Může ústav vést jednoduché účetnictví?

Občanské sdružení se stane v roce 2014 automaticky spolkem a vede dál jednoduché účetnictví. V průběhu roku 2014 provede transformaci na ústav (IČ zůstane zachováno). Může v roce 2014 a dál pokračovat v jednoduchém účetnictví?

 

— Jana Gebauerová

Odpověď:

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb v § 38a připouští možnost vést jednoduché účetnictví pro občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva. Jak lze uplatnit tento paragraf pro spolky jsme řešili v dotazu: http://poradna.crdm.cz/ucetnictvi-spolku/budou-muset-spolky-vest-podvojne-ucetnictvi-150. Ústav je nová právní forma. Ustanovení § 38a se na ústav nevztahuje. § 9 zákona o účetnictví říká, že (1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu. Jelikož žádný jiný zákon zatím nestanovil, ústav povede podvojné účetnictví se všemi náležitostmi. Ing. Aleš Sedláček, ČRDM

Poslední revize: 7. 8. 2017

Komentář

• Formu účetnictví určuje například § 9 odst. 4a) až k) Zákona o účetnictví (ZoÚč):
„Z účetních jednotek podle odstavce 3 písm. b), které jsou účetními jednotkami podle § 1 odst. 2 písm. a) a b), může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ta účetní jednotka, která je:
a) spolkem nebo pobočným spolkem,
b) odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací nebo pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
c) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů nebo pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
d) církví, náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností,
e) honebním společenstvem,
f) obecně prospěšnou společností,
g) nadačním fondem,
h) ústavem,
i) společenstvím vlastníků jednotek,
j) bytovým družstvem, nebo
k) sociálním družstvem.

Novotný (neověřeno)

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz