Postup zrušení spolku s likvidací

Nejjednodušší způsob, jak zrušit spolek, je rozhodnutím orgánu, o němž to předpokládají stanovy. Pokud stanovy upravují, který z orgánů může rozhodnout o zrušení spolku, zařiďte se podle nich. Svolejte schůzi orgánu a rozhodněte o zrušení spolku s likvidací.

Zároveň bude třeba jmenovat likvidátora (může jím být např. dosavadní statutární orgán) a následně provést likvidaci.

Pokud by nebylo možné zrušit spolek takto, nezbude než podat návrh na rejstříkový soud, aby rozhodl o zrušení spolku z důvodu, že je nefunkční. Návrh může podat kterýkoliv člen spolku nebo kdokoliv jiný, kdo na tom osvědčí právní zájem. Soud prošetří okolnosti fungování spolku, a pokud zjistí, že nefunguje, zruší ho s likvidací a zároveň jmenuje likvidátora. Pak už to bude stejné, jako když rozhodne příslušný orgán spolku.

Likvidátor podá návrh na zápis probíhající likvidace do veřejného rejstříku (na stránkách justice.cz přes inteligentní formulář, stejně jako se podávají jiné změny zápisu v rejstříku). Nechá zapsat změnu názvu (za název spolku se připojí „v likvidaci“), sebe jako likvidátora a skutečnost, že je spolek v likvidaci, protože spolek byl zrušen rozhodnutím příslušného orgánu (do kolonky „ostatní skutečnosti“).

Likvidátor zveřejní údaj o likvidaci v Obchodním věstníku https://ov.ihned.cz/(zpoplatněno cca 2200 Kč vč. DPH).

Likvidace je v podstatě proces vypořádání majetku zrušeného spolku. Podrobné kroky popisuje občanský zákoník (viz níže Informace)

Po skončení likvidace likvidátor podá návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku, čímž spolek definitivně zanikne.

Přílohy do Sbírky listin:

na začátku likvidace: rozhodnutí o zrušení spolku, usnesení o jmenování likvidátora, souhlas likvidátora s výkonem funkce a jeho zveřejněním v rejstříku

po skončení likvidace: konečná zpráva o průběhu likvidace,

dále bývá požadována zpráva o dvojím zveřejnění likvidace v Obchodním věstníku, souhlas finančního úřadu s výmazem, potvrzení o archivaci dokumentů, účetní závěrka apod. Přesný výčet vyžadovaných dokumentů není k dispozici. Pokud soudu nějaký dokument chybí, soud si ho vyžádá.

Spolek lze zrušit bez likvidace pouze v případě, že celé jeho jmění přebírá jeho právní nástupce nebo je-li v úpadku.

Informace:

Zákon č. 89/2012 Sb. zákon občanský zákoník § 168 – 173, § 187 – 209

V příloze najdete vzor prohlášení a souhlasu likvidátora.

 

Eva Beránková

Témata poradny