Žádné články nebyly nalezeny.

Dotazy k tématu

Změna pořadu jednání členské schůze spolku

Dobrý den, ve Vaší poradně jsem našla odpověď týkající se změny pořadu jednání členské schůze. Jednoznačně je zde odkaz na ust. § 253 odst. 3 NOZ, tedy že o "nové" záležitosti lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů atd., jinak bude rozhodnutí členské schůze neplatné.
Prosím o vysvětlení, jaký je vztah ust. § 247 odst. 3 a ust. § 253 odst. 3. Lze odlišně od ust. § 253 odst. 3 zakotvit ve stanovách jiné podmínky pro změnu pořadu jednání členské schůze?

Zrušení spolku - platnost hlasování?

Dobrý den, prosím o informaci, za jakých okolností je možné odhlasovat na členské schůzi mysliveckého spolku zrušení (ukončení činnosti) spolku? Je nás dvacet členů a na schůzi nás byla těsná nadpoloviční většina tzn. jedenáct členů. Deset bylo pro zrušení a jeden byl proti. Je hlasování platné?

Členská schůze

Dobrý den,

mám dotaz ohledně členské schůze. Pochopil jsem, že každý člen spolku má právo účastnit se členské schůze jakožto nejvyššího orgánu spolku. Lze nějak zařídit, aby se schůze mohli účastnit pouze táboroví pracovníci - vedoucí, instruktoři, zdravotník, hospodář, předsed, kuchaři apod.? S naším spolkem pořádáme letní tábory a jiné víkendové akce a v členské základně máme i děti. Nemám zájem, aby se schůze účastnili děti resp. jejich zákonní zástupci.

Děkuji.
S pozdravem,
Ondřej Holický

Náhradní členská schůze SVJ

Dobrý den, lze u SVJ svolat náhradní schůzi Schromáždění, byla li svolana řádná schůze , která byla neusnášení schopná. Za jakou dobu a lze akceptovat pro usnášeníschopnost schůze menší kvórum přítomných, nebo lze vycházet jen z počtu přítomných členů, kteří se náhradní schůze zůčastní jako se 100%? Můžeme pak použít při hlasování nad 50% většinu z přítomných ??? Děkuji Evžen Hartman.

Náhradní členská schůze

Dobrý den, je možné aby se náhradní členská schůze konala v ten samý den jako členská schůze, nebo je dle OZ nutné dodržet onu 15-ti denní lhůtu dle §257?

Předem děkuji za odpověď.

Usnášeníschopnost členské schůze

Dobrý den, může mít spolek ve stanovách, že členská schůze je usnášeníschopná i v případě, že není přítomna většina členů klubu? Tudíž by nemusela být nikdy svolávána náhradní členská schůze. Děkuji

Členská schůze v zahraničí?

Dobrý den,
je možné, aby členská schůze (na které potřebujeme odhlasovat změnu stanov), proběhla v zahraničí (Slovensko)? Je to nejbližší možná příležitost pro náš spolek, jak se sejít v usnášeníschopném počtu. Tzn. v zápisu a nových stanovách bude uvedeno, že schůze proběhla, resp. stanovy byly přijaty mimo ČR. Není to problém?
Děkuji
Nováková

Scházení Členské schůze

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli se může Členská schůze (nejvyšší orgán spolku) scházet třeba jednou za 4 roky, kdy se má volit předseda, místopředseda a rada spolku? Musel bych tedy udělat změnu ve stanovách, že se Členská schůze bude konat v tomto termínu.

A ještě mám jeden informační dotaz - co se stane, pokud chybí zápis z jedné členské schůze, nebo pokud se členská schůze nesešla, jak je napsáno ve stanovách v plánovaném období jednoho roku.

Děkuji za odpověď.

Stížnost na neplatnost valné hromady

Dobrý den,
mám dva dotazy.
1) pokud členská schůze byla neplatná ( z důvodu nedodržení 30 denní lhůty od vypsání členské schůze), ale schůze se přesto konala, na schůzi se dohodlo, že se ve schůzi bude pokračovat, může nějaký člen platnost schůze zpětně napadnout? V jaké lhůtě a jakým postupem?

Jak často se má sejít nejvyšší orgán?

Dobrý den,
jak často se má scházet nejvyšší orgán spolku (v našem případě valná hromada)? V našich stanovách je dáno minimálně jednou za 4 roky, ale jak může schvalovat výsledky hospodaření, které má v kompetenci? Dle mého by to mělo být minimálně jednou ročně. Pro info dodávám, že statutárním orgánem je dvoučlenné představenstvo.

Děkuji
Menšík Radek

Kárné opatření

Členská schůze mi udělila kárné opatření - výtku. To bylo následně uvedeno v zápise, nicméně bez dalších podrobností.
Mám právo (nebo je zde dokonce povinnost spolku) obdržet písemné rozhodnutí o udělení kárného opatření, včetně popisu co jsem porušil a popisem jednání, kterým jsem porušil ? Jaký je temín na doručení kárného opatření a jaké jsou důsledky nedoručení ?
Děkuji za zodpovězení, případně odkazy na NOZ. ing.Doubek

Změna pořadu jednání členské schůze

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat za jakých podmínek je možno zařadit na pořad řádného jednání nejvyššího orgánu spolku, svolaného statutárním orgánem, záležitost, která nebyla uvedena v pořadu jednání na pozvánce. Nevím zda postačí, když o zařazení dodatečného bodu, jeho projednání a přijetí rozhodnutí mohou rozhodnout přítomní členové nejvyššího orgánu, nebo k tomu musí dát souhlas všichni členové spolku. Ve stanovách spolku nemáme tuto záležitost upravenou. Děkuji za odpověď

Možnost aplikace §159 NOZ na sněmu delegátů

Dobrý den,

chystáme se na sněm delegátů, jehož fungování je upraveno v bodu VI.1 našich stanov. Jeden z našich delegátů se sněmu nemůže zúčastnit a řešíme, zda je možné aplikovat §159, odst. 2 NOZ ve smyslu, že by ho někdo z nás dalších delegátů zastoupil na základě plné moci.

"(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval."

Rozhodnutí členské schůze

Členská schůze odhlasovala potrestání přestupku člena tak, že trest zcela neodpovídal trestům uvedených v organizačním řádu spolku. Má rozhodnutí členské schůze přednost před organizačním řádem, schváleným členskou schůzí?

Je možné, aby členská schůze přehlasovala rozhodnutí výboru?

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na případ, zdali je možné přehlasovat rozhodnutí výboru rozhodnutím členské schůze.
Na poslední výborové schůzi se schválila změna pro klasifikaci na mistroství ČR v hopu králíků. Členové s tímto rozhodnutím výboru nesouhlasí a při blížící se členské schůzi by chtěli toto rozhodnutí zrušit.
Děkuji. Černá Jana

Podle jakých stanov se svolává členská schůze a musí se konat každý rok?

Dobrý den, prosím mám dotaz ohledně členské schůze - v případě, že spolek nemá nové stanovy a tyto jsou nyní předmětem změny, tak svolává se náhradní členská schůze podle stávajícího znění stanov? V případě, že by nastala potřeba svolat náhradní členskou schůzi, může se konat okamžitě poté? V případě, že v novém návrhu stanov spadá do kompetence členské schůze pouze volba členů představenstva, které mají 5 leté funkční obodbí, je vhodné/nutné ponechat četnost konání členské schůze každý rok? děkuji

Od kdy běží lhůta pro svolání mimořádné členské schůze?

Dobrý den, byla na adresu spolku k rukám statutárního orgánu doručena žádost o svolání členské schůze z podnětu třetiny členů - paragraf 248 NOZ. Dle zákona má předseda 30 dní na svolání schůze a pokud tak neučiní svolá schůzi, ten kdo o to požádal. Předseda rezignoval a v době než mu vypršela výpovědní lhůta byla tato žádost doručena. Vypadá to, že nic nesvolá do 30 dnů. Jaká je pak tedy lhůta ke svolání členské schůze - toho co o ní požádal za třetinu členů spolku. Má se opět čekat dalších třicet dní, po rozeslání pozvánek všem členům spolku.

Jaký můžeme určit nejvyšší orgán? Jak četná může být členská schůze?

Dobrý den,
1) Můžeme si určit ve stanovách že :
-předseda (individuální statutární orgán zapsaný ve spolk. restříku ) může být zároveň i nejvyšším orgánem spolku a může schvalovat i např. roční účetní uzávěrku ( dle § 247 NOZ ) ?
- může být nejvyšším orgánem spolku např. i 3-členný výkonný výbor volený členskou schůzí, ale nezapsaný ve spolkovém rejstříku ?
- může pak být členská schůze v souladu s funkčním obdobím orgánů spolku podle potřeby nebo např. 1x za 7 let ?

Musí být plná moc ověřená při zastupování na členské schůzi?

Dobrý večer, rád bych se zeptal, zda je nutné mít plnou moc při mém zastupování na členské schůzi spolku (nejvyšší orgán spolku) notářsky ověřenou, nebo mít ověřené podpisy na úřadě. Jsem členem spolku a vystavená plná moc bude také na člena našeho spolku. Je nutné specifikovat v plné moci (dle programu schůze), jak má za mne hlasovat? Nebo postačí jeho všeobecné zmocnění k hlasování o bodech schůze a usnesení. Mohou být vystaveny na jednoho člena spolku např. dvě plné moci. Stanovy spolku plnou moc nijak neřeší. Děkuji.

Chyba na listině přítomných

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Co mám dělat pokud jsem na listině přítomných ustanovující schůze spolku udělal chybu a místo koncovky "z.s." napsal "s.z.". Bohužel jsem si toho nevšimnul a nechal kopii úředně ověřit. Správnost a úplnost listiny jsem ověřoval osobně, ale toto mi uniklo. Musím znovu svolat všechny přítomné aby se znovu podepsaly, nebo by se to dalo jen opravit? Děkuji za odpověď.

zápis o rozhodnutí o změně stanov

Dobrý den,

na výroční členské schůzi jsme aktualizovali stanovy našeho spolku tak, aby odpovídaly požadavkům NOZ. Na stránkách justice.cz jsem nalezl požadavek na doložení "zápisu o rozhodnutí o změně stanov". Je tímto myšlen celý zápis z členské schůze, který obsahuje dalších cca 10 bodů, o kterých bylo rozhodnuto? Nebo postačí jen jednodušší zápis o tom, že členská schůze o tomto konkrétním bodu rozhodla?
Děkuji za odpověď
Karel Požárek

Je možné, aby předseda před schůzí obvolával členy a žádal plné moci?

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. V našem klubu proběhla minulý týden volba nového výboru. Dopadla tak, že se i přes výhrady opět zvolil stejný výbor způsobem o kterým si myslím že nebyl v pořádku. Předseda před schůzí obvolal členy klubu,u kterých byl předpoklad že se na schůzi nedostaví a vyžádal si od nich plné moci aby mohl za ně volit. Tímto způsobem byla celá volba ovlivněna a opět se navolili stejní členové. Nevím zdali je tento postup možný a jsem spíše přesvědčen že toto nejni možné. Po volbě nám bylo odmítnuto nnahlédnout do volebních lístků a do prezenční listiny.

Jak spravedlivě určit počet delegátů za jednotlivé oddíly na VH?

Spolek (tělovýchovná jednota) tvoří pět sportovních oddílů. Každý oddíl má jinou členskou základnu. Např. oddíl 1 má 170 členů, oddíl 2 má 110 členů, oddíl 3 má 60 členů, oddíl 4 má 55 členů a oddíl 6 má 50 členů. Předseda jednoty svolává volební valnou hromadu, na kterou každý z těchto 5 oddílů podle 15 let starých stanov vysílá své delegáty.  Podle stanov klíč pro výpočet delegátů stanovuje výkonný výbor jednoty. Ve výkonném výboru jsou ve výrazné většině zastoupeny 3 oddíly s nejnižší členskou základnou.

Můžeme po další neusnášeníschopné členské schůzi použít institut náhradní členské schůze dle § 257 NOZ, pokud o ní naše stávající stanovy přímo vůbec nehovoří?

Dobrý den, jsme občanské sdružení podle č. 83/1990 Sb., nově od 1.1.14 tedy spolek dle NOZ. Vrcholným orgánem našeho sdružení je členská schůze, usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů. Vzhledem k velkému počtu členů je už dlouhodobě nemožné zajistit setkání v potřebném počtu a tedy i usnášeníschopnost členské schůze pro úpravu stanov dle NOZ v požadované lhůtě.
Můžeme po další neusnášeníschopné členské schůzi použít institut náhradní členské schůze dle § 257 NOZ, pokud o ní naše stávající stanovy přímo vůbec nehovoří? 

Jak svolat náhradní zasedání členské schůze?

Lze svolat náhradní zasedání členské schůze předem? Např. společně s pozvánkou na řádné zasedání členské schůze zaslat i pozvánku na případné náhradní zasedání členské schůze, že se v případě, že schůze nebude usnášeníschopná, bude konat NČS např. hodinu poté. Musí se zasedání svolat písemnou pozvánkou, nebo lze např. SMS?
Děkuji

Je možné delegovat hlas jinému členu či nečlenu na zasedání členské schůzce?

Může člen PO svojí plnou mocí delegovat hlas jinému členu, případně nečlenu, na zasedání členské schůze? Lze tento delegovaný hlas uznat jako přítomnost člena na schůzi (kvůli usnášeníschopnosti)? viz § 252, odst. 1. zákona 89/2012 Sb.
Příklad: na zasedání členské schůze PO o 10 členech jsou fyzicky přítomni 3 členové, jeden z nich má písemné plné moci od dalších tří členů, kteří se však osobně nedostavili. Je členská schůze usnášeníschopná? Stačí 3 plné moci + 1 hlas fyzicky přítomného člena k přijetí usnesení?

 

Jakou formou svolat náhradní členskou schůzi?

Dobrý den, zajímá mě jakou formou je možné svolat náhradní členskou schůzi dle paragrafu 257 NOZ. Jestliže je ve stanovách spolku upraveno pozvání členů na řádnou členskou schůzi emailem + zveřejněním na www stránkách nejméně čtyři týdny před zasedáním a náhradní členská schůze ve stanovách upravena není, lze dovodit, že pro svolání náhradní členské schůze platí stejná pravidla? (tedy pozvánka emailem členům plus 4 týdny před konáním)  

Jak svolat členskou schůzi, když jsme velký spolek s mnoha členy?

Když jsme sdružení (spolek), který má hodně členů, jak to máme udělat, když musí být na členské schůzi přítomna nadpoloviční většina, aby byla schůze usnášeníschopná, a přitom je poměrně složité, abychom svolávali např. 8000 členů?

Dotaz byl položen na semináři v Justiční akademii, v odpovědi je přepis z jednání.

Jak se do usnášení na VH započítává hlas na základě plné moci?

Chtěl jsem se zeptat, jak se počítá do usnášení se valné hromady plná moc někoho, kdo na valné hromadě fyzicky není přítomen?  Tzn. počítá se tato"duše" jakoby byl přítomen?  Obdobně je to u tzv.dílčího hlasování, které nový OZ umožňuje? Je valná hromada nakonec platná, když např. z 50 členů s hlasovacím právem jich 30 využije dílčí hlasování ( nebo plnou moc) a VH se přímo neúčastní?
Děkuji

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz