Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Odpovědnost pobočného spolku za dluhy hlavního spolku

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda-li v případě dluhů/exekuce zapsaného spolku může soud/exekutor sebrat majetek i pobočnému spolku patřící k zapsanému spolku.
Pokud již tady tento dotaz padl tak se omlouvám.
Děkuji za odpověď

Kontrolní komise v pobočném spolku

Dobrý den, za jakých podmínek musí mít pobočný spolek kontrolora či kontrolní komisi, pokud tento požadavek není povinně uveden ani zamítnut zapsaným spolkem?
Musí být kontrolor volený nebo ho lze jmenovat?
Může být členem výboru, když pobočný spolek má malý počet členů?
Pokud není kontrolor ani kontrolní komise stanovena, kdo provádí kontrolu?
Děkuji za odpověď a případné další tipy k tématu. JN

Změna ve spolkovém rejstříku u pobočných spolků

Dobrý den,
jsme spolek se 49 pobočnými spolky. Valná hromada upravila Stanovy v oblasti jednání jménem organizace. Tzn,. že se změna týká všech pobočných spolků. Je nějaký způsob jak provést tuto úpravu jedním administrativním krokem a nikoliv podáním Návrhu změnu u všech 49 pobočných spolků jednotlivě? Děkuji

Jsou stanovy ČZS závazné pro jeho základní organizace?

Předseda naší ZO ČZS vyhlásil na výroční členské schůzi a rovněž dal do zápisu členské schůze,která byla usnášenlischopná,že budeme
v příštích dnech jako členové hlasovat prostřednictvím E-mailu. Jako ZO ČZS jsme pobočným spolkem a náš řídící orgán je ČSZ.
V Osadním řádu a v podnájemních smlouvách na zahrádky máme ustanovení,že musíme jako členové dodržovat stanovy ČZS.

Zápis pobočného spolku do spolkového rejstříku vedeného příslušným soudem

Dobrý den,

máme zřízen zapsaný spolek, ke kterému jsme zřídili spolek pobočný. V minulosti rejstříkové soudy zapisovali pobočné spolky do spolkového rejstříku vedeného soudem podle sídla hlavního spolku. Nyní nám však soud zapsal pobočný spolek podle sídla tohoto pobočného spolku. Který postup soudu je správný, případně, komplikuje tato situace něco?

Mnohokrát děkuji za Váš čas.

Likvidace pobočného spolku

Dobrý den jsme pobočný spolek spolku Unie rodičů ČR. Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 80 Cm 13/2017-3 ze dne 14.3.2017 byl zrušen spolek Unie rodičů ČR, IČ: 613 86 766 a jmenována likvidátorka JUDr. Dagmar Mixová. Usnesení nabylo právní moci ve výroku I. dne 18.4.2017 a ve výroku II. - IV. dne 4.5.2017. Podle § 230 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek. Náš pobočný spolek byl tedy zrušen. Bohužel tato skutečnost nám nebyla sdělena a my jsme až doposud fungovali nevědomky dál. Prosím o radu jak nyní postupovat.

vyloučení spolku ze správního řízení

Dobrý den,

pokud má být vyloučen spolek ze správního řízení, tedy nebýt vzat za účastníka z důvodu pozdního přihlášení se, bere se jako rozhodné datum vzniku hlavního spolku nebo pobočného, který se k účastnictví hlásí!

Děkuji

žádost o popis řádného postupu odvodu DPPO

Dobrý den,

Rád bych Vás touto cestou požádal o radu a vyjádření ke správnému postupu při odvádění DPPO organizační složky soukromé neziskové organizace. Námi oslovení odborníci z řad daňových poradců se v názoru na území odvodu daňové povinnosti rozcházejí:

Pobočné spolky

Dobrý den, na konferenci spolku bychom rádi požádali o pobočný spolek. Pokud by nám bylo vyhověno a dle toho upraveny stanovy hlavního spolku tak bychom se řídily stanovami hl. spolku. Měli bychom právní subjektivitu, vedli si samostatné účetnictví, uzavírali smlouvy s obcí, krajem. Členové pobočného spolku jsou současně i členy hlavního spolku kdy členské příspěvky se dělí mezi hlavní spolek a pobočný spolek. Lze v tomto případě vést účetnictví jako jedno se středisek hl. spolku

SRPDŠ

Dobrý den. Při naší základní škole funguje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, který je zapsaný ve spolkovém rejstříku jako pobočný spolek. Na základě dopisu od firmy Ing. Robert Blažek Registrace spolku.cz jsme se dozvěděli, že Unie rodičů ČR, která je zakladatelem našeho spolku, je v likvidaci a tím pádem zaniknou všechny pobočné spolky. Výše uvedená firma nám nabídla, že za nás za úplatu vyřídí vše potřebné. Pátrala jsem na internetu co a jak bychom měli udělat, ale nic jsem nenašla.

Založení pobočného spolku

Dobrý den, prosím mohu se zeptat. Nyní máme zapsaný spolek (ve stanovách nemáme uvedeno ,,založení pobočného spolku,,). Nyní máme možnost založit pobočný spolek pod ( českým dobrovolným občanským spolkem zájemců o motorismus) , kde máme podmínku změnit název pobočného spolku. Je možné si nechat původní zapsaný spolek co již nyní máme a nově založit druhý zapsaný spolek a pod něj vložit pobočný spolek?
Je možné mít dva spolky s tím, že druhý spolek bude mít i pobočný spolek? Děkuji za vaši pomoc a radu.

Zřízení pobočného spolku

Dobrý den, mnoho let funguje v našem klubu 5 oddílů různých druhů sportů a nyní chceme oddíl kopané osamostatnit, asi nejlépe že ho uděláme pobočným spolkem. Zajímá mě, jako předsedu klubu, jak tento pobočný spolek z oddílu kopané zřídit, jak a jestli vůbec bude moci do jeho řízení zasahovat hlavní spolek-klub, co když bude pobočný spolek špatně hospodařit-krachovat co se bude dít, když pobočný spolek bude nadále sídlit v naší hlavní budově? Jaká je odpovědnost vedení pobočného spolku za jeho osud a fungování?
Děkuji : V.Klajsner

Spolky a nutnost jejich registrace

Existuje z minulosti organizace ve struktuře základních organizací soutěžících v oblastních sdruženích ČR. Tyto oblasti mají centrální volené prezidium a celostátní stanovy, jednací řád a další náležitosti, apod. Nyní podle nového OZ se prezidium zaregistrovalo a jako pobočné spolky uvedlo oblastní sdružení, která mají své IČ a některé dřívější ZO - nyní pobočné spolky rovněž s IČ. Ty měly své IČ, protože měly nějaký majetek, apod.

Změna sídla Pobočného spolku

Dobrý den, mám několik dotazů ke změně sídla Pobočného spolku. Kdo v rámci spolku rozhoduje o změně sídla - Výbor nebo Členská schůze? Jaké dokumenty jsou potřeba ke změně a může je podat Pobočný spolek?

kdo může vést účetnictví v pobočném spolku

Může vést jednoduché účetnictví paní,která není členem spolku nebo to může vést popřípadě někdo z výboru spolku (starosta,jednatel atd.) a 1x za měsíc to účetní (která není členem) zkontroluje?Dík za odpověď.

Dar pobočnému spolku

Může hlavní spolek udělit dotaci nebo dar na činnost pobočnému spolku? A jak zaúčtování, pokud je to možné ?
Děkuji za odpověď

Výmaz pobočného spolku ze spolkového rejstříku

Dobrý den,
může pobočný spolek podat žádost o výmaz ze spolkového rejstříku nebo tak musí učinit spolek hlavní? Ve stanovách máme "pobočný spolek se zrušuje usnesením vrcholného orgánu pobočného spolku, pobočný spolek zaniká dnem jeho výmazu ze spolkového rejstříku na návrh orgánu, který rozhodl o jeho zrušení" - v tomto případě o zrušení rozhodla valná hromada pobočného spolku.
Děkuji.

OZ/Spolek organizačná zložka na Slovensku

Do zmeny zákona sme fungovali na Slovensku ako organizačná zložka občianského združenia registrovaného v Českej republike. Po novele zákona sa organizačné zložky zmenili na pobočné spolky. Je potrebné zmeniť aj na Slovensku štatút organizačnej zložky na pobočný spolek? Zapisuje sa táto organizačná zložka/ pobočný spolek aj do registra v Českej republike?

Změna pobočného spolku na samostatný

Dobrý den,

jde prakticky za souhlasu představenstva hlavního i pobočného spolku provést osamostatnění - odloučení pobočného spolku? Aby bylo zachováno IČO. Přejmenování je možné, to vím. Pobočný spolek je bez jakých-koli závazků.

Sokol

Dobrý den.
Můžete mi prosím vysvětlit termín samostatné hospodaření oddílu pod TJ Sokol?
Náš oddíl hospodařil prokazatelně několik let samostatně a vedl zvlášť své finance.
Najednou se ale výbor TJ rozhodl a peníze (proti vůli oddílu) z účtu oddílu převedl na svůj účet (protože funkcionáři výboru TJ měli přístup k oddílovému účtu) a použil je rozdílným způsobem, než oddíl plánoval a rozhodl (hlasování oddílu).

Postavení pobočného spolku

Dobrý den, ve stanovách spolku je uvedeno:
„Spolek není vůči pobočným spolkům v postavení zřizovatele.“
Může spolek takto omezit svůj vliv/odpovědnost na dění v pobočných spolcích, případně jaké jsou další důsledky tohoto ustanovení?

zrušení PS spolku

naše organizace je činná,ale zatím z neznámého nám důvodu výkonný výbor hlavního spolku nás poslal do likvidace.Máme sice tušení,že se tak jedná o majetky,AVZO totiž vesele likviduje hromady ZO a rozprodává tak jejich majetky( budovy,my sami vlastníme budovu,která nebyla součástí delimitačního protokolu,nebot byla koupena za dob svazarmu 1967 a to za peníze ZO,dokonce soud v roce 2004 uznal,že je majetkem ZO a nebyla součástí delimitačního protokolu)

Pobočný spolek - registrace

Dobrý den,
aktuálně je kolektivním členem ČSH (Český svaz házené) zapsaný spolek TJ Chemička, IČO 00555061(základní spolek). Nově vzniklá právnická osoba TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl házená p.s. s IČO 05786428 členem ČSH dosud není.
Je nutné přihlášení nově vzniklého pobočného spolku do ČSH když je již členem základní spolek?

Pobočné spolky jako jeden podnik

Dobrý den, zajímalo by mě, zda budou pobočné spolky a hlavní spolek považovány za "jeden podnik" ve smyslu nařízení Komise EU č. 1407/2013 o poskytování podpory malého rozsahu (de minimis). Tedy mám-li vícero pobočných spolků, zda mohou každý žádat veřejnou podporu malého rozsahu či se na ně uplatní pravidlo, že tvoří "jeden podnik" a budou limitováni podporami, které byly poskytnuty ostatním pobočným spolkům či hlavnímu spolku.
Velice Vám děkuji.

Oddělení pobočného spolku

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je možno oddělit pobočný spolek od spolku hlavního, tak aby zůstalo IČO? Oddělený spolek by si vytvořil vlastní stanovy a nadále by fungoval jako samostatný spolek.

Předem děkuji za odpověď
Tomáš Novák

Poboční spolky se řídi vlastníma stanovama?

Dobrý den,
nikde jsem nenašla či poboční spolek s právní subjektivitou bude se řídit stanovama hlavního spolku nebo si vytvoří i svoje stanovy které schválí hlavní spolek nebo jen interní směrnici daného pobočního spolku. Děkují

Přeregistrace

Dobrý den

Jsme pobočný spolek - Sdružení vlastníků nemovitosti č.p. 314. Náš hlavní spolek k 31.12. 2014 zanikne a s ním i zbylé dva pobočné spolky, které zde jsou. Vzhledem k tomu, že jsme jen tři majitelé dotčeného domu nemá cenu zakládat SVJ. Rovněž, vzhledem k tomu, že máme u banky úvěr se nám nejeví za šťastné, být samostatní majitelé. Pro nás se jeví jako nejschůdnější vytvořit spolek nový a pokračovat dál. Zajímalo by mně, zda je jiná možnost (např. přeregistrovat pobočný spolek na hlavní) nebo musíme založit spolek nový. 

Může mít Z.s.

Chtěl jsem se zeptat zda Z.S., může mít ZPS=Zahraniční Pobočné Spolky, ZZČ=Zahraniční Základní Články, EZČ=Evropské Základní Články, EPS=Evropské Pobočné Spolky. Díky Jirka

Spolek

Jak získat pro zahraniční pobočný spolek IČO, který je vyžadován při zápisu do registru spolku, nebo jak postupovat při zápisu zahraničního pobočného spolku.

Pobočný spolek - odborová organizace

Dobrý den, od 1.1.2014 jsme dle NOZ pobočný spolek/odborová organizace pod spolkem/odborový svaz s tím, že máme přiděleno, jako odborová organizace, samostatné IČO (jiné než má spolek/odborový svaz). Co musíme udělat v případě, že se náš nejvyšší orgán rozhodne vystoupit ze spolku/odborového svazu a stát se samostatným spolkem s IČem, které už máme přidělené.
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den
Ladislav Kugler

Převedení majetku a všech závazků

Dobrý den,
jakým způsobem vyřešit situaci: Ještě před koncem roku 2013 jsme založili o.s. se záměrem, že převezme činnost organizační jednotky, její majetek a vše kolem...pod novým názvem a IČem, ale tak aby byla zřejmá kontinuita. Jak nyní podle NOZ toto vyřešit....tzn spolek bude následnickou organizací pobočného spolku, jak to vyřešit? uzavřením smlouvy mezi nimi a co by měla obsahovat....děkuji.

Budou mít pobočné spolky své statutární zástupce?

Podle NOZ není právní subjektivita pobočných spolků úplná, ale pouze odvozená. JUDr. Deverové z této skutečnosti vyvozuje, že statutární orgán má pouze hlavní spolek, ale pobočný spolek jej nikdy mít nemůže. To by ale pro některé pobočné spolky (ale společně s tím i pro spolky hlavní) mohlo znamenat značné komplikace v oblasti samostatného uzavírání smluv s jinými subjekty,  v pracovněprávních vztazích vůči dosavadním zaměstnancům apod. Jiní právníci však na problém statutárních orgánů pobočných spolků mají názor zcela opačný. Posunul se v poslední době výklad zákona v této věci?

Pobočný spolek

Dobrý den.
Může pobočný spolek AVZO pod sebou sdružovat více odborností?
Tedy např.pobočný spolek organizace AVZO se skládá ze tří " spolků" -
motorkáři,traktoráři,modeláři.
Nikde jsem nenašel jednoznačnou odpověd.
Nebo se struktura pobočného spolku řídí zásadně stanovy spolku AVZO?
Děkuji Popp

Pobočný spolek

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal na paradoxní situaci, která vznikla. Předseda nesvolá výroční členskou schůzi před koncem roku 2015. Členství všem členům zaniklo (dle stanov) 31. 12. 1015. Nyní se má svolat členská schůze (je to nejvyšší orgán) a je konec února 2016. Pozvánku je nutné odeslat členům 30 dní předem, neboť stanovy to neupravují. Schůze bude tedy nejdříve za měsíc. Dnes máme předsedu, máme výbor, ale nemáme v současnosti vlastně členy. Pozvánka se zasílá členům spolku, ale členství všem zaniklo na konci roku 2015.

Témata poradny