či stavebního řízení? Má spolek povinnost mít vlastní bankovní účet a webové stránky? Jak zařídit, aby byl spolek zván k jednáním na MÚ nejen o ŽP? Je někde stanovena výše členského příspěvku? Musí se podávat daňové přiznání, pokud je jediný zisk pouze členský příspěvek cca 30 Kč ročně? Děkuji. Lenka Třísková

Hostinská činnost

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem ošetřit odborného garanta pro založení hostinské živnosti u spolku. Garantem by byl člen spolku. Jeden ze statutárního orgánu. Je tedy potřeba s ním ještě nějak vstupovat do smluvního vztahu. Děkuji za odpověď.

Název pracovní pozice ve spolku

Dobrý den, dostal jsem nabídku řídit spolek s tím, že si mohu vymyslet vlastní název pozice, ale jelikož jsem ve spolku nikdy předtím nepracoval, vůbec netuším, jaké pozice zde mohou být kromě předsedy. Poradili by jste mi prosím názvy pozic osoby, která spolek bude řídit a spravovat? Děkuji

Účast spolku na jednání rady zastupitelstva

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mají spolky právo účastnit se jednání rady města, nebo musejí žádat o přizvání. Pokud musejí žádat, stačí jednou obecně, nebo na každé zasedání zvlášť? Děkuji za odpověď. Hrabětová

ZMĚNA ADRESY SPOLKU

Dobrý den, lze změnit adresu spolku na adresu. jíž je adresa bydliště člena spolku? Pokud se jedná o dům, kde je společenství vlastníků, má to vliv na požadované dokumenty při hlášení změny? Děkuji

Inteligentní formulář na veřejném rejstříku - změna údajů

Dobrý den,
chci se dotázat na několik věcí, které mi nejsou zcela jasné při změně údajů v inteligentním formuláři na veřejném rejstříku. Nedávno se nám ve spolku obměnil prakticky celý výbor + členové kontrolní komise. Celý původní výbor + členové kontrolní komise mají zapsaný den vzniku funkce i den vzniku členství k datu 23. 3. 2013.
DOTAZY:

počet členů spolku

Vážení, máme problém s městem, snaží se zpochybnit naši existenci. Byli jsme tři členové výboru (nemáme žádné členy, jen pomocníky) a založili jsme v tomto počtu spolek s cílem ochrany přírody a krajiny. Výbor mě zvolil předsedkyní spolku a jsem jí dodnes. 10. 12. 2015 nám zemřela jedna členka výboru. Místo ní jsme 12. 12. 2015 zvolili další členku výboru, která měla podmínku, že je to jen dočasně, dokud nezvolíme řádného člena výboru. Toho jsme zvolili 16. 2. 2016.

Zveřejňování smluv v registru smluv

Dobrý den, jako spolek jsem obdrželi investiční dotaci od Krajského úřadu na vybudování oplocení. Spolek vybral dodavatele, uzavřel smlouvu a chtěl bych se zeptat, jestli se na zapsaný spolek vztahuje zákon o registru smluv a jestli musíme smlouvu zveřejnit. Děkuji.

Náležitosti prezenční listiny

Dobrý den,
mám dotaz ohledně správného vedení prezenční listiny spolku, která je velmi důležitá z důvodu prokázání usnášenischnopnosti členské schůze spolku. Prezenční listinu vyžadují i krajské soudy z důvodu zápisu statutárního orgánu do veřejného rejstříku.
Aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, tak jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem můžeme prezenční listinu vést:
a) připravit předem prezenční listinu, která bude obsahovat jméno a příjmení a členové se podepíší ke svému jménu,

Spolek - daňové přiznání

Dobrý den,
mám dotaz. Mám spolek: podpora, rozvoj a provozování sportovní činnosti, zejména badmintonu, tělovýchovných a pohybových aktivit a propagace sportu ve vztahu k veřejnosti, především k dětem a mládeži . Jediným příjmem je vybraná částka od hráčů za pronájem haly, který je navýšen o marži cca. 2.000,- měsíčně. Musím tedy podat daňové přiznání?
Velice děkuji za pomoc.

Dobrovolnická smlouva

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Pracuji v neziskové organizaci zabývající se náhradní rodinnou péčí a nyní kompletuji dobrovolnictví v rámci organizace. Potřebovala bych vědět, zda je nutné k dokumentaci každého dobrovolníka dokládat výpis z trestního rejstříku a lékařské potvrzení. Máme dobrovolníky, které jsou v organizaci i několik let, je třeba tyto dokumenty aktualizovat? Děkuji Vám, Ivana Jašková.

Převod spolku

Dobrý den,
prosím o radu ohledně převodu spolku. Naše firma má zájem koupit jachetní klub (spolek), nicméně jsme zjistili, že vlastnící dosud neuvedli spolek v souladu s NOZ, není tedy upravený název, stanovy, zkrátka na to nijak nezareagovali. Je možné převést spolek v tomto "stavu"? Pokud ano, jak má potom naše firma postupovat? Nebo nejdříve vlastníci musí uvést vše v souladu s NOZ a pak lze převádět?

Děkuji za odpověď

Změna činnosti

Dobrý den,
prosím o pomoc při řešení následující věci. Náš spolek má jako hlavní zájem ve stanovách uvedeno zajištění oprav kostela a získávání prostředků na tyto opravy. Jako doplňková činnost je uvedena péče o interiér kostela a jeho vybavení, údržba přilehlého okolí. Jak postupovat, kdyby se doplňková činnost měla stát činností hlavní? Je to důvod k zániku spolku a nutnost vytvoření nového, nebo postačí jen provést změnu ve stanovách a v názvu spolku?
Předem velice děkuji.
Dana Pletichová

Bobřík odvahy

Zaslechl jsem že od roku 2018 legislativa zakazuje bobříka "stezku" odvahy je to pravda? Děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne.

Zadání zakázky spolkem

Jak zadávat zakázky pro opravy nebo údržbu nemovitého majetku spolku ? Je spolek vázán nějakou zákonnou normou při zadávání zakázek ?

Zákonné povinnosti spolku pro zveřejňování informací na webových stránkách

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, co musí spolek ze zákona zveřejňovat za informace na svých webových stránkách. Musíme mít na stránkách zveřejněny stanovy, výroční zprávy, zápisy z valné hromady apod.? Popřípadě ještě nějaké jiné dokumenty? Jak dlouho zpětně musíme informace na webových stránkách mít?

Děkuji za odpověď.

Prodej nemovitosti

Dobrý den,
na členské schůzi TJ, jsme odsouhlasili prodej chaty, kterou nejsme schopni z vlastních zrdojů rekonstruovat. Odhadní cena podle znaleckého posudku je 1 000 050,-. Jeden z členů spolku, který se o provoz chaty jako jediný posledních 20 let staral, by za tuto cenu chatu koupil. Souhlasili bychom, jak členská schůze, prodat chatu tomuto členovi, za tuto odhadní cenu. Ptám se jestli je to možné? Neporušíme tím nějaký zákon, když neuděláme výběrové řízení, obálkovou metodu, dát to do realitky nebo něco podobného? Děkuji.

Povinnost vytvářet účetní závěrku

Dobrý den, pokud jsme zapsaný spolek s jednoduchým účetnictvím, který nemá v daném roce žádné zdanitelné příjmy, nemáme povinnost vytvářet účetní závěrku? Ani výroční zprávu? Nebo se má podat přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích? Spolek jsme navíc převzali, je tam nějaká zpětná povinnost? Je tam v tomhle směru nějaká další povinnost, která mi potenciálně utekla?
Snažil jsem se to dohledat, ale našel jsem několik si navzájem odporujících interpretací. Předem moc děkuji, Michal Smetana

Převedení činnosti spolku na nový - fúze

Děkuji za odpověď - dotaz zveřejněn pod názvem Převedení činnosti spolku na nový. Rada- " fúze" by asi byla ideální, ale nebylo by možné poradit konkrétně, co pro to udělat? Starý spolek je zapsán bez stanov, bez orgánů. Stačí svolat schůzi spolku pod hlavičkou starého spolku, na něm zvolit předsedu , prohlásit, že členové tohoto spolku jsou zároveň členy nového spolku, že jediným majetkem starého spolku je hotovost a že schůze schválila fúzi s novým spolkem. Musel by na takovéto schůzi být notář?

Převedení činnosti spolku na nový

Dobrý den, sportovní klub (bez majetku pouze hotovost) chybně místo toho, aby po automatickém zápisu do rejstříku k 1.1.2014 uvedl spolek do souladu, založil v roce 2017 spolek s jiným IČO. Finanční hotovost původního spolku vložil na nově založený účet. Víme, že je to špatně, ale potřebovali bychom poradit co s tím. Ideální by byla likvidace původního spolku s právním následnictvím v novém. Spolek disponuje minimálními zdroji. Starý spolek nemá zapsány žádné osoby, které by mohli jednat, žádné stanovy. Můžete nám poradit jak z toho ven a co to bude asi stát?

Funkční období předsedy spolku

Dobrý den,

dne 6.5.2013 jsme založili občanské sdružení. Poté jsme ze zákona přešli na zapsaný spolek. Od začátku vzniku máme stejného předsedu. Od kterého data se počítá funkční období předsedy spolku? Je to od data vzniku o.s. nebo až od vzniku z.s.? Stanovy funkční období předsedy neupravují.
Děkuji za odpověď.

Datove schranky

Dobrý den, mám tri dotazy...
1) Zda je treba v pripade vedeni datove schranky nejak implementovat do stanov spolku zak. 300/2000Sb. nebo nejaky dalsi?

2) Ktere zakony resi e-prihlasku na letni tabor? A zda se ji nove tyky i GDPR?

3) Lze za ucetni zaverku u spolku, ktery vede dle zakona jednoduche ucetnictvi, povazovat zverejneni do sbirky listin Prehled o majetku a zavazcich?

Skutečný majitel spolku - zákon 253/2008 Sb.

Dobrý den,
prosím jakým způsobem splnit zákonnou povinnost a nahlásit skutečné vlastníky spolku? Je prosím k dispozici interaktivní formulář k doplnění nebo postačí vyplnit formou sdělení v rozsahu informací daných zákonem a podat na příslušný rejstříkový soud?
Děkuji a přeji krásný den
Šárka Kulhavá

— Šárka Kulhavá, Farma Naděje z.s.

Musím vést účetnictví?

Dobrý den, mám dotaz ohledně účetnictví spolku SRPŠ, jelikož nemáme žádný majetek ani závazky, hospodaříme s příspěvky příp. výdělky na akcích pro děti, musíme vést jednoduché ůčetnictví? nestačí jen pokladní kniha? Děkuji Martynková

Identifikace skutečných majitelů u spolku

Dobrý den,
měla bych na Vás dotaz ohledně identifikaci skutečných majitelů u našeho spolku. Jsme nově založený spolek, máme tři členy (tedy tři zakladatele). Nejvyšší orgán je členská schůze a statutarní orgán je předseda. Řeším teď otázku, zda jsme schopni indentifikovat své skutečné majitelé nebo nejsme? Myslím si, že spolek by asi neměl být schopen takto určit své majitele. Ale dle zákona č.253/2008 Sb, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti si nejsem jistá, jelikož v jednom dokumentu, který mám vyplnit je na výběr:

Musí mít spolek určeného konkrétního předsedu?

Dobrý den, před několika lety jsme s kamarádkama založili o.s. a posléze přepsali na z.s.. Nyní jsme ve fázi, kdy naše předsedkyně potřebuje fyzickou i psychickou pausu a proto bych potřebovala poradit jak v tomto případě jednat? Musí mít spolek určeného konkrétního předsedu, místopředsedu a pokladníka? Nemůžeme se na těchto funkcích podílet jak se to komu zrovna časově hodí? Je nás 7členek. Budeme muset přepisovat stanovy, které jsme měli zbytečně komplikovaně napsané, tak raději zjištuji jaké máme možnosti...Předem velice děkuji za odpověď a přeji krásný den Bohdana

Věk předsedy

Dobrý den,
rád bych se chtěl prosím zeptat, jaký musí mít minimální věk předseda, popř. kandidát na předsedu spolku?
Děkuji.

Jak zvolit orgány spolku?

Dobrý den,
chtěli bychom založit spolek, který bude rozvíjet kulturní prostřední v našem městě. Zatím jsme tři, jak nejlépe zvolit orgány spolku? Můžeme mít předsedu, výbor a ekonoma/pokladníka? Čl. schůze by se tedy rovnaly zasedání výboru?

Děkuji
Tereza Součková

Spolek - hlavní a vedlejší činnost?

Dobrý den, v účelu a cíli spolku máme pořádání vinobraní. Hlavní činnost. Nakoupíme burčák a prodáváme ho. Rozdíl mezi cenou nákupu a prodeje použijeme na uhrazení např. zvučení akce. Rozdíl není velký. Cimbálku hradíme částečně ze vstupného a částečně z dotace městského úřadu.
Jelikož hlavní činnost je pořádání vinobraní = vstupné a prodej burčáku a následně proúčtování hudební produkce, je to jistě stále hlavní činnost :-). Je to jednou za rok, takže to nemůže být vedlejší, nepodnikáme v tom.
Děkuji za odpověď.
Renáta Michálková

organizační struktura spolku

Jak vyřešit strukturu spolku, který má více podřízených sekcí? Je zde problematika, přihlášek, placení příspěvků, vedení účtů.

Daňové přiznání spolku

Dobrý den,
jsme spolek, který má zdroj pouze z členských příspěvků. V roce 2016 jsme dostali od obce dotaci 20 000 Kč na pomůcky a jednorázový dar v hodnotě 3000 Kč jako příspěvek na ubytování dění na soustředění. Musíme podávat daňové přiznání?

Bezúročná zápůjčka spolku předsedou

Dobrý den,
jsem předsedou zapsaného spolku, kdy jsem jako fyzická osoba poskytl na rozjezd spolku částku 30.000,- Kč, za níž došlo k nákupu propagačních předmětů, triček pro členy a zaplacení provozu historického motorového vozidla při oslavách železnice. Teď však nevím, zda je tento příjem pro spolek daňový nebo nedaňový. Děkuji za odpověď.

lhůty pro odpověď, práva členů spolku

Lze sdělit nějaké lhůty pro odpověď (vyřízení žádosti) vedení spolku na žádost člena spolku (obtěžující notorický stěžovatel). Lhůty pro spolky jsem nikde nenašel! Také jak se postavit k žádosti člena spolku o předání fotokopií všech účetních dokladů spolku pět let zpětně (tak chápe právo nahlížet do dokladů spolku)!

Odpovědnost výboru spolku za škodu

Dobrý den,

prosím o vysvětlení, do jaké míry zodpovídá náš spolek a jeho výbor za škodu, která vznikne v souvislosti s jeho činností. Pořádáme letní tábor pro děti a různé další akce během roku.

Bankovní účet zapsaného spolku.

Dobrý den, máme zapsaný spolek pro sportovní aktivity. Máme povinnost vést účetnictví a mít založen bankovní účet.
Chci se Vás zeptat jaký bankovní účet to musí být a co pro založení musím dokládat? Nemohu použít standartní běžný účet který si nechám vytvořit u své stávající banky? Nebo musí být založen přímo na název spolku? Předem Vám děkuji za odpověď.
David

Témata poradny